گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102258090 ()
23
افراد
41
آگهی‌ها
183650
شماره ثبت
1380/11/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14594277
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۲ , xxx مورخ ۷/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای احمد ابراهیمی به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای اکبر کشاورزیان با کدملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای حمیدرضا خطیبی به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند . آقای بهزاد شیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خورسندیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر کشاورزیان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است . هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود ، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲. اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد . ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر . ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۵. صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۶. به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . ۷. تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر . ۸. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی ، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش ، استرداد ، دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر . ۹. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه . ۱۰. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئیین نامه‌های داخلی شرکت . ۱۱. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود . ۱۲. نصب و عزل کلیه ماموران شرکت ، تعیین شغل ، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه با رعایت بند ۳ ماده ( ۱۳ ) دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۱۳. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آن‌ها . ۱۴. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14554155
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۶ به تصویب رسید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299739
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۵,xxx مورخ ۱/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خطیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمد ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علی خورسندیان به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهزاد شیری به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۷. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر. ۸. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً. ۹. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ۱۰. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. ۱۱. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت. ۱۲. همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. ۱۳. نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۱۴. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. ۱۵. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656282
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۸/xxx مورخ ۹/۳/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۵ تصویب گردید. سازمان حسابرسی ش م به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند: بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید xxxxxxxxx۷۹ و صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656297
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶/ xxx مورخ ۱/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هیات داودیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی پرتوافکنان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد شیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی خورسندیان کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی عسکری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگردریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا انعقاد قراردادهای مالی و تعهدآور تا مبلغ xxx۰ میلیون ریال اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل، انعقاد قرارداد حق الوکاله و انتخاب نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587142
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۶/ xxx مورخ ۱/ ۳/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای عیسی کاظم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246339
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۱/ xxx مورخ ۱۸/ ۸/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هیئت داودیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ آقای مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ آقای عیسی کاظم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای علی خورسندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای حامد هیئت داودیان به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی پرتوافکنان به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عیسی کاظم نژاد به سمت عضو هیأت مدیره آقای علی خورسندیان به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی عسکری به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995334
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۳/ xxx مورخ ۱۳/ ۵/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران. بزرگراه شهید مدرس. بلوار نلسون ماندلا (جردن سابق) خیابان شهید طاهری. نبش کوچه ایثار سوم. پلاک ۲ طبقه ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898799
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸/ xxx مورخ ۹/ ۳/ xxx۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۱۰/ xxx۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694823
آگهی تغییراتخدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ و مجوزشماره xxx۳۹ , xxx , xxx مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مجوزشماره xxx۷۶ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه گذاری خدماتی، رفاهی و گردشگری امید تابان آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12630627
آگهی تغییرات شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/ xxx مورخ ۲۳/ ۱۰/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدکامل تقوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حامد هیئت داودیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرشاد حیدری ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی عسکری ش م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود، موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294569
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۱۸/ ۴/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدکامل تقوی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای کوروش پرویزیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حامد هیئت داودیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرشاد حیدری ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیأت مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی اختصاصی یاعمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات ان و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین اساسنامه مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود نصب و عزل کلیه ماموران شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. انتخاب مشاورین حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه آنها. اختیار کلیه امور مجامع شرکتهای سرمایه پذیر.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212986
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۹/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه وصورت سود و زیان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۳ تصویب گردید. سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند: بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید xxxxxxxxx۷۹ و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12159030
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۸۳۶۵۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۰۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی بمبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی شماره xxx مورخ ۰۶/۰۲/۹۴ بانک سپه شعبه ملاصدرا افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541427
آگهی افزایش سرمایه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ و تأییدیه شماره xxx/xxxxxx مورخ ۱۶/۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۱۰ میلیارد ریال به مبلغ xxx/۲۰ میلیارد ریال منقسم بر xxx/xxx/xxx/۲۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش و مبلغ افزایش یافته طی گواهی شماره xxx مورخ ۱۴/۲/۹۳ بانک سپه شعبه ملاصدرا واریز گردید و ذیل دفاتر ثبت شرکتها در مورخ ۲۲/۳/۹۳ تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522906
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۲/۳۱ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۹۲/۱۰/۳۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473011
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۳/۰۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید کامل تقوی نژاد xxxxxxxxx۶ به جای آقای رامین پاشایی فام xxxxxxxxx۴ به نمایندگی جدید بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و سایر اعضای هیئت مدیره در سمت خود ابقا شدند.
و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375420
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت و سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رامین پاشایی فام به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک سپه به شمارهxxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای کوروش پرویزیانxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شمارهxxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حامد هیئت داودیانxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگرxxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره
آقای فرشاد حیدریxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره
آقای عبدالرحیم همایون پورxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است.
هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده۴۱ اساسنامه و نیز سایر اختیارات مورد نظر خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342950
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رامین پاشایی فام ک.م xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از بانک سپه به شناسایی ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای کوروش پرویزیان ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حامد هیئت مدیره داودیان ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای کمال الدین گلچین ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی وظیفه ارز کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالرحیم همایون پور ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک, سفته, بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196861
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی ش.م xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند.
بانک سپه ش.م xxxxxxxxx۳۲ ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه ش.م xxxxxxxxx۷۳ ـ شرکت خدمات آینده اندیش نگر ش.م xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید ش.م xxxxxxxxx۷۹ ـ صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانکها ش.م xxxxxxxxx۴۹.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132807
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام ثبت ۴۰۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش حساب سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۲ انتخاب شدند.
۳ـ تقسیم سود هر سهم برای سال مالی xxx۱ به مبلغ xxx۰ ریال تصویب شد.
۴ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۵ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: الف ـ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ب ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ج ـ شرکت فولاد مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ دـ شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبا نور شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ذـ شرکت سرمایه گذاری سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
شxxxxxx۹ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860777
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: عبدالرحیم همایون پور کدملی xxxxxxxxx۱ به جای میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10184991
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ واصل گردید: عبدالرحیم همایون پور کدملی xxxxxxxxx۱ به جای میرعلی یاری به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717079
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امیدسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: حامد هیئت داودیان به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م xxxxxxxxx۶۱ به جای علیرضا حیدرآبادی پور و کریم قاری زاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه به ش م xxxxxxxxx۷۳ به جای یونس الستی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان در سمت های قبلی خود ابقاء گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155630
آگهی تصمیمات شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: حامد هیئت داودیان به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به ش م xxxxxxxxx۶۱ به جای علیرضا حیدرآبادی پور و کریم قاری زاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان سپه به ش م xxxxxxxxx۷۳ به جای یونس الستی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان در سمت‌های قبلی خود ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584956
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. نام شرکت از مدیریت سرمایه گذاری امید به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694717
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری امید سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. نام شرکت از مدیریت سرمایه‌گذاری امید به گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 508104
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ به موجب حکم صادره علیرضا حیدرآبادی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدکاظم چقازردی به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11818400
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ به موجب حکم صادره علیرضا حیدرآبادی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدکاظم چقازردی به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642616
آگهی افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری امید سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۸/۲/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۴/۴/۹۰ بانک سپه شعبه میلاد پرداخت گردیده است. ماده ۷ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است..

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107668
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۰ اساسنامه جدید شامل ۶۵ ماده و ۲۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811859
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی‌خاص بشماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به موجب صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۷/۴/۹۰ یونس الستی به کدملی xxxxxxxxx۲ بجای علیرضا برادران بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بسمت عضو هیأت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت‌مدیره تعیین گردید.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس هیأت‌مدیره یا نایب رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضای مدیر‌عامل و یا قائم مقام شرکت معتبر است.:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631213
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
با عنایت به مادهxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی بررسی مدارک و ضمائم آن بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی صادر میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044049
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری امیدسهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک سپه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ و کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت خدمات آینده اندیش‌نگر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت چاپ و نشر سپه به ش‌ملی xxxxxxxxx۳۶.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322772
آگهی تصمیمات در شرکت مدیریت سرمایه‌ گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۳۶۵۰و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ رامین پاشایی‌فام به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک سپه به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و کوروش پرویزیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدکاظم چقازردی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش‌نگر به عنوان عضو هیئت‌مدیره و علی‌رضا برادران به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه به عنوان عضو هیئت‌مدیره و میر علی یاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در صورت‌جلسه در ۸ بند به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10716226
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: کوروش پرویزیان به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده جدید شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۹ بجای سید مصطفی موسوی‌بلده به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و بقیه اعضاء در سمتهای خود کماکان باقی می‌مانند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9733852
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امیدسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783527
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ثبت شده به شماره۱۸۳۶۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۶/۸۹ میرعلی یاری بجای بهزاد شیری به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به ‌سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911832
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/xxx۹ رامین پاشایی‌فام‌ بجای حسنعلی قنبری‌ممان به نمایندگی از بانک سپه به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11659640
آگهی اصلاحی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۳۶۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
پیرو آگهی شماره xxx۵/ت۳۲ مورخ ۱۷/۳/۸۹ نوع شرکت سهامی عام صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544183
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات