صنایع بهداشتی ساینا

شرکت صنایع بهداشتی ساینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102239945 ()
21
افراد
37
آگهی‌ها
181802
شماره ثبت
1380/10/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823561
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول کارگرزاده باکدملی xxxxxxxxx۵بجای آقای محمدرضا همتی به عنوان نماینده شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14559606
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۰۹/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459317
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهنام عزت نژاد بجای آقای یزدان کرمی به عنوان نماینده شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) ، آقای فضل اله افروشته کوشک بجای آقای مهدی رمضانی به عنوان نماینده شرکت شرکت پاکسان ( سهامی عام ) ، آقای علی خاتون فرد بجای حبیب احسانی نیا به عنوان نماینده شرکت آلی شیمی قم ( سهامی خاص ) جهت حضور در هیأت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی معرفی گردیدند . در نتیجه سمت اعضاء و نحوه‌ی امضاء‌های مجاز بشرح زیر تعیین گردید : آقای مجتبی افرند خلیل آباد با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گلتاش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره ، آقای بهنام عزت نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره ، آقای فضل اله افروشته کوشک با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شرکت پاکسان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیأت مدیره ، آقای علی خاتون فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیأت مدیره . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوقد اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اسناد و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای موظف هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود مطابق با ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات ( درچارچوب آئین نامه معاملات ) . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد . تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت _ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صوررتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327311
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حبیب احسانی نیا کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم xxxxxxxxx۴۹-آقای محمدرضا همتی کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران xxxxxxxxx۹۵ -آقای مهدی رمضانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان xxxxxxxxx۸۸ - آقای مجتبی افرند خلیل آباد کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاشxxxxxxxxx۷۳ - آقای یزدان کرمی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مروارید هامون xxxxxxxxx۹۹ انتخاب شدند
اختیارات هیات مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید
۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . ۲- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۳- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات . ۴- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات . ۵- تعهد ، ظهرنویسی ،قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ۶-عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات ). ۷- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع . ۸- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۹- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد . ۱۰-رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار" ۱۱- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۲- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . ۱۳-تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس وبازرس.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115515
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید کمال الدین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا همتی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و یزدان کرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حبیب احسانی نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۳- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. ۴- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. ۵- تعهد، ظهرنویسی ،قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶-عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات ). ۷- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ۸- به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۹- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ۱۰-رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار" ۱۱- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۲- تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۳-تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای درمقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035835
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483735
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت پاکسان در هیات مدیره شرکت ساینا (سهامی عام) بجای آقای علی ملا رفیع برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483738
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به نشانی تهران شهر تهران تهرانسر کوچه پرتو بلوار تهرانسر پلاک xxx ساختمان قطعه ۲۹ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390362
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش (سهامی عام). آقای محمدرضا همتی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی خاص). آقای علی ملارفیع کدملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای مجتبی افرند آباد به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام). آقای یزدان کرمی کدملی ۱ xxxxxx xxx بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) و مدیرعامل. آقای حبیب احسانی نیا کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص). هیات مدیره اختیارات مشروحه زیر را به مدیرعامل تفویض می‌نماید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار «اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا " قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358589
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدکمال الدین محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ آقای محمدرضا همتی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ آقای مجتبی افرند خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ آقای یزدان کرمی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ آقای حبیب احسانی نیا کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمودند نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آئین نامه معاملات). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهرمدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم ازمنقول وغیرمنقول وفک رهن ولوکرار «اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق واجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا» تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا " قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دردادگاه و چه درادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس وبازرس. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341166
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180827
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۵ شرکت پاکسان (سهامی عام) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۸۸ شرکت مروارید هامون (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۹ شرکت گلتاش (سهامی عام) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxxxxx۳ شرکت آلی شیمی قم (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۴۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180833
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای محمدرضا همتی باکدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای مجتبی افرند خلیل آبادبا کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلتاش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۳ با نمایندگی آقای کمال الدین محمدی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای علی صفوی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای حبیب احسانی نیا باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول ماشین الات و مناقصه و مزایده و غیره که جز موضع شرکت باشد بالجمبه انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد انها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لوکرار. اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از ان اعم از حقوقی و کیفری با داشتنتمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری تعییت وکیل برای دارسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعییت مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از ان تامین مدعی به تقاضی توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکر و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه وارائه صروتهای مالی ۶۰ ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742809
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگرمانا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352003
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۱۸۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا زمانی فرد کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ( سهامی خاص ) به شناسه م xxxxxxxxx۹۵ آقای محمد علی ضیغمی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پاکسان ( سهامی عام) به شناسه م xxxxxxxxx۸۸ آقای سید کمال الدین محمدی کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گلتاش ( سهامی عام) به شناسه م xxxxxxxxx۷۳ آقای سلیمان فرشیان عباسی کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آلی شیمی قم( سهامی خاص ) به شناسه م xxxxxxxxx۴۹ آقای علی صفوی نژاد کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل وعضوهیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مروارید هامون(سهامی خاص) به شناسه م xxxxxxxxx۹۹ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254707
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۱۸۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
پیرو اگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱/۱۰/۹۳ آقای علی صفوی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین شدند که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256761
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۱۸۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۵/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد : ۱) نام و شماره ثبت شرکت : شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ ب ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت آن : موضوع شرکت عبارتست از : موضوعات اصلی: تهیه و تولید انواع مواد و محصولات شوینده پاک کننده بهداشتی ارایشی و مواد صنعتی مرتبط و انواع آیروسل ها انجام کلیه امور خدمات بازرگانی موضوع شرکت و نیز انجام امور صادرات و واردات کالاهای موضوع شرکت موضوعات فرعی: سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید انجام امور مربوط به تامین مالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و در جهت منافع کشور انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی انجام اموریکه بنحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و در چهارچوب قوانین و مقررات موضوع کشور جمهوری اسلامی بوده و مفید و نافع باشد ۳) مرکز اصلی شرکت : تهران کیلومتر ۸ جاده فتح (قدیم کرج) شرکت پاکسان با کد پستی xxxxxxxxx۱ تابعیت شرکت ایرانی است ۴) مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال تماما پرداخت شده. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل : شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به ش.م xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی اقای غلامرضا زمانی فرد به ک.م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت پاکسان به ش.م xxxxxxxxx۸۸بنمایندگی اقای محمد علی ضیغمی به ک.م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت گلتاش به ش.م xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی اقای مجید مافی به ک.م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره شرکت مروارید هامون به ش.م xxxxxxxxx۹۹ بنمایندگی اقای علی صفوی نژاد به ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آلی شیمی به ش.م xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقای سلیمان فرشیان عباسی به ک.م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا یاوکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظرازتعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یانمایندگی حضوربه هم رسانند.هرسهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهند داشت . درصورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید باارائه یکی از مدارک زیرحق حضور در جلسه مجمع راخواهد داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل وانتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهم تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه به صورت انفرادی وجمعی اخذرای به صورت شفاهی مثلا بابلندکردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می پذیرد.درصورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضردرمجمع رای گیری به صورت شفاهی امکان پذیر نباشد اخذرای به صورت کتبی خواهد بود. اخذرای درخصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهدبود. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعداز تصفیه تقسیم سودبراساس مفاد قانون تجارت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می پذیرد. وضع اندوخته قانونی ازسود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود.به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سودخالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنارگذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد.گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن پیشنهادانحلال شرکت را ارائه نموده اند .این گزارش بایدقبل ازطرح درمجمع دراختیاربازرس شرکت قرارگرفته وبااظهار نظربازرس به مجمع ارائه شود.تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس درمجمع امکان پذیرنمی باشد.مجمع عمومی فوق العاده باموضوع انحلال اختیاری شرکت باحضور ۷۵% دارندگان سهام رسمیت خواهدیافت. هرگاه شرکت منحل گرددتصفیه امورآن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهیهای کوتاه مدت شرکت براساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۳ اعم ازبدهیهای تجاری و غیر تجاری اسناد پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی مبلغ xxxxxxxxxxxxریال و بدهی بلند مدت ناشی از تسهیلات مبلغ xxxxxxxxx۷ ریال می باشد.تعهدات احتمالی شرکت موضوع ماده xxxاصلاحیه قانون تجارت درتاریخ اخرین ترازنامه حسابرسی شده شامل تضمین تسهیلات دریافتی شرکت ساینا به بانکها به مبلغ xxxxxx میلیون ریال است .بخشی ازاین تضامین بابت چک متقابل به شرکتهای گروه جهت ظهرنویسی اسناد تعهدات ساینا به بانکهابوده و برخی نیز جهت تضمین ارائه برگ سبز گمرکی سفارشات خارجی ازمحل منابع ارزی دولتی به بانکها می باشد . ۱۱)روزنامه کثیر الانتشار شرکت : روزنامه اطلاعات
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171677
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756128
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پاکسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت مروارید هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و شرکت گلتاش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت آلی شیمی قم به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757219
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامرضا زمانی فرد کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رییس هیأت مدیره و آقای محمد علی ضیغمی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پاکسان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و آقای مجید مافی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت گلتاش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علی صفوی نژادکدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مروارید هامون شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سلیمان فرشیان عباسی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت آلی شیمی قم شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات مشروحه زیر را به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرائط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و بتدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات (درچارچوب آیین نامه معاملات) . مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهر مبلغ و بهر مدت و بهر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. اقامه هر دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداددعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت. تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461950
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ماده ۴۰ اساسنامه بشرح صورت جلسه اصلاح گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461952
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/xxx۳ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمای شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462018
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163421
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
هیئت مدیره اختیارات مندرج در صورتجلسه مذکور را در۱۳ بند به مدیرعامل تفویض نمود.
آقای محمدعلی ضیغمی ک.مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلام رضا زمانی فرد ک.مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید مافی ک.مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلتاش شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی صفوی نژاد ک.مxxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118306
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت گلتاش سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ غلامرضا زمانی فرد به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و محمدعلی ضیغمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران تعیین گردید. علی صفوی نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در صورتجلسه در ۱۳ بند به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976131
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۹/۹۱ علی صفوی نژاد به ک مxxxxxxxxx۵ خارج از هیئت مدیره به جای سعید طالبی بسمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888964
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: غلامرضا زمانی فرد م xxxxxxxxx۰ بجای بهروز پورمحمدی رودسری بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شاهرخی به ک م xxxxxxxxx بجای سعید طالبی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش م xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید مافی به ک م xxxxxxxxx۳ بجای جمشید فروزش بنمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره و سعید طالبی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820333
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: غلامرضا زمانی‌فرد م xxxxxxxxx۰ بجای بهروز پورمحمدی‌رودسری بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن شاهرخی به ک م xxxxxxxxx بجای سعید طالبی‌ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش م xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مجید مافی به ک م xxxxxxxxx۳ بجای جمشید فروزش بنمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ایران به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات‌مدیره و سعید طالبی به ک م xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746564
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی سایناسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ سعید طالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و بهروز پورمحمدی رودسری به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین و در نتیجه جمشید فروزش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز پورمحمدی رودسری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303551
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ سعید طالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای مرتضی رضی زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و بهروز پورمحمدی رودسری به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای علی صفوی نژاد به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین و در نتیجه جمشید فروزش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز پورمحمدی رودسری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید طالبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671383
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی سایناسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش.م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10513160
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به ش. م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745679
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۱/۷/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۴۲ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم بهxxx/xxx/۵ سهمxxx/۱۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۲۰/۶/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11571017
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی‌آرانیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی جمشید فروزش به کد ملی xxxxxxxxx و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی مرتضی رضی‌زاده به کد ملیxxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی علی صفوی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ مرتضی رضی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، جمشید فروزش به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعید طالبی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10677810
آگهی افزایش سرمایه شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۸۰۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/۸۸ و هیئت‌مدیره ۲۳/۵/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۲ ریال منقسم به xxx/xxx/۴ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260173
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی رضی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید فروزش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صفوی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره و سعید طالبی خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11622991
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ساینا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۱۸۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۹۹۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۱۰/۸۸ جمشید فروزش به جای خلیل مهدی‌زاده‌طهرانی به نمایندگی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی رضی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی صفوی‌نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات