گروه صنعتی پلور سبز

شرکت گروه صنعتی پلور سبز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102277008 (فعال)
23
افراد
36
آگهی‌ها
185594
شماره ثبت
1381/2/3
تاریخ تأسیس

اشخاص گروه صنعتی پلور سبز

در این بخش تمامی اشخاصی که در گروه صنعتی پلور سبز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
مه
مه
نائب رئیس هیئت مدیره از 1397/9/24
محمود شهراسبی
محمود شهراسبی
عضو هیئت مدیره از 1397/9/24
امیرفرشید امیرمکی
امیرفرشید امیرمکی
عضو هیئت مدیره از 1397/9/24
سید کیوان امام
سید کیوان امام
مدیر عامل از 1397/9/24
پرویز عالیوند
پرویز عالیوند
رئیس هیئت مدیره از 1397/9/24
محمد صادق عزیزی
محمد صادق عزیزی
عضو هیئت مدیره از 1395/5/6
سعید مشایخی
سعید مشایخی
عضو هیئت مدیره از 1395/5/6
مجتبی گلشنی اصل
مجتبی گلشنی اصل
نائب رئیس هیئت مدیره از 1395/5/6
پرویز برقی شیرازی
پرویز برقی شیرازی
عضو هیئت مدیره از 1395/5/6
کورش پرویزیان
کورش پرویزیان
رئیس هیئت مدیره از 1395/5/6
محمدرضا سروش
محمدرضا سروش
عضو هیئت مدیره از 1393/11/6
احمد حسن زاده
احمد حسن زاده
عضو هیئت مدیره از 1393/11/6
مجتبی کاتب
مجتبی کاتب
عضو هیئت مدیره از 1393/11/6
امیرحسین کریمی کاشانی
امیرحسین کریمی کاشانی
عضو هیئت مدیره از 1393/11/5
منوچهر انوری زاده نائینی
منوچهر انوری زاده نائینی
بازرس علی‌البدل از 1393/8/28
امیرحسین کریمی کاشانی
امیرحسین کریمی کاشانی
عضو هیئت مدیره از 1393/5/11
سیدمهدی آستانی
سیدمهدی آستانی
عضو هیئت مدیره از 1389/7/24
مهدی سوادلو
مهدی سوادلو
بازرس علی‌البدل از 1389/7/24
احمد طاهری هنجنی
احمد طاهری هنجنی
نائب رئیس هیئت مدیره از 1389/7/24
سید محمد باقرسبحانی
سید محمد باقرسبحانی
رئیس هیئت مدیره از 1389/7/24
جلال قاسمی
جلال قاسمی
مدیر عامل از 1389/7/24
محمود احمد پور داریانی
محمود احمد پور داریانی
از 1391/4/13
حمید حیدری
حمید حیدری
مدیر عامل از 1391/4/13

شرکت‌های مادر گروه صنعتی پلور سبز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه صنعتی پلور سبز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی پلور سبز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه صنعتی پلور سبز در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14860134
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 185594 و شناسه ملی 10102277008
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 19، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله داوودیه، خیابان شهید حسن آقازاده فرد(اطلسی)، خیابان پیرزاده، پلاک 38، طبقه پنجم، واحد 10 کدپستی 1911674433 تغییر یافت پ980728633734841  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511620
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آبتین روش آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14482084
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای پرویز عالیوند با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای محسن سال مه با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سیدکیوان امام با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای محمود شهراسبی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای امیرفرشید امیرمکی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در صورت نبود مدیرعامل با امضا دو عضو از هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی مکاتبات و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیأت مدیره برخی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه بر اساس آیین نامه‌های مصوب ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت . تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها . تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری . عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره . به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، از طرف شرکت و بنام شرکت ، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و . . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، در خواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین حاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا « اجرائیه » و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و . . . و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229371
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ ـ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933852
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت xxx۸۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796125
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای جدید هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب و سمت‌های آنها بشرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن سال مه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان نایب رییس هیات مدیره. (بجای آقای مجتبی گلشنی اصل) آقای سیدکیوان امام به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره. (بجای پرویز برقی شیرازی) کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودرصورت نبود مدیرعامل با امضای دوعضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مواردی از ازبندهای مربوط به اختیارات هیات مدیره دراساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه بر اساس آیین نامه‌های مصوب، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و …. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410393
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز عالیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای سعید مشایخی گردید. - آقای محمود شهراسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای صادق عزیزی گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378317
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه در تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۵، مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110011
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی پرویز برقی شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمد صادق عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سعید مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزدو کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه براساس آیین نامه‌های مصوب، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجرباشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هردعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، ازطرف شرکت و بنام شرکت، در هریک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008394
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943169
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رییس هیئت مدیره آقای مجتبی گلشنی اصل با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره آقای پرویز برقی شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ آقای محمد صادق عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ آقای سعید مشایخی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732214
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان رییس هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای پرویز عالیوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رییس هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۹ آقای مجتبی گلشنی اصل به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای پرویز برقی شیرازی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۴ آقای صادق عزیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره با کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند_بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652502
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار پلاک ۱۰ طبقه سوم کدپ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12607230
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي پلور سبز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12286971
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای پرویز عالیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‏ گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای محمد رضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره، آقای احمد حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و کارانه و پاداش و ترفیع و تنبیه براساس آیین‏نامه‏های مصوب، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع فعالیت شرکت - نقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه‏های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی و یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مرودنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه کذشت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12186318
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی‌عام به‌شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی کاتب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098846
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر انوری زاده نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043941
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز عالیوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مجتبی گلشنی اصل به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد رضا سروش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای امیرحسین کریمی کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجتبی کاتب به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک, سفته, برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی, مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627605
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه ابرار اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تعیین گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476283
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی‌عام شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی پرویز عالیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی مجتبی گلشنی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374297
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بلور سبز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۱ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه ابرار اندیشان xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تعیین گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947912
آگهی تغییر محل شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۸/۹۱ محل شرکت به تهران خ سردار جنگل نبش خ مخبری پ۵ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11650749
آگهی تغییر محل شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۸/۹۱ محل شرکت به تهران خ سردار جنگل نبش خ مخبری پ۵ کدپستیxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938065
آگهی تغییر در شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۶/۹۱ سال مالی شرکت از ۲۹/۱۲/به ۳۱/۶ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501131
آگهی تغییر در شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۵۵۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۶/۹۱ سال مالی شرکت از ۲۹/۱۲/به ۳۱/۶ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748964
آگهی شرکت گروه صنعتی پلور سبزسهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به موجب نامه وارده xxx۸۶ ـ ۲۴/۱۱/۹۰ هیئت مدیره پلاک محل قانونی شرکت از ۱۰ به ۷ توسط شهرداری تغییر یافته است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749004
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبزسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087075
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619048
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید حیدری به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سرمایه‌گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا سروش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه‌گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه‌گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736520
آگهی شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
به موجب نامه وارده xxx۸۶ ـ ۲۴/۱۱/۹۰ هیئت‌مدیره پلاک محل قانونی شرکت از ۱۰ به ۷ توسط شهرداری تغییر یافته است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523059

آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی پلور سبز
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۰/۶/۹۰ و تنفس‎های مربوطه و هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۰/۰۲/xxx/۳۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ بانک تجارت شعبه چهارراه پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669905
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۰/۶/۹۰ و تنفس‎های مربوطه و هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx۰/۰۲/xxx/۳۴ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ بانک تجارت شعبه چهارراه پارک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10484391
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 480991

آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
پیرو آگهی به شماره xxx۲۶ت۳۲ مورخ ۱۰/۸/xxx۹ جلال قاسمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10267900
آگهی اصلاحی شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
پیرو آگهی به شماره xxx۲۶ ت ۳۲ مورخ ۱۰/۸/xxx۹ جلال قاسمی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11497666
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان‌فراز به شماره ثبت xxx۳۸ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره ثبت xxxxxx و موسسه مطالعات علوم شناختی به شماره ثبت xxx۵۱ و احمد طاهری‌هنجنی به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ سید محمدباقرسبحانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد طاهری‌هنجنی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به نمایندگی جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و سید مهدی آستانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی موسسه مطالعات علوم‌شناختی به سمت عضو هیئت‌مدیره و پرویز عالیوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات