صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی

شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102327983 ()
13
افراد
22
آگهی‌ها
190828
شماره ثبت
1381/5/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794385
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردید عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526337
آگهی دعوت از بستانکاران ( نوبت اول ) صندوق توسعه صادرات ، کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی ( شرکت سهامی عام ) به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ نوبت سوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی در حال تصفیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور به شماره xxx۵۸ مورخ ۲۱/۴/xxx۷ است دعوت بعمل می‌آید تا ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران کریمخان زند بین ایرانشهر و خردمند جنوبی جنب بانک رفاه کارگران پلاک xxx طبقه سوم غربی کدپستی xxxxxxxxx۸ مراجعه فرمایند . بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد_داشت . پ xxxxxxxxxxxxxxx ۳ ۳ مدیر تصفیه صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی ناصره یوسفی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14526350
آگهی دعوت از بستانکاران ( نوبت اول ) صندوق توسعه صادرات ، کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی ( شرکت سهامی عام ) به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ نوبت سوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی در حال تصفیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور به شماره xxx۵۸ مورخ ۲۱/۴/xxx۷ است دعوت بعمل می‌آید تا ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در تهران کریمخان زند بین ایرانشهر و خردمند جنوبی جنب بانک رفاه کارگران پلاک xxx طبقه سوم غربی کدپستی xxxxxxxxx۸ مراجعه فرمایند . بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهد_داشت . پ xxxxxxxxxxxxxxx ۳ ۳ مدیر تصفیه صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، معدنی و خدمات مهندسی ناصره یوسفی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106620
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وناصره یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیر تصفیه به مدت ۲ سال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ کریمخان زند بین ایرانشهر و خردمند جنوبی جنب بانک رفاه کارگران پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ طبقه سوم غربی می‌باشد. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت xxx۷۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس مستقل و ناظر تصفیه انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067758
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638480
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
پیرو آگهی‌های شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۶/۹۶ و شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۶/۹۶ شرکت فروسلیس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ صحیح می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611246
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسعید شیرزاد عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت فروسیلیس ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی مجید محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وصنایع فروآلیاژ ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی علی تقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت رزیتان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی هانیه برناک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و بتول عرب کاظمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فریبا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت انجام خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611259
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وسعید شیرزاد عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فروسیلیس ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وصنایع فروآلیاژ ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشرکت رزیتان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و بتول عرب کاظمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فریبا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963069
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهربا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368342
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات مهندسي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر حاجی بابا با کدملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فروسیلیس ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای مجید محمد زاده با کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان رئیس هیات مدیره ـ شرکت گلبافت باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علیرضا حسین زاده نیک باکدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره ـ آرمان شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی ابراهیم مهدوی با کدملی xxxxxxxxx۶به عنوان عضو هیات مدیره ـ گیاهان سبز زندگی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی آقای جمال الدین جلالی با کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو هیات مدیره ـ خانم فریبا سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره و خانم بتول عرب کاظمینی با کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای سعید شیرزاد عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از آعضاء) به سمت مدیرعامل صندوق انتخاب و بر اساس بندهای ۱ ۴ـ ـ ۷ ۱ـ۳ ۱ـ۴ ۱ـ۸ ۱ـ۹ ۲ـ۰ ۲ـ۱ ۲ـ۳ ـ و۲۷ ماده ۴۹ اساسنامه به مشارالیه تفویض اختیار نمود وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت انجام خواهد شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340674
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۳ به تصویب رسید. آقای علی اصغر حاجی بابا با کدملی xxxxxxxxx۷ شرکت فرو سیلیس ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت گلبافت شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ آرمان شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت گیاهان سبز زندگی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم فریبا سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم بتول عرب کاظمینی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسسه حسابرسی اطهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنون بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت در ج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633952
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس قانونی اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633953
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی وخدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادر به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx xxx ۱۸ ریال به مبلغ xxx xxx xxx ۱ ریال منقسم به xxx xxx ۱سهمxxx۰ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191981
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۲ سمت اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای محید محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرو سیلیس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباس قائم الصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ایران فسفات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان علیرضا حسین زاده نیک به نمایندگی از شرکت گلبافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و ابراهیم مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آرمان شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید شیرزادعراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم بتول عرب کاظمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای سعید شیرزادعراقی به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. اختیارات مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ۷ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۳ و ۲۷ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188100
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی اصغر حاجی بابا , با کدملیxxxxxxxxx۷ شرکت فروسیلیس ایران با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ و شرکت ایران فسفات با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶ و شرکت گلبافت با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ و شرکت آرمان شیمی با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سعید شیرزاد عراقی با کدملیxxxxxxxxx۱ و خانم بتول عرب کاظمینی با کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144412
آگهی تغییرات شرکت صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657440
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی و معدن و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروسیلیس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی مجید محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران فسفات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی عباس قائم الصباحی به کدملی xxxxxxxxx و علی اصغر حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پارس شیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مرسل صدیق به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ مجید محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس قائم الصباحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید شیرزادعراقی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۷ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۳ و ۲۷ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373919
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی و معدن و خدمات مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فروسیلیس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی مجید محمدزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران فسفات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی عباس قائم الصباحی به کدملی xxxxxxxxx و علی اصغر حاجی بابا به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پارس شیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی مرسل صدیق به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ مجید محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس قائم الصباحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سعید شیرزادعراقی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ ۴ ۷ ۱۳ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۳ و ۲۷ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361162
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام بشماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11227016
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۶/۸۹ واصل گردید: مجید محمدزاده به نمایندگی از شرکت صنعتی شوفاژ کار ـ عباس قائم‌الصباحی به نمایندگی از شرکت ایران فسفات برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. مجید محمدزاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس قائم‌الصباحی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید شیرزادعراقی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834961
آگهی تصمیمات شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتی معدنی و خدمات مهندسی سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‌نژاد به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی‌اصغر حاجی‌بابا ـ شرکت فرو سیلیس ایران ـ شرکت پارس شیر ـ شرکت صنعتی شوفاژکار ـ شرکت ایران فسفات بعنوان اعضای اصلی و سعید شیرزادعراقی و علیرضا نخستین‌مرتضوی بعنوان اعضای علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11860273
آگهی افزایش سرمایه شرکت صندوق توسعه صادرات کالاهای صنعتیمعدنی و خدمات مهندسی سهامی عام ‌به ‌شماره ثبت ۱۹۰۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۹۸۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱/۳/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۸ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بموجب گواهی شماره xxx۱/۸۸/xxx۷ مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ بانک پارسیان شعبه کریم‌خان پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات