آتیه الوند صنعت و معدن

شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102280880 (منحل شده)
14
افراد
34
آگهی‌ها
186003
شماره ثبت
1381/2/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر آتیه الوند صنعت و معدن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آتیه الوند صنعت و معدن دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه آتیه الوند صنعت و معدن

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آتیه الوند صنعت و معدن در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14741137
آگهی تغییرات شرکت آتیه الوند صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد هیات تصفیه برای دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرس دش وهمکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14741128
آگهی تغییرات شرکت آتیه الوند صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مدیر تصفیه برای دوره مالی منتهی به ۰۱/۰۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرس دش وهمکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144254
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن ( سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ نوبت سوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) ـ در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ دعوت می گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به محل تصفیه شرکت واقع درتهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
پ xxxxxx۷ ۳ـ۳ هیات تصفیه شرکت آتیه الوند صنعت و معدن ( سهامی خاص) ـ درحال تصفیه ـ محسن کاملان خباز ـ محمد علی ناصری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144271
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن ( سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ نوبت سوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) ـ در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ دعوت می گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به محل تصفیه شرکت واقع درتهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
پ xxxxxx۷ ۳ـ۳ هیات تصفیه شرکت آتیه الوند صنعت و معدن ( سهامی خاص) ـ درحال تصفیه ـ محسن کاملان خباز ـ محمد علی ناصری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099662
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ نوبت دوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ دعوت می‌گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به محل تصفیه شرکت واقع درتهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نبوده و پذیرفته_نخواهد_شد. پ xxxxxx۷ ۲ ۳ هیات تصفیه شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) درحال تصفیه محسن کاملان خباز محمد علی ناصری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099685
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ نوبت دوم
در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ دعوت می‌گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به محل تصفیه شرکت واقع درتهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نبوده و پذیرفته_نخواهد_شد. پ xxxxxx۷ ۲ ۳ هیات تصفیه شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) درحال تصفیه محسن کاملان خباز محمد علی ناصری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056991
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ نوبت اول
در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ دعوت می‌گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به محل تصفیه شرکت واقع درتهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نبوده و پذیرفته_نخواهد_شد. پ xxxxxx۷ ۱ ۳ هیات تصفیه شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) درحال تصفیه محسن کاملان خباز محمد علی ناصری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057025
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰ نوبت اول
در اجرای ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ دعوت می‌گردد تا با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ نشر اولین آگهی به محل تصفیه شرکت واقع درتهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی پلاک ۵۳ طبقه اول مراجعه فرمایند. بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نبوده و پذیرفته_نخواهد_شد. پ xxxxxx۷ ۱ ۳ هیات تصفیه شرکت آتیه الوند صنعت و معدن (سهامی خاص) درحال تصفیه محسن کاملان خباز محمد علی ناصری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989027
آگهی تغییرات شرکت آتیه الوند صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی محمد علی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر اجرایی و عضو هیات تصفیه و شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای محسن کاملان خباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو غیرموظف هیات تصفیه تعیین گردیدند. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سهروردی، پلاک ۵۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیر اجرائی و عضو غیرموظف هیات تصفیه ممهور به مهر شرکت و کلیه اوراق عادی با امضاء منفرد مدیر اجرائی تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966714
آگهی تغییرات شرکت آتیه الوند صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرس و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830871
آگهی تغییرات شرکت آتیه الوند صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای الباقی مدت ماموریت بشرح ذیل تعیین گردیدند. آقای محسن کاملان خباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای محمدعلی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای ابوطالب فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در سمت خود ابقاء گردید. کلیه قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت، ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت با حق توکیل به غیردر برابر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ادارات و مراجع مختلف. تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیئت مدیره برای تصویب. تهیه و تدوین بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره و اجراء آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تدوین آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب و اجراء آنها پس از تصویب. استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و همچنین مرخصی، مأموریت، بازنشستگی، و مستمری وراث آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آیین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آن‌ها. افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری طبق مصوبات هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و کارمزد و متفرعات و سایر هزینه‌های متعلقه. خذ تسهیلات مالی و هر گونه اعتبار از بانکها و موسسات، هر نوع استقراض و انجام هر نوع معامله با بانکها و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و قبول هزینه‌های مربوطه و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. انتخاب دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آن‌ها به منظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی اموال و املاک مورد نیاز شرکت. تنظیم و انعقاد قراردادها و اجراء آنها در چارچوب فعالیت‌های شرکت. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه‌های شرکت بطور کلی. انتشار آگهی‌های شرکت و انجام مکاتبات اداری. انجام هر خرید در سر فصل‌های مورد نیاز شرکت تا سقف xxx میلیون ریال در چارچوب ضوابط و مقررات در اختیار مدیرعامل و بالاتر از آن با تصویب هیئت مدیره انجام خواهد_شد. نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی_، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل بغیرولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشد. ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط. تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. تقلیل و ابطال ضمانت نامه‌ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط مشتریان. توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده_باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تایید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. در صورتی که توافق و تراضی با مستأجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. عقد هرگونه قرارداد اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ قرارداد اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و اجرای آنها. نقل و انتقال و فک رهن اسناد مالکیت خودرو‌های لیزینگی (که سابقا از تسهیلات مالی شرکت استفاده نموده‌اند) از طریق دفاتر اسناد رسمی و راهور نیروی انتظامی و ارائه گزارش مزبور به هیئت مدیره. اجراء کلیه مصوبات هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787466
آگهی تغییرات شرکت آتیه الوند صنعت و معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید مطهری خیابان میر عماد کوچه یکم پلاک ۱ طبقه همکف کد پستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13787463
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۲/۰۹/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «آتیه الوند صنعت و معدن» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «ارائه هر گونه خدمات اداری، و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت شرکت در صورت لزوم قانونی پس از مجوزهای لازم» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607946
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۷/۵/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507336
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۵/۹۶ مورخه ۱۸/۳/۹۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد قاسم طاهری xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن xxxxxxxxx۸۶ بعنوان ریئس هیئت مدیره آقای سیروس موفق xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن xxxxxxxxx۶۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره (موظف) آقای ابوطالب فلاحی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه چکها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. اسناد و اوراق غیر تعهدآور و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307843
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826965
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۴/۹۵ مورخه ۹/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد قاسم طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن به سمت رئیس هیئت مدیره بصورت موظف و برای باقیمانده دوره هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826974
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۴/۹۵ مورخه ۹/۲/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476912
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ آتيه الوند شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۶/۴/xxx۴ عبارت موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند صحیح میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305485
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۰ مورخ ۲۸/۳/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید -آقای حسین عسکری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک صنعت ومعدن با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره.- آقای غلامرضا مصطفی پور با کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره- آقای حسن محرابیان با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیأت مدیره-آقای محمدرضا نیکخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیأت مدیره )به عنوان مدیرعامل -امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. همچنین نقل و انتقال اسناد مالکیت خودروهای لیزینگی و فک رهن آنها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد:- نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیر با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارأ و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل بغیر ولو کرارأ، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می باشد.- ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط.-تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی و نیز تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و فروش آنها با تصویب هیأت مدیره.-تقلیل و ابطال ضمانت نامه ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط مشتریان-توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل:- بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تایید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره.- در صورتی که توافق و تراضی با مستأجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.- تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاخ کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب. - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه.- استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت. همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی آئین نامه های شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها.- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - افتتاح هر نوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی ( اعم از خصوصی و یا دولتی) با تصویب هیأت مدیره و استفاده از آنها با رعایت آیین نامه ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت.- پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آیین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه- عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قراراداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره در خصوص قراردادهای اشاره شده و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه.- اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا مؤسسات اعتباری معتبر با هرگونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد، پس از تصویب هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات.- پیشنهاد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت در چارچوب قوانین و مقررات.- تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن.- خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات.- ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت.- تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت.- انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت.- پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات- در صورت لزوم به امانت گزاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای داخلی با حق استرداد آنها به شرکت.- انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب.- انتخاب دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی اموال و املاک مورد نیاز شرکت- اختیارات مندرج در آیین نامه اعطای تسهیلات مصوب هیئت مدیره.- پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع- نقل و انتقال و فک رهن اسناد مالکیت خودرو های لیزینگی از طریق دفاتر اسناد رسمی و راهور نیروی انتظامی و ارائه گزارش مزبور به هیأت مدیره.- بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنأ در مواردی که هیأت مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305478
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۶۰۰۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۲ مورخ ۲۸/۳/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: ـ بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277628
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۵ مورخ ۲۸/۳/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش انرژی نو آتیه در تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت بهره برداری، طراحی، نظارت، مشاوره، نصب اجرا، ساخت و تولید، تعمیر و نگهداری، تامین تجهیزات وملزومات و اجرای کلیه پروژه های نیروگاهی و انرژی های تجدید پذیر و انرژی های نو، انرژی های خورشیدی، بادی، بیوماس، زمین گرمایی، بیوگاز ؛ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی شرکتها معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی ریالی از کلیه بانکها موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی وارات تکنولوژی و صنایع مادر و انتقال دانش فنی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان احمد قصیر کوچه ششم پلاک ۱۶ کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ۰۲/۰۵/xxx۳ نزد بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ایران اکسیکو به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی آقای حسین نراقی به ش م xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای عبد الرضا قاسمی به ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای مرتضی ولی پور گودرزی به ش م xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک یفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یک از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن کاملان خباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. آقای محمد رضا رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روز نامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471669
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ و تائیدیه شماره xxx۵۴ مورخ ۳۰/۱/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۰/۹/xxx۲ بتصویب رسید . موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس هشی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292301
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و عباس هشی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265523
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا نیکخواه ک مxxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردید.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت, نقل و انتقال اسناد مالکیت خودروهای لیزینگی و فک رهن آنها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972498
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11932088
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ حسین عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شیرعلی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا مصطفی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بسمت عضو هیئت‌مدیره و پرویز بخشعلی‌سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885847
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ حسین عسگری به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی بانک صنعت و معدن بسمت رئیس هیئت مدیره و شیرعلی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن بسمت عضو هیئت مدیره و پرویز بخشعلی سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11290642
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی‌عام ثبت ۲شده به شماره ۱۸۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت بازرس اصلی و محمد‌رضا نادریان به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ـ

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710646
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض‌‌پور به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11940865
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۶۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۹/۸۹ پرویز بخشعلی‌سلطانی به ش ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و اختیارات وی بشرح صورتجلسه می‌باشد. ضمنا امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرک و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403620
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاشفان به سمت بازرس اصلی و جعفر عوض پور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376261
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آتیه الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۶۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۰۸۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۸۹ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت لیزینگ صنعت و معدن به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۸۹ علی فلک رو به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت رئیس هیئت مدیره و شیرعلی شهریاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد آشفته آج بیشه به نمایندگی شرکت لیزینگ صنعت و معدن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات