سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102234877
24
افراد
34
آگهی‌ها
181286
شماره ثبت
1380/9/17
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14660639
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۵۷ , xxx مورخ ۲۶/۱/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14660652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۴۱ , xxx مورخ ۲۱/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا رئوفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت رییس هیئت مدیره - آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای تورج رئیسی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای سعید ویسی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای احمدرضا طالبی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حسام معتضدیان قمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر عامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) برای باقیمانده تصدی هیات مدیره انتخاب شدند هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۴۷ اساسنامه به شرح ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود : اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، ازجمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت . پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی . کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت معتبر و سایر اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات ، قرارداد‌ها و غیره با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14501540
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۶/ xxx مورخ ۲۰/ ۱۲/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای جدید هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت کشتیرانی دریای خزر ( سهامی عام ) با شنامه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت کشتیرانی والفجر ( سهامی عام ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت خدمات دریایی ومهندسی کشتیرانی قشم ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600634
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۷۶ , xxx مورخ ۲۴/۵/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514927
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲۴ , xxx مورخه ۶/۳/xxx۶ سلازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی آزاد با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جایگزین احمد شهبازبیگی روزبهانی و محمد شادفر با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بجای محمدعلی احمدزاد اصل برای ادامه مدت تصدی عضویت در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره احمد جاویدی قریچه به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره = علی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره سعید ویسی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره محمد شادفر به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردیدند. بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعواو انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع داعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272370
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۸/xxx مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد شهباز بیگی روز بهانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ جایگزین آقای مصطفی کلباسی و آقای سعید بداغی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به جای آقای ناصر سالار به سمت عضویت هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند ترکیب هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می‌باشد. آقای احمد شهباز بیگی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریایی خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاده اصل با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید بداغی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی با ایشان می‌باشد. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجراییه و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و در خواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل. و دفاع در مقابل آن‌ها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گدشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. پیشنهاد هر نوع ا ندوخته علاوه بر اندوخته قانونی کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. -
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272399
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۶/xxx مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13272408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۹/xxx مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ جایگزین آقای سعید بداغی و آقای سعید ویسی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بجای آقای سعید خدامرادی برای ادامه مدت تصدی عضویت در هیئت مدیره انتخاب شدند. ترکیب هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح زیر می‌باشد آقای احمد شهباز بیگی روزبهانی با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاده اصل با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید ویسی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی کلباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفوبض شده از سوی هیئت مدیره مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر در خواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعواو انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت در خواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم اجراییه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی ازجرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024816
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخه ۰۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976271
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخه ۱۹/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر نهاده‌های مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای سعیدخدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی احمدزاد اصل با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد جاویدی قریچه با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، برای ادامه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. (اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داورمنتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم قطعی و نهایی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدایی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. (تنظیم صورتهای مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه (دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها (پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی (تحصیل دارایی و سرمایه گذاری در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادهای کلان و غیره با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، متفقا و یا منفردا به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهایی با نرخهای جزئی و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936865
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹ , xxx مورخ ۰۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعیدخدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر بجای حسین سلیمی برای ادامه مدت تصدی انتخاب شدند. مصطفی کلباسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل، آقای محمداسماعیل نبیئی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سید حسین هاشمی مقدم با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید خدامرادی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر برای ادامه مدت تصدی ابقاء گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای مرتضی هلاکوئی برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند، در نتیجه اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل آقای مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان و صورتهای سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782007
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۰۳/۰۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به ملی xxxxxxxxx۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حسین هاشمی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی هلاکوئی با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هیئت مدیره متفقا و یا منفردا به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل: بر اساس ماده ۴۷ اساسنامه شرکت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین و تفویض شده، از سوی هیئت مدیره، مسئولیت اجرای مصوبات هیئت مدیره و دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسات به هنگام اتخاذ تصمیمات خارج از حوزه اختیارات وی، با ایشان می‌باشد. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی ویا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب _ با حق صلح یا بدون آن _ و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و دفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و …. و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570429
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۱/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی کلباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسماعیل نبیئی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مسعود صمیمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مرتضی هلاکوئی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مدیره برای بقیه مدت تصدی ابقا گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی کلباسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی هلاکوئی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسماعیل نبیئی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب، خط ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین هاشمی مقدم با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره برای ادامه مدت تصدی ابقا گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138821
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره که برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ـ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ۳ـ کشتیرانی جنوب شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ کشتیرانی والفجر شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ خدمات دریایی و مهندسی قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ که آقای مصطفی کلباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی ج اا به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمداسماعیل نبیئی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب ـ خط ایران به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای محمدمسعود صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سالار به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت والفجر بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ادابی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کشتیرانی دریای خزر بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه چکها و اوراق بهادار و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره که یکی از امضاها میبایستی امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 895161
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۲/۲/۹۱ اساسنامه شرکت شامل ۶۵ ماده بوده که بدین وسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735138
آگهی اصلاحی شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۲/۲/۹۱ اساسنامه شرکت شامل ۶۵ ماده بوده که بدین وسیله اصلاح میگردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703518
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوریاسلامی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ محل شرکت به تهران ـ پاسداران تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه) برج آسمان شماره xxx صندوق پستی xxxxxxxxx منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990851
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ محل شرکت به تهران ـ پاسداران تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه) برج آسمان شماره xxx صندوق پستی xxxxxxxxx منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10420750
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب به ش م xxxxxxxxx۵۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564506
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل آگهی می گردد: الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx. ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: ب /۱ موضوع فعالیت اصلی: ۱ـ سرمایه گذاری در عام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار اداری حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق ریال سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ب /۲ موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ـ سرمایه گذاری در عام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته ی خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. ۳ـ سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی یل هدف کسب انتفاع. ۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ـ ۱ـ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری ۴ـ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱ـ ترکیب داراییهای شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی های خود را (که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصابهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه ها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا میتواند بخشی از این داراییها را بصورت داراییهای و سرمایه گذاریهای موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ـ شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد یا امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ج ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان کریمخان زند ابتدای ایرانشهر شمالی پ xxx ط ۳. دـ مدت شرکت: از تاریخ تشکیل بمدت نامحدود. ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx (پانصد میلیارد) ریال منقسم به xxx/xxx/xxx (پانصد میلیون) سهم بانام عادی xxx/۱ (یکهزار) ریالی است که تماما پرداخت شده است. وـ شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. زـ هویت کامل رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: مصطفی کلباسی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشماره ثبت xxx۷۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمداسماعیل نبیئی فرزند محمدابراهیم شماره شناسنامه xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شماره ثبت xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ناصر سالار فرزند علی شماره شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت مدیره. ناصر آدابی فرزند مصطفی به شماره شناسنامه xxx۵۶ کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریایی خزر به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره. محمدعلی مسعودصمیمی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شماره ثبت xxx۹ و ش.م xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ح ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام فراهانی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقیقی صاحب سهام صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم میتوانند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هرسهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. طـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ی ـ مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسیده است دیون شرکت معادل xxxxxxxxxxxx ریال بوده است و شرکت فاقد هر گونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. ک ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ نوع شرکت به سهامی‌عام تبدیل و اساسنامه جدید شامل ۵۶ ماده ۲۵ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل آگهی می‌گردد: الف‌ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxxxxx. ب‌ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: ب‌/۱ موضوع فعالیت اصلی: ۱ـ سرمایه‌گذاری در عام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار اداری حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق ریال سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. ۲ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد. ب‌/۲ موضوع فعالیتهای فرعی: سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی، و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز. ۲ـ سرمایه‌گذاری در عام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوقهای سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته‌ی خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحضه بیابد. ۳ـ سرمایه‌گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی یل هدف کسب انتفاع. ۴ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۴ـ ۱ـ پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه‌گذاری ۴ـ۲ـ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ۴ـ۳ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. تبصره ۱ـ ترکیب داراییهای شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین میشود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت نصابهای مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و داراییهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتا میتواند بخشی از این داراییها را بصورت داراییهای و سرمایه‌گذاریهای موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید. تبصره ۲ـ شرکت میتواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد یا امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیتهای شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند. ج‌ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان کریمخان زند ابتدای ایرانشهر شمالی پ xxx ط ۳. دـ مدت شرکت: از تاریخ تشکیل بمدت نامحدود. ه‌ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx (پانصد میلیارد) ریال منقسم به xxx/xxx/xxx (پانصد میلیون) سهم بانام عادی xxx/۱ (یکهزار) ریالی است که تماما پرداخت شده است. وـ شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. زـ هویت کامل رییس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: مصطفی کلباسی فرزند محمدعلی شماره‌شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشماره ثبت xxx۷۰ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمداسماعیل نبیئی فرزند محمدابراهیم شماره‌شناسنامه xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شماره‌ثبت xxx۴۶ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل. ناصر سالار فرزند علی شماره‌شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره. ناصر آدابی فرزند مصطفی به شماره‌شناسنامه xxx۵۶ کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت کشتیرانی دریایی خزر به شماره‌ثبت xxx۵ و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره. محمدعلی مسعودصمیمی‌ فرزند محمدعلی شماره‌شناسنامه xxx کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شماره ثبت xxx۹ و ش.م xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره. ح‌ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام فراهانی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقیقی صاحب سهام صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم میتوانند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی در کلیه مجامع عمومی حضور یابد هرسهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. طـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ی‌ـ مبلغ دیون و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق صورتهای مالی منتهی به سال xxx۹ که به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسیده است دیون شرکت معادل xxxxxxxxxxxx ریال بوده است و شرکت فاقد هر گونه تعهد مربوط به بدهی اشخاص ثالث است. ک‌ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان آماده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517650

آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۰ ناصر آدابی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به جای احمد سرکندی برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760730
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۵/۶/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ۵/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده، افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxx/۱ریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۳ مورخ۱۹/۶/۹۰ بانک سرمایه شعبه کریمخان پرداخت گردیده است ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۱/۷/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ مصطفی کلباسی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و محمداسماعیل نبیئی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود صمیمی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم و ناصر سالار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر و احمد سرکندی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی دریای خزر به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اوراق بهادار و براوت و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره که یکی از امضاها می‌بایستی امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10628051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۸۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان‌جزی به ش ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و کشتیرانی دریای خزر به ش ملی xxxxxxxxx۰۱ و کشتیرانی جنوب ـ خط ایران به ش ملی xxxxxxxxx۶۲ و کشتیرانی والفجر به ش ملی xxxxxxxxx۰۹ و شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9866980
آگهی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۱/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxxریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxxریال منقسم بهxxx/xxx/xxx سهمxxx۰ریالی با نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغxxx/xxx/xxxریال بموجب گواهی شمارهxxx/xxx۳ مورخ۲۷/۱/۹۰ بانک سرمایه شعبه کریمخان‌زند پرداخت گردیده است. ماده۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۱/۱/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799407
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۸۹ محمدمسعود صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای مرتضی هلاکوئی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11534400
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر بسمت بازرس اصلی و مسعود هادیان‌جزی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003554
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۱۲۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ مرتضی هلاکوبی بجای حسین رستمی بنمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی و به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه کدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات