پرسی ایران گاز تهران

شرکت پرسی ایران گاز تهران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102299830 (فعال)
26
افراد
45
آگهی‌ها
187952
شماره ثبت
1381/3/30
تاریخ تأسیس

اشخاص پرسی ایران گاز تهران

در این بخش تمامی اشخاصی که در پرسی ایران گاز تهران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14776031
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبد الحسین قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶بجای آقای سید هاشم غلامی امیر سالاری به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸بسمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند اعضای هیات مدیره بشرح ذیل تعیین شدند: ـ آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضوو رئیس هیات مدیره. ـ آقای محمد صاق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو و نائب رئیس هیات مدیره. ـ آقای عبد الحسین قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف ش ـ رکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی(آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ فرزند علی اصغر) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648596
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره را برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب نمود : ۱ - شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ۲ - شرکت پرسی ایران گازآذربایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ۳ - شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648604
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گازاصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان رئیس هیأت مدیره . محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و سید هاشم غلامی امیرسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گازآذربایجان شرقی به شماره شناسه ملی بعنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل تعیین شدند . کلیه اسناد واوراق بهاداربانکی با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیأت مدیره ویا با امضاء مدیرعامل ورئیس امورمالی ( آقای رضاغفاری گل افشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند علی اصغر ) ودرغیاب مدیرعامل دونفرازاعضاء هیأت مدیره همراه بامهرشرکت وسایرنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبرمی باشد وکلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضاء هیأت مدیره ومهرشرکت معتبرمی باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571596
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمدصاق شرفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و سید هاشم غلامی امیر سالاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند . سید هاشم غلامی امیر سالاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی ( رضا غفاری گل افشانی ) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14571600
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452588
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره . ۲ آقای محمد صاق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره . ۳ آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده ابقاء گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی ( آقای مهرداد لامعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354202
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود بشرح ذیل و مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود:
۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تا دو ماه قبل از ابتدای آن سال و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب. ۳- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. ۴- تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی و انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، پیشنهاد تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، پیشنهاد تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولوکراراً ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن ، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۶- تعیین میزان استهلاک ها. ۷- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. ۸- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۹- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ۱۰- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۱- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۱۲- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224862
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو و رئیس هیأت مدیره آقای اکبر علی زاده اعتمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو و نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو موظف هیأت مدیره تعیین سمت گردیدند . آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ابقاء گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیر عامل و رئیس امور مالی(آقای سعید پرتو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ) و در غیاب مدیر عامل دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169318
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ((کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل ورئیس امورمالی(آقای سعید پرتو به شماره ملیxxxxxxxxx۱) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شـــرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070635
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652227
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد رضا غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف ش رکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474298
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره را برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت پرسی ایران گاز آذربا یجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13474307
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمد) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442798
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۹۵/۱۲/۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو و رئیس هیأت مدیره. آقای داود گنجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ش رکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ معرفی شده طی حکم شماره ۹۵ , xxx مورخ xxx۵/۱۲/۸ بعنوان عضو و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای علی کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر ش رکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440167
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدعلیرضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389343
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از تهران جاده قم بلوار پالایشگاه جنب شرکت نفت بهران به ((تهران شهر تهران ۱۷ شهریور خیابان شهید فریدون وثوق خیابان شهدای پرسی گازجنوبی پلاک ۱ طبقه همکف)) تغییر یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکوراصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358664
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای داود گنجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای محمد صادق شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای داود گنجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت در سمت خود ابقاء گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمد) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023953
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره. آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای داود گنجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمد) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958966
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره. آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمد تقوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز آذر بایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره. آقای داود گنجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) تعین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ فرزند محمد) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847497
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیأت مدیره. آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو غیرموظف و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای سید محمد تقوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره. آقای داود گنجعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778183
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374622
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و رئیس امور مالی (آقای مهدی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶) و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194874
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ رئیس هیات مدیره.، آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ نایب رئیس هیات مدیره، آقای سید محمد تقوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای ایرج ابراهیمی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۵بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12195077
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی وآقای حمید چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی ا لبدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب گردیدند: ـ شرکت پرسی ایران گاز(سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ـ شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599640
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره.آقای محمد رضا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای سید محمد تقوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازطرف شرکت پرسی ایران گاز به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای ایرج ابراهیمی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاءهیئت مدیره) انتخاب گردیدند امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملی ۵ ـ xxxxxx ـ xxx و در غیاب مدیرعامل دو نفراز اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518836
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457712
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی زرقونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره.
آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند غلامرضا به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
آقای علیرضا یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره.
آقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی (آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فرزند علی اصغر) و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292771
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۱ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و آقای احمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292782
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی زرقونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گازآذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره.
آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
آقای سید جمال علی الحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره.
آقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292787
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳
شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292788
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذشد:
آقای مصطفی زرقونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره.
آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
آقای علیرضا یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره.
اقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) کما کا نتعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292789
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی زرقونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز همدان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره.
آقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز خراسان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
آقای علیرضا یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیأت مدیره.
و آقای حمیدرضا شریفی بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند
کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292790
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی زرقونی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره.
اقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز اصفهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
آقای علیرضا یزدان جو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان هیأت مدیره و
آقای حمیدرضا شریفی بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا با امضاء مدیرعامل و آقای رضا غفاری گل افشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889072
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت پرسی ایران گاز همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11142086
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران پرسی ایران گاز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت پرسی ایران گاز خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت پرسی ایران گاز همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911961
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۸/۹۱ واصل گردید: مصطفی زرقونی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی گاز ایران به ک م xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو، حمیدرضا شریفی به ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید پرسی گاز ایران گاز خراسان به ش م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو، علیرضا یزدان جو به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرسی گاز ایران به ش م xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و همچنین حمیدرضا شریفی به سمت مدیرعامل کماکان در سمت خود برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ابقا گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و کلیه قراردادها پس از تصویب با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10997184
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۸/۹۱ واصل گردید: مصطفی زرقونی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت پرسی‌گاز ایران به ک م xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو، حمیدرضا شریفی به ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید پرسی گاز ایران گاز خراسان به ش م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو، علیرضا یزدان‌جو به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پرسی گاز ایران به ش م xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و همچنین حمیدرضا شریفی به سمت مدیرعامل کماکان در سمت خود برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/۹۱ ابقا گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و یا با امضا مدیرعامل و مسئول مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و کلیه قراردادها پس از تصویب با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548374
آگهي تصميمات شركت پرسی ايران گاز تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406563
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 440981

آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ ماده ۶۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مواد اساسنامه اضافه گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10055325
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ ماده ۶۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مواد اساسنامه اضافه گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984551
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۷۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12004997
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرسی ایران گاز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علیرضا یزدان‌جو به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت پرسی ایران گاز همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مصطفی زرقونی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت پرسی ایران گاز خراسان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی حمید باقری به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۸۹ حمید باقری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی زرقونی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمیدرضا شریفی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره یا با امضای مدیرعامل و مسئول مالی رضا غفاری گل‌افشانی و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادها پس از تصویب هیات‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621691
آگهی تغییرات در شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۹۵۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمیدرضا شریفی به جای علیرضا سائلی به نمایندگی از شرکت پرسی ایران گاز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و حمید باقری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی زرقونی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضا مسئولی مالی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها پس از تصویب هیئت‌مدیره با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10596169
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۷۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ شرکت پرسی ایران گاز خراسان به نمایندگی حمید باقری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پرسی ایران گاز به نمایندگی علیرضا سائلی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پرسی ایران گاز همدان به نمایندگی مصطفی زرقونی بسمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا شریفی خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و یا با امضاء رضا غفاری‌‌گل‌افشانی و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات