گروه سروش یاران

شرکت گروه سروش یاران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102277770 ()
12
افراد
20
آگهی‌ها
185672
شماره ثبت
1381/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14381491
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی مفیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمدمهدی طوفانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای امین طیبی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمدجعفر محدث اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد حسین خوشنویس انصاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347584
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی آزموده کاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار دارای شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
امین طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای ایرج طیبی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948422
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی مفیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی طوفانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج طیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدجعفر محدث اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین خوشنویس انصاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948441
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاردارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمدمهدی طوفانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد حسین خوشنویس انصاری به کدملی xxxxxxxxx۰ و مهدی مفیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدجعفر محدث اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ایرج طیبی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523076
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران پونک جنوبی بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی خیابان گلزار یکم شهید حسن هفت لنگ پلاک ۷ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183675
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین خوشنویس انصاری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره مهدی مفیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ایرج طیبی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره امیر حسین طیبی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره محمد جعفر محدث اردبیلی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117357
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی هدف همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند آقایان مهدی مفیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای ایرج طیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمد حسین خوشنویس انصاری با شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمد جعفر محدث اردبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر حسین طیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12486852
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش ياران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مفیدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای ایرج طیبی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضا محمدباقر با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای علی ابوالحلم با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل باتفاق احدی از اعضاء هیات مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380248
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید محمد رضا محمدباقر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره بجای محمود صدیقی تنکابنی ش ملی xxxxxxxxx۲ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660687
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مفیدی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ایرج طیبی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمود صدیقی تنکابنی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی ابوالحلم با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین عابد با کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل با اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660688
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ایرج طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمود صدیقی تنکابنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمد حسین خوشنویس انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی ابوالحلم به شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675105
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460390
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه سی و سوم پلاک یک طبقه پنجم واحد۹ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267200
آگهی تغییرات شرکت گروه سروش یاران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۷/xxx۲ آگهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۹/xxx۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170291
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه متشکل از ۷۸ ماده و ۱۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. نام از شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران به شرکت گروه سروش یاران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
آدرس شرکت نیز به سعادت آباد خیابان علامه جنوبی کوچه حق طلب غربی (۲۶ غربی) پلاک ۲۵ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527833

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ضمنا اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9857569
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: نام شرکت به شرکت گروه سرمایه‌گذاری سروش یاران سهامی‌عام تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ضمنا اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۸ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9937164
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و علی‎اصغر فرخ به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11572972
آگهی افزایش سرمایه شرکت سروش یاران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۸۵۶۷۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۹/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۳۸ریال منقسم بهxxx/xxx/۳۸ سهم xxx/۱ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده۶ اساسناماه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۴/۴/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310507
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سروش یاران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۸۵۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بسمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات