تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102247441 ()
26
افراد
48
آگهی‌ها
182565
شماره ثبت
1380/10/17
تاریخ تأسیس

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) از 1397/8/26

اشخاص تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمدرضا مرادی
محمدرضا مرادی
از 1390/9/30
پویا فرهت
پویا فرهت
از 1390/9/30
با نمایندگی افشین زرقی
با نمایندگی افشین زرقی
رییس هییت مدیره از 1391/3/31
الیاس کهزادی
الیاس کهزادی
عضو هییت مدیره از 1391/3/31
قیس بدری
قیس بدری
عضو هییت مدیره از 1391/3/31
علی‌رضا زهرائی
علی‌رضا زهرائی
از 1391/3/31
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
از 1391/3/31
ابوالقاسم نوری
ابوالقاسم نوری
از 1391/9/29
حبیب اله رمضان زاده
حبیب اله رمضان زاده
از 1392/3/7
آراز سبزواری
آراز سبزواری
عضو هییت مدیره از 1392/11/7
بابک مصباحی
بابک مصباحی
از 1392/11/7
کامبیز امجدی نیک
کامبیز امجدی نیک
رییس هییت مدیره از 1389/9/6
احمدرضا صیادصفاپور
احمدرضا صیادصفاپور
از 1389/9/6
دکتر حسین عطار
دکتر حسین عطار
نایب رییس هییت مدیره از 1390/5/9
سید عبدالرضا فرهادنوربخش
سید عبدالرضا فرهادنوربخش
بازرس علی‌البدل از 1390/2/18
سید رضا صالح
سید رضا صالح
رییس هییت مدیره از 1394/10/30
سیدمهدی رضوی
سیدمهدی رضوی
عضو هییت مدیره از 1394/12/4
سید محمد ناصری
سید محمد ناصری
از 1395/4/19
سید نوید صفوی همامی
سید نوید صفوی همامی
عضو هییت مدیره از 1395/10/14
حسن کاظم زاده
حسن کاظم زاده
از 1397/5/9
علی بیگدلی
علی بیگدلی
عضو هییت مدیره از 1397/5/9
سید مهدی سجادی
سید مهدی سجادی
رییس هییت مدیره از 1397/5/9
محمدعلی اسدی مشیزی
محمدعلی اسدی مشیزی
عضو هییت مدیره از 1397/8/29
محمدرضا مرادی
محمدرضا مرادی
عضو هییت مدیره از 1397/12/14
دکتر علی‌رضا فرومدی
دکتر علی‌رضا فرومدی
عضو هییت مدیره از 1397/12/14
ولی اله ولی نیا
ولی اله ولی نیا
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824159
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای دکتر سیدمهدی سجادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره، آقای ولی اله ولی نیا به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره، آقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای دکتر علیرضا فرومدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء اوراق و اسناد تعهدآور: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746009
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) مورخ ۱۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14574923
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : آقای سیدمهدی رضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره ، آقای سیدمهدی سجادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره . ، آقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره ، آقای دکتر علیرضا فرومدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت البرز دارو ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx ۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره . و آقای محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره . به عنوان اعضاء هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . اختیارات مدیرعامل : هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۴ ۱۸ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345714
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ آقای سید مهدی رضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیات مدیره. ـ آقای سید مهدی سجادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره. وآقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ۱۴ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291199
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی رضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حسن کاظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید مهدی سجادی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179193
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره حسن کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمهدی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره حسین عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144934
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ، سرمایه گذاری فرهنگیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801620
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین عطار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷ و ۲۰ ماده مذکور را مجددا به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657748
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx / xxxxxx / xxx مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx ریال به استناد گواهی بانکی شماره xxx / ۹۶ / ۱۸ مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه زرتشت ولی عصر پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602402
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۲ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷ و ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548068
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر قیس بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای دکتر سید مهدی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای دکتر سید محمد ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای دکتر سید نوید صفوی همامی به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی بیگدلی به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13496837
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵، سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و البرزدارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286836
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید نوید صفوی همامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۲۰ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918448
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد ناصری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به جای بابک مصباحی برای بقیه تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۰ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۷ و ۲۰ ماده مذکور را مجددا به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834604
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ و تنفس مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764852
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام xxx۰ ریالی عادی که تماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده، افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی گواهی شماره ۱۸/۹۵/xxx۶۶ مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ بانک تجارت شعبه زرتشت واریز گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12700649
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی رضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره به جای آقای دکتر آراز سبزواری برای بقیه تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست. هیأت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ - ۴ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۵ - ۱۸ - ۲۲ و ۲۵ ماده مذکور را مجددا به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657089
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا صالح به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره به جای آقای مهندس حبیب اله رمضان زاده برای بقیه تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹۱ ۱۱ ۲۱ ۵۱ ۸ ۲۲ و ۲۵ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283723
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عام به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهندس حبیب اله رمضان زاده به کدملی ۸ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای دکتر قیس بدری به کدملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی ۹ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره. ـ آقای دکتر آراز سبزواری به کدملی ۳ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای دکتر بابک مصباحی به کدملی ۲ ـ xxxxxx ـ xxx به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۵ ـ ۱۸ ـ ۲۲ و ۲۵ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216455
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ شرکت البرزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693667
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی اسدی مشیزی به کدملی ۹ ۸ـxxx۰۴ ۳ـ۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت عضو هیأت مدیره به جای آقای ابوالقاسم نوری برای بقیه تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635134
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مفاد اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل آگهی می گردد: الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک به شماره ثبت xxxxxx ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن:تأسیس هر قسم کارخانه برای سنتز و تولید هر قسم دارو و مواد اولیه، تولید و فروش فرآورده ها و اشکال مختلف دارویی و نیز فروش مواد اولیه دارویی،حلالها و مواد جانبی صنعت دارویی، شیمیائی، آرایشی و بهداشتی، واردات ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز، انجام عملیات تحقیقاتی و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت، مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید سهام آنها. ج – مرکز اصلی شرکت:تهران ـ خیابان انقلاب ابتدای خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) بن بست نیکخواه پلاک ۲ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت فاقد شعبه می باشد. ه ـ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم با نام یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد و – هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای حبیب اله رمضان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای قیس بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای آراز سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ز ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا و یا وکیل و یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره:در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام.گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام. تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی.اصل ورقه سهام ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود از وظایف و اختیارات مجامع عمومی خواهد بود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده انحلال شرکت منحل گردد،تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. موارد انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضا هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارایه نموده اند این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارایه شود.تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. شرکت در موارد زیر منحل می شود: ۱.وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیرممکن باشد.۲.در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.۳.در صورت ورشکستگی.۴. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.۵.در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ی ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: بدهی کوتاه مدت:xxxxxx میلیون ریال بدهی بلند مدت:xxx۲ میلیون ریال بدهی احتمالی:xxx۰ میلیون ریال ک ـ روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی ها روزنامه اطلاعات می باشد. ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588915
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم xxxxxxxxxبه سهم با نام یکهزار ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت مبلغxxxxxxxxxxxx ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم با نام یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد و در تاریخ تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503705
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360614
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۱/xxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی آقای حبیب اله رمضان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای قیس بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای ابوالقاسم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره،
شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای آراز سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
و شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای بابک مصباحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۲۲ ـ ۱۸ ـ ۱۵ ـ ۱۲ ـ ۱۱ ـ ۹ ـ ۷ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۱ و ۲۵ ماده مذکور به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1341021
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر بابک مصباحی با ک. م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه دارویی سبحان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای دکتر علیرضا زهرایی، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت درخصوص بندهای ۲۲ ـ ۱۸ ـ ۱۵ ـ ۱۲ ـ ۱۱ ـ ۹ ـ ۷ ـ ۶ ـ ۴ ـ ۱ و ۲۵ ماده مذکور را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198045
آگهی تغییر محل شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس تهران خیابان انقلاب ابتدای خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) بن بست نیکخواه پلاک ۲ طبقه ۲ واحدهای ۴و۵و۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172149
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الیاس کهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت ایران دارو با ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و قیس بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت البرز دارو با ش م xxxxxxxxx۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان با ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالقاسم نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری البرز با ش م xxxxxxxxx۰۸ و حبیب اله رمضان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت تولید دارو با ش م xxxxxxxxxxxx به عنوان اعضای هیئت مدیره جهت دوره دو ساله تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در بندهای ۱و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094835
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفیدد راهبر به ش. م xxxxxxxxx۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکتهای گروه سرمایه گذاری البرز سهامی عام به ش. م xxxxxxxxx۰۸ گروه داروئی سبحان سهامی عام به ش. م xxxxxxxxx۵۰ ایران دارو سهامی عام به ش. م xxxxxxxxx۹۰ البرز دارو سهامی عام به ش. م xxxxxxxxx۲۶ و تولید دارو سهامی عام به ش. م xxxxxxxxxxxx.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 959621
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ابوالقاسم نوری به ک م xxxxxxxxx۱ به جای افشین زرقی به ک م xxxxxxxxx۵ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به ش م xxxxxxxxx۰۸ در هیئت مدیره تعیین گردید. الیاس کهزادی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و پویا فرهت به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اسناد اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10658662
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: ابوالقاسم نوری به ک م xxxxxxxxx۱ به جای افشین زرقی به ک م xxxxxxxxx۵ جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری البرز به ش م xxxxxxxxx۰۸ در هیئت‌مدیره تعیین گردید. الیاس کهزادی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پویا فرهت به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا زهرایی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اسناد اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687537
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالکسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱, شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی قیس بدری به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات مدیره به جای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۳ و افشین زرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات مدیره و پویا فرهت به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و الیاس کهزادی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و علیرضا زهرایی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلِیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات اسناد اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده۴۹ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ـ ۴ ۶ـ ۷ـ ۹ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۵ـ ۱۸ـ ۲۲ـ ۲۵ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11518487
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
باستناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱, شرکت البرز دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی قیس بدری به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیات‌مدیره به جای محمدعلی میرزا‌کوچک‌شیرازی به کدملیxxxxxxxxx۳ و افشین زرقی به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیات‌مدیره و پویا فرهت به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و الیاس کهزادی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات‌مدیره و علیرضا زهرایی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلِیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات اسناد اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای حداقل دو نفر از اعضای هیات‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره معتبر میباشد. هیات‌مدیره اختیارات مندرج در ماده۴۹ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ـ ۴ ۶ـ ۷ـ ۹ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۵ـ ۱۸ـ ۲۲ـ ۲۵ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 657444
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ الیاس کهزادی به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو و به جای حسین عطار به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و افشین زرقی به ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و پویا فرهت به ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا زهرایی به ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9612579
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۱ الیاس کهزادی به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران دارو و به جای حسین عطار به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و افشین زرقی به ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی میرزاکوچک‌شیرازی به ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و پویا فرهت به ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علیرضا زهرایی به ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه شرکت در خصوص بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۸ و ۲۲ و ۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578561
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولید ممواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۳/۶/۸۹ و هیاتمدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10236480
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولید ممواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۸۹ و هیات مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۹۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 534114

آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ پویا فرهت به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۴ جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در هیات‎مدیره تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9919531
آگهی تغییرات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۰ پویا فرهت به کدملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدرضا مرادی به کدملی xxxxxxxxx۴ جهت بقیه مدت تصدی به عنوان نماینده شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ در هیات‎مدیره تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714772
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354699
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی علیرضا زهرایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بنمایندگی افشین زرقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی حسین عطار به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی محمدعلی میرزاکوچک شیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی محمدرضا مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۲۲ ۲۵ از ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11656696
آگهی افزایش سرمایه شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۹ و ۲۸/۱۲/xxx۹ و هیأت مدیره مورخ ۲۴/۱/xxx۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ۶۵ ریال منقسم به xxx/xxx/۶۵ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۶/۳/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11441800
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و عبدالرصا (فرهاد) نوربخش به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت ایران دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت تولید دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140598
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ احمدرضا صیادصفاپور به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به جای کامبیز امجدی نیک برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کامبیز امجدی نیک به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و افشین زرقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۹ اساسنامه در خصوص بندهای ۱ ۴، ۶ ۷، ۱۲ ۱۱، ۱۵ و ۱۸ به رئیس هیات مدیره تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662766
آگهی تصمیمات در شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ احمدرضا صیاد صفاپور بجای سعید حاتمی به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552799
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا نوربخش به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814844
آگهی اصلاحی شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۵۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
به استناد آگهی صادره شماره xxx۳۶/ت۳۲ مورخ ۱/۱۲/۸۸ نام سعید حاتمی به نمایندگی شرکت گروه داروئی سبحان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779316
آگهی تصمیمات شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۲۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۷۴۴۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۱/۸۸ افشین زرقی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری البرز به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین عطار نماینده شرکت ایران دارو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و کامبیز امجدی‌نیک نماینده شرکت تولید دارو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سعید خالقی نماینده شرکت گروه دارویی سبحان و محمدعلی میرزاکوچک‌شیرازی نماینده شرکت البرز دارو بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات