لیزینگ کارساز

شرکت لیزینگ کارساز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102300477
8
افراد
15
آگهی‌ها
188016
شماره ثبت
1381/4/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13578545
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۹۸ , xxx مورخه ۲۲/۵/۹۶ سازمان بورس و شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۷/۵/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت بشرح زیر تغییر یافت الف - موضوعات اصلی: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی. ب - موضوعات فرعی: خرید و فروش انواع اوراق بهاءدار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا موسسه اعتباری را که بی واسطه و یا با واسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شود خریداری نماید. - مرکز اصلی شرکت به آدرس تهران خیابان استاد نجات الهی خ شاداب پلاک ۴۶ کدپستی: xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277751
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۰/ ۱۰/ xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان xxxxxxxxx۷ و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری xxxxxxxxx۷ و شرکت محور ماشین (سهامی خاص) xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277757
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارساز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۵ مورخ ۲۰/ ۱۰/ xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت آسان موتور (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت اطلس خودروسهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت محور ماشین سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری شماره م xxxxxxxxx۱ شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای مهدی نصیریان بنمایندگی از شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بنمایندگی از شرکت آسان موتور (سهامی خاص) و آقای همایون لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت محورماشین (سهامی خاص) و آقای علیرضا آئین نژاد بنمایندگی از شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر عامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حواله جات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12470461
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: ـ شرکت اطلس داران باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت اطلس خودرو باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت اطلس پارت باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنابراین آقای مهدی نصیریان بنمایندگی از شرکت اطلس داران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بنمایندگی از شرکت آسان موتور و آقای همایون لاهوتی اشکوری بنمایندگی از شرکت محورماشین و آقای علیرضا آئین نژاد بنمایندگی از شرکت اطلس پارت بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۲۱ ماده ۵۱ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477824
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۰۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت اطلس داران xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای مهدی نصیریان xxxxxxxxx۷ و شرکت آسان موتور xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی آقای فرخ وثوقی جو xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلس خودرو xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری xxxxxxxxx۷ و شرکت محور ماشین xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای همایون لاهوتی اشکوری xxxxxxxxx۱ و شرکت اطلس پارت xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای علیرضا آئین نژاد xxxxxxxxx۰ انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12434652
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۴/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی نصیریان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۴۸ باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای فرخ وثوقی جو بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت آسان موتور (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۱۵ باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای همایون لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت محور ماشین (سهامی خاص) با شماره ثبت xxx۳۷ باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا آئین نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) با شماره ثبت xxxxxx باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435490
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۴/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12435497
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ كارساز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ و نامه شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۱۴/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت محور ماشین (سهامی خاص) ش ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت اطلس پارت (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575008
آگهی اصلاحی شرکت لیزینگ کارساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
پیرو آگهی xxx۴۱/ت۳۲ مورخ ۲۱/۱/۹۱ نام شرکت لیزینگ کارساز صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011022
آگهی اصلاحی شرکت لیزینگ کارساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
پیرو آگهی xxx۴۱/ت۳۲ مورخ ۲۱/۱/۹۱ نام شرکت لیزینگ کارساز صحیح است و بدینوسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 549384
آگهي تصميمات شرکت ليزينگ گاز ساز سهامي عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی اشکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006250
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گاز ساز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت محور ماشین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و احمد دبیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142725
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ کار ساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران بنمایندگی سید احمد گرامی شرکت آسان موتور بنمایندگی مهدی نصیریان شرکت محور ماشین بنمایندگی احمد دبیری شرکت اطلس خودرو بنمایندگی علیرضا آئین نژاد شرکت اطلس پارت بنمایندگی آرش دبیری به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ سید احمد گرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9899510
آگهی افزایش سرمایه شرکت لیزینگ کار سازسهامی‌ عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره۱۸۸۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۶/۹/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۹/۸۸ص۳۱ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ بانک پاسارگاد شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۳/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است. همچنین باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۵/۱۱/۸۸ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۷۸ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11685719
آگهی افزایش سرمایه شرکت لیزینگ کارساز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۶ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم xxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش و مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۴ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۸۸ص/xxx مورخ ۱۷/۶/۸۸ بانک پاسارگاد شعبه م سعادت‌آباد پرداخت گردیده‌است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات