صدر فولاد

شرکت صدر فولاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102240580 ()
18
افراد
30
آگهی‌ها
181870
شماره ثبت
1380/10/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13356148
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا گل محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200066
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۲/۱/۹۵ جمع دیون و تعهدات مبلغ xxxxxxxxxxxx۹ ریال صحیح می‌باشد که بدین وسیله تصحیح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094049
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سجاد عسگری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081821
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی xxxxxxxxx آقای سجاد عسگری رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741119
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به شرکت سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. - نام و شماره ثبت شرکت: صدر فولاد سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx - موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: طراحی ساخت راه اندازی کارخانجات صنعتی نورد وذوب آهنی وغیر آهنی وبهره برداری از آنهاتهیه وتولید انواع محصولات الکتریکی شیمیایی معدنی آلی فلزی مورد نیاز کارخانجات مذکور دربند فوق طراحی وساخت وتولید انواع مصنوعات فلزی وفولادی آهن آلات ساختمانی وفولادهای آلیاژی انجام خدمات فلزی (شکل دادن انواع ورق فولادی وسایر مقاطع فولادی) - انجام پروژه‌های صنعتی وکارخانجات فولادسازی ونورد وذوب فلزات آهنی وغیرآهنی داخلی وخارجی شامل طرح مشاوره اجراواردات وساخت داخل ماشین آلات مربوطه نصیب و راه اندازی ومشارکت دربهره برداری وتولید انجام پروژه‌های نرم افزاری وسخت افزاری وایجاد سایت‌های کامپیوتری وارائه خدمات کامپیوتری داخلی وخارجی واردات وصادرات نرم افزار سخت افزار قطعات ماشین آلات ودستگاههای مربوطه تاسیس شرکت با مشارکت وسرمایه گذاری درشرکتهای مرتبط با موضوع شرکت وقبول یا اعطاء نمایندگی انجام هرگونه عملیات فنی بازرگانی اقتصاد اعتباری وانجام کلیه مبادلات تجاری از قبیل خرید وفروش وصادرات و واردات در جهت اهداف شرکت. – مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران - خ پانرده خرداد - خ پامنار - ساختمان جهان فلز واحد ۱۵ - کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد_گرفت هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. – مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد_بود - سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (معادل هفتصد وهشتاد میلیاردوهفتصدوچهل وشش میلیون ریال) که به xxxxxx سهم عادی یک میلیون ریالی با نام که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۴ به تعداد xxxxxxxxx سهم عادی یک هزار ریالی با نام تغییر یافته_است وتماما پرداخت شده_است. شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای محمد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو ورییس هیئت مدیره و آقای کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره وآقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ماه و آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند_داشت: ۱ - اعلامیه خرید سهام ۲ - گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ - تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. براساس ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود. ماده ۵۲ - موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت. مطابق ماده ۵۳ - تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد_آمد. – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: جمع کل دیون وتعهدات: xxxxxxxxxxxx۴۲ ریال می‌باشد. ک – روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه ابرار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677536
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای یدا … امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بها دار و مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632253
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آوا تدبیر تراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و عباس امیرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12338932
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم بانام یک میلیون ریالی تماما پرداخت شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095466
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و آقای محمد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هرکدام (مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره) با امضای کامران صالحی عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425460
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب شد ت ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت صدرفولاد انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431943
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاسهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۳ تصمیمیات ذیل اتخاذ شد (بند ز) از ماده ۱۴ اسا سنامه به شرح ذیل تغییر یافت هئیت مدیره باید یکنفر را از بین خود یا از خارج بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. مدیرعامل عالیترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق اختیاراتی که به او تفویض گردیده است اداره خواهد نمود. کلیه قراردادها و اسنادی که برای شرکت تعهد مالی ایجاد می کند از جمله و بدون قید انحصار چک ها و براوات و سفته ها و حواله ها با امضای مجاز شرکت با ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت تعیین گردید، هریک از صاحبان امضاء مجاز می توانند حق امضاء خود را به مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید. ـ محل شعبه شرکت در اصفهان به آدرس: اصفهان پل شیری به سمت اتوبان بن بست انوری ساختمان صدر طبقه دو م واحد۳ کدپستی: xxxxxxxxx۳ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431935
آگهی تغییرات شرکت صدرفولاد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمد عسگری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ـ آقای علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای غلامعلی صنایع پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای کامران صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298156
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای حسین امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات فولاد سپاهان حدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی آقای محمد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۷، شرکت خدمات ورق سیمین سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای افشار سعادتی اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت گالوانیزه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای فضل اله لواسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298162
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای یداله امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای حسین امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای غلامعلی صنایع پرور به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۰
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241793
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ۱۵ خرداد خیابان پامنار ساختمان جهان فلز واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241794
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا ملائکه کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952316
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰به سمت بازرس اصلی و علیرضا ملائکه به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220348
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و علیرضا ملائکه به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 629814
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی حسین امیدی به کدملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی یداله امیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئتمدیره و غلامعلی صنایعپرور به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئتمدیره به همراه مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی ازا عضاء هیئتمدیره با مهر شرکت و کلیه نامهها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11494562
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی حسین امیدی به کدملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی یداله امیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامعلی صنایع پرور به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی ازا عضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه نامه ها و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515007

آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سیدعلیرضا ملائکه به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای افشار سعادتی اسکندری بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خدمات فولاد سپاهان حدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی محمد عسگری به کدملی xxxxxxxxx و خدمات ورق سیمین سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی افشار سعادتی اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۵ و خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حسین امیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی یدالله امیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و گالوانیزه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فضل الله لواسانی به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9591446
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولادسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سیدعلیرضا ملائکه به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای افشار سعادتی‌اسکندری بسمت بازرس علی‌البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خدمات فولاد سپاهان حدید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی محمد عسگری به کدملی xxxxxxxxx و خدمات ورق سیمین سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی افشار سعادتی‌اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۵ و خدمات صبا فولاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حسین امیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و بازرگانی هدا سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی یدالله امیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و گالوانیزه برنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی فضل‌الله لواسانی به کدملی xxxxxxxxx۱

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 502676

آگهی تغییر محل شرکت صدر فولاد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۹/۹۰ محل شرکت به خ سهروردی شمالی خ دکتر قندی نبش چهارراه سیبویه پ۶ ط۳ کدپستیxxxxxxxxx۶ منتقل گردید.ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به نشانی اصفهان ابتدای چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر ط پنجم واحدxxx کدپستیxxxxxxxxx۳ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11292111
آگهی تغییر محل شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۰/۹/۹۰ محل شرکت به خ سهروردی شمالی خ دکتر قندی‌ نبش چهارراه سیبویه پ۶ ط۳ کدپستیxxxxxxxxx۶ منتقل گردید.ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به نشانی اصفهان ابتدای چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر ط پنجم واحدxxx کدپستیxxxxxxxxx۳ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735846
آگهی افزایش سرمایه شرکت صدر فولاد سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۹/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۷ ریال بموجب گواهی شماره ۴۴/xxx۷ مورخ ۲۹/۸/۹۰ بانک صادرات شعبه ممتاز توحید پرداخت گردیده است. ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771458
آگهی تصمیمات در شرکت صدر فولاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۹۰ در اجرای ماده xxx قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم یک میلیون ریالی به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم یک میلیون ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11071857
آگهی تغییرات شرکت صدر فولادسهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳/۶/۹۰ کلیه سهام بی‌نام شرکت سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم بانام xxx/xxx/۱ ریالی میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951717
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و افشار سعادتی‌اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ورق سیمین سپاهان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی یداله امیدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صبا فولاد آریان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حسین امیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت بازرگانی هدا سپاهان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی غلامعلی صنایع‌پرور به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۰ یداله امیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین امیدی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامعلی صنایع‌پرور بسمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نامه‌های عادی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875612
آگهی تصمیمات شرکت صدر فولاد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید: پیمان هوشمند چایجانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و جلیل روزبان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی رضوی‌نعمت‌اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید محمد رضوی‌نعمت‌اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و لاله رضوی‌نعمت‌اللهی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۰ سید محمد رضوی‌نعمت‌اللهی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی رضوی‌نعمت‌اللهی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11257333
آگهی تغییرات شرکت صدر فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۰۵۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ کلیه سهام با‌نام شرکت به سهام بی‌نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. بنابراین سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۶ ریال منقسم به xxx/۵۶ سهم xxx/xxx/۱ ریالی بی‌نام می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات