داروسازی اوه سینا

شرکت داروسازی اوه سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102200204 ()
6
افراد
30
آگهی‌ها
177700
شماره ثبت
1380/6/6
تاریخ تأسیس
شرکت داروسازی آوه سینا تولید کننده اشکال جامد دارویی است. این شرکت از تاریخ تاسیس ان در سال 1382 انواع محصولات حود را به مشتریان داخلی و خارجی عرضه مینماید. روابط عمومی، بازاریابی، فروش و دیگر امور اداری و پژوهش و پردازش فرمولاسیون در دفتر مرکزی و ازمایشگاه تهران انجام میگردند. مدیریت مواد، کنترل کیفی و تولید در دو کارخانه مجزا در شهر صنعتی کاوه واقع در ساوه در 90 کیلومتری جنوب تهران انجام میشوند.

مجوزها

دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی) در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان (سنتتیک ،گیاهی-طبیعی سلولی و مهندسی بافت و بیوتکنولوژی) از 1395/8/8

اشخاص داروسازی اوه سینا

در این بخش تمامی اشخاصی که در داروسازی اوه سینا دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14739084
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14559971
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ اعلام می‌دارد محل افزایش سرمایه سود انباشته صحیح می‌باشد که مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539758
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۵/۱۲/۹۷ و به موجب مجوز شماره xxx xxx/xxxxxx مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق سود واندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته_است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423411
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خشایار کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیامک میرترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و شهاب صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و بهناز ریاض به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه قراردادها و چک ها و سفته ها و اسناد الزام آور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170868
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877935
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۱ , xxx مورخه ۲۰/۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و اعلامیه تبدیل به شرح ذیل می‌باشد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت داروسازی اوه سینا به شماره ثبت xxxxxx ۲ موضوع فعالیت شرکت: الف تهیه و تولید، بسته بندی، توزیع و فروش داخلی و صادرات انواع داروهای مجاز شیمیائی، بیولوژیکی و گیاهی و مواد اولیه دارویی و شیمیایی در اشکال مختلف و تجهیزات پزشکی. ب احداث و بهره برداری کارخانجات تولیدی و صنعتی مورد نیاز. ج واردات مواد اولیه، ماشین آلات تولیدی و صنعتی فرآورده‌های دارویی و شیمیایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. د اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و تفویض نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی. ه مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتهای داخلی و خارجی برابر قوانین موضوعه و جاری ایران. و کلیه معاملات مجاز بازرگانی طبق قوانین و مقررات تجاری و بطور کلی انجام سایر اموری که بنحوی از انحاء با موضوعات موضوعات فوق الذکر بستگی داشته_باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران یوسف آباد خیابان جهان آراء خیابان بیست و سوم پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت فاقد شعبه می‌باشد. ۴ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم با نام هر یک به ارزش xxx۰ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت: خشایار کریمیان فرزند رضا به شماره شناسنامه xxx۷ و شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره سیامک میرترابی فرزند ناصر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهاب صالحی فرزند نصر اله به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره حسن توکلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره بهناز ریاض فرزند حسن به شماره شناسنامه xxx۹ و شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رای خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: بر اساس ماده ۵۱ اساسنامه، اندوخته قانونی و اختیاری از سود خالص شرکت، مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته_شود و طبق ماده ۵۲ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس، در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد_یافت و طبق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه بعمل خواهد_آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ میزان بدهی جاری و غیرجاری شرکت بشرح ذیل می‌باشد: مبلغ دیون شرکت برابر با xxxxxxxxxxxx ریال می‌باشد که شامل: بدهی جاری برابر با xxxxxxxxxxxx ریال و بدهی غیرجاری برابر با xxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد. تضمین بابت بدهی سایر شرکتها xxxxxxxxx۰۰ ریال و همچنین شرکت فاقد هرگونه بدهی‌های احتمالی می‌باشد. ۱۱ روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه ابرار اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارای شرکت و اوال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734756
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی سهام از xxx۰۰ ریال به xxx۰ ریال تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721786
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خشایار کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شهاب صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیامک میرترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حسن توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بهناز ریاض به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721790
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خشایار کریمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره و سیامک میرترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شهاب صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بهناز ریاض به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه قراردادها و چک‌ها و سفته‌ها و اسناد الزام آور با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666577
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب باشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996546
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ازمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شماره ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917589
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506985
آگهی تغییرات شرکت داروسازي اوه سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای خشایار کریمیان xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سیامک میرترابی مهابادی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای شهاب صالحی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن توکلی xxxxxxxxx۲ و سرکار خانم بهناز ریاض xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه قراردادها و چک ها و سفته ها و اسناد الزام آور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12507013
آگهی تغییرات شرکت داروسازي اوه سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای خشایار کریمیان xxxxxxxxx۷ و آقای شهاب صالحی xxxxxxxxx۹ و آقای سیامک میرترابی مهابادی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن توکلی xxxxxxxxx۲ و خانم بهناز ریاضxxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358106
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715639
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۲/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396528
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خشایار کریمیان ک. م xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیامک میرترابی مهابادی ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان شهاب صالحی ک. م xxxxxxxxx۹ و آقای حسین توکلی ک. م xxxxxxxxx و خانم بهناز ریاض ک. م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره.
کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه قراردادها و چک ها و سفته ها و اسناد الزام آور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396532
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای خشایار کریمیان xxxxxxxxx۷ و آقای شهاب صالحی xxxxxxxxx۹ و آقای سیامک میرترابی مهابادی xxxxxxxxx۵ و آقای حسن توکلی xxxxxxxxx و خانم بهناز ریاض xxxxxxxxx۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168224
آگهی تغییرات شرکت داروسازی اوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853555
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارائیها افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444682
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی آوه سیناسهامی خاص به شماره ثبت۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارائیها افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 750993
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید:
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906107
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464870

آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خشایار کریمیان به کدملیxxxxxxxxx۷ و حسن توکلیان به کدملیxxxxxxxxx۲ و شهاب صالحی به کدملیxxxxxxxxx۹ و بهناز ریاض به کدملیxxxxxxxxx۰ و سیامک میرترابی مهابادی به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۱۰/۹۰ خشایار کریمیان به سمت رئیس هیئت مدیره، سیامک میرترابی مهابادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11534559
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و فریدون کشانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. خشایار کریمیان به کدملیxxxxxxxxx۷ و حسن توکلیان به کدملیxxxxxxxxx۲ و شهاب صالحی به کدملیxxxxxxxxx۹ و بهناز ریاض به کدملیxxxxxxxxx۰ و سیامک میرترابی‌مهابادی به کدملیxxxxxxxxx۵‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۶/۱۰/۹۰ خشایار کریمیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سیامک میرترابی‌مهابادی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 423191

آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی آوه سینا
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت‎مدیره مورخ ۳/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883370
آگهی افزایش سرمایه شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت‎مدیره مورخ ۳/۷/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623292
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: تعداد xxx/xxx سهم بی‌نام شرکت به بانام تبدیل و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه باین ترتیب اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یکصد هزار سهم با‌‌نام ده هزار ریالی می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948544
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۷۷۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون بسمت بازرس اصلی و فریدون کشانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499742
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی آوه سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۷۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۰۲۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند خشایار کریمیان سیامک میرترابی مهابادی ناصر محمودی کاوه کریمیان شهاب صالحی حسن توکلی بهناز ریاض. تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ الی ۷ نفر خواهد_بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۸۸ خشایار کریمیان بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر محمودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیامک میرترابی مهابادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات