تامین مسکن نوین

شرکت تامین مسکن نوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102318561
14
افراد
27
آگهی‌ها
189860
شماره ثبت
1381/5/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14453784
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، عباس آباد اندیشه ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان شهدا ، پلاک ۲۱ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351321
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351326
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدضیاءالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۴۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. ۲ ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. ۳ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. ۷ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً. ۸ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ـ با حق صلح یا بدون آن ـ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا(اجرائیه)و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767958
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۱/۶/۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاه نگر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات چهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13767964
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ضیاءالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم نسرین شاهواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248761
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۱/۶/xxx۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248769
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضوء دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646190
آگهی تغییرات شرکت تامين مسكن نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره. مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره. غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل یا عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561078
آگهی تغییرات شرکت تامين مسكن نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12445979
آگهی تغییرات شرکت تامين مسكن نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل یا عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101812
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101782
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمد لبافان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724514
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت نوسازی و ساختمان تهران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای محمد لبافان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724524
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ انتخاب گردیدند. اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ ـ شرکت نوسازی و ساختمان تهران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ شرکت تامین مسکن جوانان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613038
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو غربی ـ ساختمان طلائی ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497959
آگهی تغییرات شرکت تأمین مسکن نوین شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
افراد ذیل برای باقیمانده مدت عضویت هیأت مدیره انتخاب گردیدند:
ـ آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره.
ـ آقای علی محمد یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره.
ـ آقای محمد علی راز انی نظام ا لعلمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تأمین مسکن جوانان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره.
ـ آقای جواد ضیا ئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیأت مدیره.
ـ آقای محمد لبا فان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت نو سازی و ساختمان تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259652
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی ۳۱/۶/۹۳ به انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212135
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/xxx۲ محل شرکت به تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو غربی ساختمان طلائی پلاک ۲۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965410
آگهی تصمیمات در شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به همراه جواد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231157
آگهی تصمیمات در شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از ایشان به همراه جواد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11768871
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: یوسف صفار‌شاهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه‌‌ملیxxxxxxxxx۱۰، علی‌محمد یزدان‌جو به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸۳، محمدعلی رازانی‌نظام‌العلمایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۳، جواد ضیائی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۹، محمد لبافان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۹. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ یوسف صفار‌شاهرودی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌محمدیزدان‌جو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد لبافان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگرهیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925703
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: یوسف صفار شاهرودی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰، علی محمد یزدان جو به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳، محمدعلی رازانی نظام العلمایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳، جواد ضیائی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹، محمد لبافان به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۸/۹۱ یوسف صفار شاهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی محمدیزدان جو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد لبافان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگرهیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11317904
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۹۸۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دیلمی‌پور و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و مصطفی دیلمی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11204694
آگهی تغییر محل شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱/۱۰/۸۹ محل شرکت به تهران‌ـ‌ م ونک ابتدای خ ونک برج آسمان ط۷ واحدxxx کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680116
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
بموجب صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیات‌مدیره و علی‌محمد یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و محمد لبافان به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جواد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنماینگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و محمدعلی رازانی‌نظام‌العلمایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت اعضای هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات‌مدیره به همراه امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10501437
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت تامین مسکن جوانان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت نوسازی ساختمان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921443
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۹۸۶۰و به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به سمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات