داروسازی زهراوی

شرکت داروسازی زهراوی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102328820
15
افراد
32
آگهی‌ها
190912
شماره ثبت
1381/5/29
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر داروسازی زهراوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در داروسازی زهراوی دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه داروسازی زهراوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داروسازی زهراوی در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

اي _زاويت
اي _زاويت E_ZAVIT
1382/2/17
مفناسين
مفناسين MEFENACIN
1382/2/16
پايلوزك
پايلوزك PILOZEC
1382/4/29
هماتونيك-
هماتونيك- HEMATONIC
1382/6/17
ايمينورال
ايمينورال IMINORAL
1382/9/8
ليپاستين
ليپاستين LIPASTIN
1383/4/15
زانيفداس آر
زانيفداس آر ZANIFED SR
1383/4/30
سرالين
سرالين SERALINE
1383/4/30
سوماتركس
سوماتركس SUMATREX
1383/4/30
آويدك
آويدك AVIDEC
1383/6/5
آ-ويتين
آ-ويتين A-VITIN
1383/9/7
د-ويتين
د-ويتين D-VITIN
1383/9/7
ميگراتكس
ميگراتكس MIGRATEX
1384/2/12
بتاپوئتين
بتاپوئتين BETA-POETIN
1386/3/21
گليتوز
گليتوز GLITOZ
1386/3/21
ويوبيون
ويوبيون VIOBION
1387/9/23
ستريژل
ستريژل CETRIGEL
1387/9/23
كوگرافت
كوگرافت COGRAFT
1387/9/23
كادليو
كادليو CODLIVE
1388/3/29
كلسي -دي -ژل
كلسي -دي -ژل CALCI-D-GEL
1388/4/2
ژريويتون
ژريويتون GERIVITON
1388/4/2
زاوي كلد
زاوي كلد ZAVICOLD
1388/4/2
اپي كوت
اپي كوت EPIKOTE
1388/4/2
لوكوفولين
لوكوفولين LEUCOFOLIN
1388/4/2
زاويترول
زاويترول ZAVITROL
1388/4/2
نوپو گراستيم
نوپو گراستيم NEUPOGRASTIM
1388/12/25
1389/1/7
سيروپلنت
سيروپلنت siroplant
1389/3/31
كوپامر
كوپامر COPAMER
1389/4/30
آي مگ
آي مگ EYEMEG
1389/9/20
نيتروپرل
نيتروپرل NITROPEARL
1390/2/6
امگاوي فورت
امگاوي فورت OMEGAVI FORT
1390/3/8
زهراوي
زهراوي Z
1390/3/17
ژلوفيبرات
ژلوفيبرات GELOFIBRATE
1390/4/22
انرسپت
انرسپت ENERCEPT
1390/7/9
ناپروسافت
ناپروسافت NAPROSOFT
1390/7/9
دي-گس
دي-گس D - GAS
1390/8/7
لاكسي پرل
لاكسي پرل LAXIPEARL
1391/1/23
كلگزاپارين
كلگزاپارين CLEXAPARIN
1391/5/8
پگ گراستيم
پگ گراستيم PEG GRASTIM
1391/5/8
نفرو تونيك
نفرو تونيك NEPHROTONIC
1391/6/18
استاپرل
استاپرل ACETAPEARL
1391/6/18
راني پرل
راني پرل RANIPEARL
1391/8/17
.z
.z Zahravi
1393/4/2
سيناكلسين
سيناكلسين Cinacalcin
1393/4/30
فكسـوفنا ژل
فكسـوفنا ژل Fexofenagel
1393/6/8
ژلـو كـاف
ژلـو كـاف Gelo cough
1393/6/8
دكستـروژل
دكستـروژل Dextrogel
1393/6/8
پلازيـژل
پلازيـژل Plazigel
1393/6/8
فكسـو ژل
فكسـو ژل Fexogel
1393/6/8
ديفـن پـرل
ديفـن پـرل Diphenpearl
1393/9/3
سِل ايـمون
سِل ايـمون Cellimune
1393/11/14
زاكـوتان
زاكـوتان Zacutan
1393/3/11
زاتــيفن
زاتــيفن Zatifene
1394/4/2
لوراپــِرل
لوراپــِرل Lorapearl
1394/7/15
توسـي پـِرل
توسـي پـِرل Tussipear
1394/7/15
فَمـــزيـرا
فَمـــزيـرا Famzeera
1395/1/18
تــِك فــِرا
تــِك فــِرا Tecfera
1395/1/18
زولــيسين
زولــيسين Zolicin
1395/1/18
اپرسيس
اپرسيس Apresis
1395/1/18
فــينگـوليا
فــينگـوليا Fingolya
1395/1/18
اِوركــــَن
اِوركــــَن Evercan
1395/5/26
فــينگـوليا
فــينگـوليا Fingolia
1395/9/20
اف & اف
اف & اف F&F
1396/3/21
ســـِتروزا
ســـِتروزا Cetroza
1396/5/23
اريتــركـس
اريتــركـس Erytrex
1396/7/18
لانزاسـيد
لانزاسـيد Lanzacid
1396/7/18
پِرامـــيكسون
پِرامـــيكسون Pramikson
1396/8/16
اف & آي
اف & آي F&I
1398/2/28
امگـاوي پـلاس
امگـاوي پـلاس Omegavie plus
1398/2/29
زهـراوي زينـك كـامپـاند
زهـراوي زينـك كـامپـاند Zahravi Zinc compound
1398/3/5
كــيتـريـز
كــيتـريـز Kitreez
1398/3/5
ادويـفن
ادويـفن Advifen
1398/1/28

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14723132
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار یهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566213
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای دکتر حمیدرضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره . آقای دکتر محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بهزاد محیط مافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره . آقای دکتر غلامحسن قهرمانی اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره . آقای سعید خشوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت داروسازی حکیم ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره قای دکتر بهزاد محیط مافی بعنوان مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصول نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم - تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . - عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( به استثنای قائم مقام و معاونین طبق چارت سازمانی ) تعیین شغل ، حقوق و مزایای کارکنان ، ترفیع و تنبیه و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی . - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه . ۶ - ۵ - ارائه گزارشات ماهانه عملکرد مالی ، تولید ، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره . ۶ - ۶ - اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق . - تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله . - پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه . - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید ، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت ( پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره ) . - تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره ، مجامع و بازرسان قانونی شرکت . - مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش برای مدت معینی به سایر معاونین ، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت ، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد . - اجاره ، استجاره ، واگذاری ، فسخ اجاره ، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا " . ( پس از تصویب در هیئت مدیره ) - احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566204
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای دکتر بهزاد محیط مافی به جای آقای دکتر مهدی بخشایش به عنوان نماینده شرکت داروپخش ( سهامی عام ) در هیئت مدیره معرفی گردیدند . اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید : آقای دکتر حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره . آقای دکتر محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بهزاد محیط مافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۹۶/xxx۳ نماینده شرکت داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره . آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای دکتر مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره . آقای دکتر بهزاد محیط مافی بعنوان مدیرعامل انتخاب نمود امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم . - تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . - عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی ) تعیین شغل ، حقوق و مزایای کارکنان ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی . - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه . - ارائه گزاشرات ماهانه تولید ، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره . - اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق . ۶ - ۷ - تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله . - پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید ، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت . - تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره ، مجامع و بازرسان قانونی شرکت . - مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین ، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت ، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد . - دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره . - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران . - اجاره ، استجاره ، واگذاری ، فسخ اجاره ، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا " . ۶ - ۱۵ - احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545262
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ و نامه xxx xxxxxx/xxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم یک هزار ریالی با نام که تماما از محل مازاد تجدید ارزیابی دارئیهای ثابت شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545258
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید اعضای حقوقی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردید : شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت لابراتوارهای رازک ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داروسازی حکیم ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت داروپخش ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475279
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به ش. م xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به ش. م xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434010
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. مهدی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. محمدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیرو تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیردرحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم. ۲ تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۳ عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی. ۴ تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه. ۵ ارائه گزاشرات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره. ۶ اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق. ۷ تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله. ۸ پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه. ۹ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت. ۱ ۰ تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت. ۱ ۱ مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد. ۱ ۲ دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۱ ۳ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. ۱ ۴ اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا ". ۱ ۵ احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157895
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید عنابی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم. تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی. تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه. ارائه گزاشرات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق. تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله. پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت. تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت. مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد. دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا ". احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149453
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784109
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۴/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxx xxx مورخه ۲۰/۱۱/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12225279
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۸/۰۲/xxx۴ و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار " اطلاعات " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410687
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار" اطلاعات " جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410686
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمد رضا سیاهی شاد باد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد علی کلانتری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضوهیئت مدیره ـ آقای مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی علیه شرکت تا حصول نتیجه نهایی با حق توکیل به غیرو تعیین هر نوع وکیل و مشاور و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیردر حدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم.. تنظیم آئین نامه ها و خط مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی.. تنظیم و پیشنهاد بودجه های جاری و سرمایه ای سالانه و بلند مدت و ارئه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه های جاری و سرمایه ای در چار چوب کلی بودجه مصوب وتعیین برنامه خریدو فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه.. ارائه گزارشات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره.. اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق.. تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانونی تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله.. پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه های متعلقه.. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هر گونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت.. تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت.. مدیرعامل می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد..دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره.. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران.. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا".. احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492784
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی زهرا‌وی شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر حمیدرضا راسخ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به عنوان رئیس هیئت مدیره.
حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دارو سازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیاهی شاد باد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو سازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1376126
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمیدرضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره
محمدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
فردوس نصیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره
محمدعلی کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره
فردوس نصیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093106
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی‌عام به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11890151
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxxxxx/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ و xxxxxx/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728182
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی تصمیمات شماره xxxxxx/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ و xxxxxx/ت/۳۲ مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ اعلام میدارد نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725008
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت لابراتوارهای رازک سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت داروپخش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت داروسازی ابوریحان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793342
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراویسهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فردوس نصیری‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو هیات‌مدیره و محمدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11066915
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت لابراتوارهای رازک سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت داروپخش سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت داروسازی ابوریحان سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724997
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامحسین فرزندی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمدعلی کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن میرمحمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 512962

آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513037

آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ غلامحسین فرزندی به ش‎م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به ش‎م xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فاضلی به ش‎م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به ش‎م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری‎زاده به ش‎م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی شهید قاضی به ش‎م xxxxxxxxx۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و محمدعلی کلانتری به ش‎م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروپخش به ش‎م xxxxxxxxx۸۶ حسن میرمحمدصادقی به ش‎م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی حکیم به ش‎م xxxxxxxxx۶۱ به سمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10168237
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943721
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۰ غلامحسین فرزندی به ش‎م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به ش‎م xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فاضلی به ش‎م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لابراتوارهای رازک به ش‎م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فردوس نصیری‎زاده به ش‎م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی شهید قاضی به ش‎م xxxxxxxxx۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره و محمدعلی کلانتری به ش‎م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت داروپخش به ش‎م xxxxxxxxx۸۶ حسن میرمحمدصادقی به ش‎م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی حکیم به ش‎م xxxxxxxxx۶۱ به سمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11947779
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۰۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سپاهان تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867339
آگهی اصلاحی شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ثبت‌شده‌بشماره ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
پیرو آگهی شماره xxx۸۸/ت۳۲ مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ احراز اعضای هیئت مدیره حسن میرمحمد صادقی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ می‌باشد که اشتباهاً به نام حسین میرمحمد صادقی درج گردیده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867035
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: غلامحسین فرزندی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بجای مسعود باقری به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین انتخاب گردیدند. بنابراین محمدعلی کلانتری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا سیاهی‌شادباد به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حسین میرمحمدصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و غلامحسین فرزندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فاضلی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فردوس نصیری‌زاده خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11259936
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ محمدرضا فاضلی به نمایندگی شرکت لابراتوار رازک به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود باقری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسن میرمحمدصادقی به نمایندگی از شرکت داروسازی حکیم و محمدعلی کلانتری به نمایندگی شرکت داروپخش و محمدرضا سیاهی‌شادآباد به نمایندگی شرکت داروسازی شهید قاضی به سمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062906
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت لابراتوار سازی رازک، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت داروسازی حکیم، شرکت داروپخش، شرکت داروسازی شهید قاضی.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847933
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۲/۸۹ محمدعلی کلانتری بجای یوسف محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا فاضلی به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و مسعود باقری به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات