گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102277635 ()
25
افراد
39
آگهی‌ها
185658
شماره ثبت
1381/2/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14677199
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189927
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۲,xxx مورخ ۱۴/۴/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی ش.م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/xxx۶شرکت را مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957065
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۹/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۶۰ , xxx مورخ ۲۱/۱۰/xxx۶ اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ شرکت آتیه الوند صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957052
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
پیرو آگهی مکانیزه شماره xxxxxxxxxxxxxxx۰۴ مورخ ۳۰/۱۰/xxx۶ شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی اقای محمد رضا قدوسی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13824888
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۳/ xxx مورخ ۷/ ۱۰/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد قاسم طاهری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره وآقای محمد رضا قدوسی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآورشرکت با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465296
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۴/xxx مورخ ۲/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346276
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/xxx - xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۶ مورخ ۰۸/۱۲/۹۵ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12939744
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ ومجوز شماره xxx۰ , xxx مورخ ۱۵/۴/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بهزاد پور ش م xxxxxxxxx۹ بجای آقای فضل اله جعفری به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788867
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۳۱/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685080
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ و بموجب مجوز شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۹۴/xxx۶ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685095
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جواد تقوی سبزواری به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره - حسین منصوری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - حسن خزائی پول به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیأت مدیره - محمد رضا رستمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12537624
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/xxx۴ ومجوز شماره xxx-۰ xxx۵۸,xxx مورخ ۵/۸/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12546080
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳,xxx مورخ ۱/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ شرکت لیزنگ آتیه الوند شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12525670
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳و مجوز شماره xxxxxx، xxx مورخ ۲۲/۵/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد تقوی سبزواری کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک صنعت و معدن به سمت عضو هیئت مدیره به جای آقای مالک بهمنش برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12419457
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۲/۴/xxx۴ سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند تغییر یاغت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید بند الف ماده ۳ اساسنامه موضوع فعالیت های اصلی شرکت بصورت زیر اصلاح گردید: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در حوزه خدمات مالی، حوزه صنعت و معدن شامل زنجیره تولید فولاد و مس، حوزه انرژی شامل انرژی های نو و فناوری های نوین و نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه های صنایع مواد شیمیائی، واسطه گری مالی، لاستیک سازی و نساجی فعالیت کند (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۵۶۵۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت ساز مان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668591
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری اتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx / xxxمورخ ۵/ ۷/ xxx۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فضل اله جعفری به ک ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای علی فلک رو به ک ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای مالک بهمنش به کدملی xxxxxxxxx۳به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضوهیات مدیره آقای محمد رضا زنگنه به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از لیزینگ آتیه الوند ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد رضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دونفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی موسسات عمومی مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی مگر اینگه مجمع شخص دیگری را مامور اجرا نموده باشد. افتتاح حساب و استفاده از ان به نام شرت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اورغاق تجاری انعقاد هر نوع قردادا تغییر تبدیل و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حف اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ـ به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه شرکت وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن ها تحصیل تسهیلات از بانک ها شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر پس از تصویب هیات مدیره ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر خواهی فرجام خواهی اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد دادخواست یا دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل انها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و چارچوب قوانین اساسنامه و مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت. همکاری با سازمان و بازرسی برای اجرای وظایف خود.تصویب آئین نامه های داخلی شرکت پس از تصویب هیات مدیره دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها تحصیل دارائی سرمایه گذاری مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پس از تصویب هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476263
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند سهامی‌عام شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1291098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اتیه دماوند سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فضل اله جعفری ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران ش م xxxxxxxxx۴۸ به عنوان رئیس هیات مدیره
و آقای علی فلک رو ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره
و آقای محمدرضا رستمی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره
و آقای محمدرضا زنگنه ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند ش م xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مالک بهمنش ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212192
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053577
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029836
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمدرضا زنگنه به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و عضو غیرموظف هیئت مدیره جایگزین محمود حسن زاده قرائی برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883224
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی اکبر رضایی به ک مxxxxxxxxx۱ بجای محمدحسین ملاعلیا به ک مxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به ش مxxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772349
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: علی‌اکبر رضایی به ک‌مxxxxxxxxx۱ بجای محمدحسین ملاعلیا به ک‌مxxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به ش‌مxxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892313
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز میشود و در آخر آذرماه سال بعد به پایان میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11787779
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۷/۹۱ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز میشود و در آخر آذرماه سال بعد به پایان میرسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890959
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات رسیندگی و بافندگی فومنات (در حال تصفیه) سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۷۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عملکرد صورتهای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت ناظر تصفیه اصلی و عبدالرضا (فرهاد) نوربخش به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت ناظر علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379385
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات رسیندگی و بافندگی فومنات (در حال تصفیه) سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۷۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: عملکرد صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت ناظر تصفیه اصلی و عبدالرضا (فرهاد) نوربخش به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت ناظر علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727775
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ ـ بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آیته دماوند سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا مصطفی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و محسن ابراهیمی جمارانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668628
آگهی تصمیمات شرکت شبکه صرافی صنعت و معدنسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۸۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۸۸۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 441080

آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب
سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت xxx۹۵
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت آتیه دماوند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا عسگرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565190
آگهی تغییرات شرکت نساجی غرب سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۱۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۴۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ شرکت آتیه دماوند سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی علیرضا عسگرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر تصفیه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9791001
آگهی تصمیمات شرکت لاله (در حال تصفیه) سهامی خاص بشماره ثبت ۱۴۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۱۲۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت‎تصفیه مورخ ۲۳/۵/۹۰ اردشیر فخاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی جدید شرکت سرمایه‎گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت مدیر اجرائی تصفیه انتخاب گردید و محل تصفیه به تهران خ شهید احمدقصیر (بخارست) خ ششم پلاک ۱۶ طبقه دوم‎ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231052
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
پیرو آگهی شماره xxx۲۱/۳۲ مورخ۲۲/۴/xxx۰ تاریخ وصول صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/xxx۰ تاریخ ۵/۴/xxx۰ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11894819
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ محمود حسن‌زاده‌قرائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید احمد مرتضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدحسین ملاعلیا به کدملی xxxxxxxxx۶ و سید محمد بطحایی به کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۶ و کارگزاران بانک صنعت و معدن به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121134
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۸۹ شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن بنمایندگی ارسلان فتحی پور بسمت رئیس هیئت مدیره و بانک صنعت و معدن بنمایندگی محمود حسن زاده قرائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بنمایندگی ابوالقاسم قیافه داوودی بسمت عضو هیات مدیره و گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به نمایندگی مالک بهمنش بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ صنعت و معدن بنمایندگی سید احمد مرتضوی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10028651
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۸۹ و ۳۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ بانک صنعت و معدن بنمایندگی آقای افشین روغنی و شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای قربان دانیالی و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی آقای مهدی جمالی و شرکت لیزینگ صنعت و معدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بنمایندگی آقای داریوش حمیدی و شرکت لیزینگ آتیه الوند بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی فریوران هدف بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای افشین روغنی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای قربان دانیالی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مقدم خارج از اعضاء هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح ۱۸ بند نوشته شده پیوست صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴ تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11643759
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۸۵۶۵۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات