بانک اقتصاد نوین

شرکت بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102194601
24
افراد
36
آگهی‌ها
177132
شماره ثبت
1380/5/22
تاریخ تأسیس

اشخاص بانک اقتصاد نوین

در این بخش تمامی اشخاصی که در بانک اقتصاد نوین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14841382
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 177132 و شناسه ملی 10102194601
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/05/1398 و تاییدیه شماره 236646/98 مورخ 13/7/1398 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی ایزدی به شماره ملی 1090908792 ـ علی امانی به شماره ملی 0046244417 ـ علیرضا بلگوری به شماره ملی 2594211826 ـ غلامحسین احمدی به شماره ملی 1289310696 ـ مرتضی معیری به شماره ملی 2002254680 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و اصغر پورمتین به شماره ملی 1281619086 ـ ایمان فرجام نیا به شماره ملی 0450249786 به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ980716442733894 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581004
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید ۱ پیشنهاد برنامه‌های کلان ، استراتژی‌ها ، سیاست‌ها و بودجه سالیانه بانک به هیئت مدیره ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های اجرایی بانک به هیئت مدیره ۳ تصویب برنامه‌های عملیاتی ، فرایندها ، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره بانک ۴ پیشنهاد ساختار سازمانی کلان بانک ( Top Chart ) به هیئت مدیره ۵ تصویب ساختار سازمانی تفصیلی ، مأموریت و شرح وظایف واحدهای بانک ، در چارچوب ساختار سازمانی کلان مصوب هیئت مدیره ۶ تأمین منابع انسانی مورد نیاز بانک و راهبری آنان شامل جذب ، آموزش ، نگهداری ، ارتقاء و پرداخت‌های مرتبط و ایجاد انگیزه‌های لازم برای نگهداری آنها در چارچوب برنامه‌های مصوب ۷ پیشنهاد عزل ، نصب و تعیین حقوق و پاداش معاونین مدیرعامل و مدیران امور برای تأیید به هیئت مدیره ( به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ اساسنامه بانک ) ۸ اتخاذ تصمیم در خصوص نصب و عزل کلیه کارکنان بانک و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مبلغ قابل پرداخت به وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب ۹ انتخاب و اعزام کارکنان بانک برای مأموریت به خارج از کشور ۱۰ برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های بانک مطابق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ۱۱ اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت ، استراتژی‌ها ، برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه در چارچوب استراتژی‌های بانک ۱۲ پیشنهاد ایجاد ، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره بانک ۱۳ تصمیم گیری درخصوص برنامه‌های مدیریت نقدینگی بانک شامل انتشار ، خرید و فروش گواهی سپرده ، اوراق مشارکت ، صکوک و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد سایر بانک‌ها ۱۴ تهیه و تدوین ترکیب و حدود اختیارات ارکان اعتباری و وصول مطالبات بانک در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مقررات جاری کشور و موازین بانکداری بین المللی و سیاستگذاری پیگیری و وصول مطالبات و پیشنهاد آن برای تأیید به هیئت مدیره ۱۵ تهیه و تدوین ساختار ، شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های بانک و پیشنهاد آن برای تأیید به هیئت مدیره ۱۶ تعیین نرخ سود انواع سپرده‌ها ، تسهیلات ارزی و ریالی ۱۷ تصمیم گیری برای احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در چارچوب بودجه مصوب هیئت مدیره ۱۸ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره ۱۹ تحصیل اعتبار از بانک‌ها ، اشخاص و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ ، مدت ، سود و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد ؛ با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر و ضوابط مصوب هیئت مدیره ۲۰ پیشنهاد هر نوع اندوخته به هیئت مدیره علاوه بر اندوخته قانونی ۲۱ تهیه و تنظیم گزارش صورت دارایی‌ها و قروض بانک به صورت ادواری و ارایه آن به بازرس بانک ۲۲ تنظیم گزارش مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن برای تصویب به هیئت مدیره ۲۳ تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بانک و ارایه گزارش به هیئت مدیره ۲۴ خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بر اساس حدود تعیین شده در آیین نامه معاملات بانک ۲۵ نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی ، مؤسسات عمومی غیردولتی ، مراجع قضایی ، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲۶ تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره ۲۷ اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل اجاره بها و دفاع از این قبیل تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن ۲۸ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ۲۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری ۳۰ اتخاذ تصمیم برای اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک ، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها ، تعیین مصدق کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ۳۱ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران در چارچوب برنامه‌های مصوب ۳۲ افتتاح و بستن حساب به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات داخل کشور ، تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب‌ها را دارند ۳۳ دریافت حق امضای مجاز از سوی هیئت مدیره ، با حق توکیل و توکیل در توکیل ، ولو کرارا به اشخاص ثالث در مورد امور بانک و نیز به مدیران و کارکنان بانک بر حسب آیین نامه مربوطه ۳۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543885
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ ( نوبت دوم ) و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک انتخاب گردید . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13984881
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۵ / ۹۶ مورخه ۲۸ / ۰۱ / xxx۷ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد، به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809012
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی محل شرکت بدین شرح اصلاح گردید: xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13798175
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۶ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان دورۀ تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چکها، سفته‌ها، بروات، قرارداد و نظایر آن با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر بانک انجام می‌شود. بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: پیشنهاد برنامه‌های کلان، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و بودجه سالیانه بانک به هیئت مدیره پیشنهاد آیین نامه‌های اجرایی بانک به هیئت مدیره تصویب برنامه‌های عملیاتی، فرایندها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره بانک پیشنهاد ساختار سازمانی کلان بانک (Top Chart) به هیئت مدیره تصویب ساختار سازمانی تفضیلی، مأموریت و شرح وظایف واحدهای بانک، در چارچوب ساختار سازمانی کلان مصوب هیئت مدیره تأمین منابع انسانی مورد نیاز بانک و راهبری آنان شامل جذب، آموزش، نگهداری، ارتقاء و پرداخت‌های مرتبط و ایجاد انگیزه‌های لازم برای نگهداری آنها در چارچوب برنامه‌های مصوب پیشنهاد عزل، نصب و تعیین حقوق و پاداش معاونین مدیرعامل برای تأیید به هیئت مدیره (به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ اساسنامه بانک) اتخاذ تصمیم در خصوص نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان بانک و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مبلغ قابل پرداخت به وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب انتخاب و اعزام کارکنان بانک برای مأموریت به خارج از کشور برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های بانک مطابق آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت، استراتژی‌ها، برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه در چارچوب استراتژی‌های بانک تعیین نمایندگان حقیقی اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان پاداش آنها ارائه پیشنهاد در خصوص میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره، حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره شرکت‌های تابعه به مجامع و هیئت مدیره شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات بانک پیشنهاد ایجاد، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه به هیئت مدیره بانک تصمیم گیری درخصوص برنامه‌های مدیریت نقدینگی بانک شامل انتشار، خرید و فروش گواهی سپرده، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد سایر بانک‌ها تهیه و تدوین ترکیب و حدود اختیارات ارکان اعتباری و وصول مطالبات بانک در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مقررات جاری کشور و موازین بانکداری بین المللی و سیاستگذاری پیگیری و وصول مطالبات و پیشنهاد آن برای تأیید به هیئت مدیره تهیه و تدوین ساختار، شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های بانک و پیشنهاد آن برای تأیید به هیئت مدیره تعیین نرخ سود انواع سپرده‌ها، تسهیلات ارزی و ریالی تصمیم گیری برای احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در چارچوب بودجه مصوب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره تحصیل اعتبار از بانک‌ها، اشخاص و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، مدت، سود و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد؛ با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر و ضوابط مصوب هیئت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته به هیئت مدیره علاوه بر اندوخته قانونی تهیه و تنظیم گزارش صورت دارایی‌ها و قروض بانک بصورت ادواری و ارایه آن به بازرس بانک تنظیم گزارش مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن برای تصویب به هیئت مدیره تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بانک و ارایه گزارش به هیئت مدیره خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول بر اساس حدود تعیین شده در آیین نامه معاملات بانک نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه مصوب هیئت مدیره اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل اجاره بها و دفاع از این قبیل تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری اتخاذ تصمیم برای اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران در چارچوب برنامه‌های مصوب افتتاح و بستن حساب به نام بانک نزد بانک‌ها و موسسات داخل کشور، تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب‌ها را دارند دریافت حق امضای مجاز از سوی هیئت مدیره، با حق توکیل، و توکیل در توکیل، ولو کرارا به اشخاص ثالث در مورد امور بانک و نیز به مدیران و کارکنان بانک بر حسب آیین نامه مربوطه دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213669
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx / xxxxxx / xxx مورخه ۱۶/۰۹/xxx۵ اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخه ۱۸/۰۸/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی بانام xxx۰ ریالی تماما پرداخت شده از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149752
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را طی ۴۰ بند به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱ تهیه و تدوین چشم انداز، مأموریت، استراتژی‌ها و بودجه کلان بانک با هماهنگی هیأت عامل و ارائه به هیأت مدیره. ۲ تهیه و تدوین آیین نامه‌های اجرایی بانک و پیشنهاد آن برای تأیید به هیأت مدیره. ۳ تصویب فرایند‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های اجرایی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۴ تهیه و تدوین ساختار سازمانی کلان بانک (top chart) و پیشنهاد آن برای تأیید به هیأت مدیره. ۵ تصویب ساختار سازمانی تفضیلی بانک در چارچوب ساختار سازمانی کلان مصوب هیأت مدیره. ۶ تأمین منابع انسانی مورد نیاز بانک و راهبری آنان شامل جذب، آموزش، نگهداری، ارتقاء و پرداخت مرتبط و ایجاد انگیزه‌های لازم برای نگهداری آنها در چارچوب برنامه‌های مصوب. ۷ پیشنهاد عزل، نصب و تعیین حقوق و پاداش معاونین مدیرعامل برای تأیید به هیأت مدیره (به استناد ماده ۸۲ و ۸۵ اساسنامه بانک). ۸ اتخاذ تصمیم در خصوص نصب و عزل کلیه مدیران و کارکنان بانک و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مبلغ قابل پرداخت به وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. ۹ اعزام کارکنان بانک برای مأموریت به خارج از کشور. ۱۰ برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت‌های بانک با هماهنگی هیأت عامل در چارچوب حدود اختیارات تفویض شده. ۱۱ اتخاذ تصمیم در خصوص مأموریت، استراتژی‌ها، برنامه و بودجه شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان پاداش آن‌ها. ۱۲ تعیین نمایندگان حقیقی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته و میزان پاداش آن‌ها. ۱۳ تصمیم گیری در خصوص ارائه پیشنهاد میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره، حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره شرکت‌های تابعه به مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های تابعه. ۱۴ پیشنهاد ایجاد، ادغام و انحلال شرکت‌های تابعه به هیأت مدیره بانک. ۱۵ تصمیم گیری در خصوص برنامه‌های مدیریت نقدینگی بانک شامل: انتشار، خرید و فروش گواهی سپرده، اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری نزد سایر بانک‌ها. ۱۶ تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی بانک با هماهنگی هیأت عامل در چارچوب بودجه کلی مصوب شده در هیأت مدیره. ۱۷ تهیه و تدوین ترکیب و حدود اختیارات ارکان اعتباری و وصول مطالبات بانک در خصوص اعطای تسهیلات و تعهدات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مقررات جاری کشور و موازین بانکداری بین المللی و سیاستگذاری پیگیری و وصول مطالبات و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تأیید. ۱۸ تهیه و تدوین ساختار، شرح وظایف و حدود اختیارات کمیته‌های بانک و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تصویب. ۱۹ تعیین نرخ سود انواع سپرده‌ها، تسهیلات ارزی و ریالی. ۲۰ تصمیم گیری برای احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۲۱ رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در چارچوب آیین نامه‌های مصوی هیأت مدیره. ۲۲ تحصیل اعتبار از بانک‌ها، اشخاص و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، مدت، سود و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد؛ با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر و ضوابط صوب هیأت مدیره. ۲۳ ایجاد هر نوع اندوخته در ترازنامه علاوه بر اندوخته قانونی پس از تأیید هیأت عامل و تصویب هیأت مدیره. ۲۴ تهیه و تنظیم گزارش صورت دارایی‌ها و قروض بانک با تأیید هیأت عامل به صورت ادواری و ارائه آن به بازرس بانک و ارائه گزارش به هیأت مدیره. ۲۵ تنظیم گزارش مربوط به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت مدیره پس از تأیید هیأت عامل. ۲۶ تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان بانک و ارائه گزارش به هیأت مدیره، پس از تأیید هیأت عامل. ۲۷ انعقاد هرگونه قرارداد برای خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بر اساس حدود تعیین شده در آیین نامه معاملات بانک. ۲۸ نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضائی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲۹ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۳۰ اجارهف استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل اجاره بها و دفاع از این قبیل تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. ۳۱ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۳۲ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری. ۳۳ اتخاذ تصمیم برای ایجاد محصولات و خدمات متنوع و قابل ارائه به مشتریان با اخذ نظر از هیأت عامل و تأیید هیأت مدیره. ۳۴ اتخاذ تصمیم برای اقامه هر نوع دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک، دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع جوابیه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر. ۳۵ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران باتأیید هیأت عامل در چارچوب برنامه‌های مصوب. ۳۶ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه‌ها در هر نقطه خارج از ایران پس از تأیید هیأت عامل و تصویب هیأت مدیره. ۳۷ افتتاح و بستن حساب به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات داخل کشور، تعیین و معرفی اشخاصی که حق برداشت و استفاده از این گونه حساب‌ها را دارند. ۳۸ دریافت حق امضای مجاز از سوی هیأت مدیره، با حق توکیل، ولو توکیل در توکیل، ولو کرارا به اشخاص ثالث در مورد امور بانک و نیز به مدیران و کارکنان بانک برحسب آیین نامه مربوطه. ۳۹ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۴۰ مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آن‌ها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093804
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای نصرت الله روشن ضمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای اصغر پورمتین به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۶ آقای نصرت الله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سیامک دولتی به شمارۀ ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم منصور خاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهران شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093782
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر پور متین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت الله روشن ضمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت الله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره همچنین آقای علی اصغر سفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قرارداد و نظایر آن با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر بانک انجام می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983942
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374385
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۶/xxx۴ بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد برای درج آگهی های بانک انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12086339
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ و مجوز های شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ سازمان بورس و اورق بهادار و xxxxxx مورخ ۳/۱۲/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامۀ جدیدی مشتمل بر xxx ماده و ۲۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393781
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد، بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401977
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای بهرام فتحعلی کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد حنیفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهران شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای و آقای محمد ابراهیم منصور خاکی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسن معتمدی کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره) و امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهر بانک معتبر و مکاتبات و نامه های اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره طی ۳۲ بند بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196119
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک اقتصادنوین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام عادی که از طریق تجدید ارزیابی پرداخت شده است.
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ ۲۸/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190689
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید..
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10933174
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۶/۶/۹۱ سید مجتبی فهیم‌هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای سید عبدالحسین ثابت به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات‌مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725031
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۶/۹۱ سید مجتبی فهیم هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای سید عبدالحسین ثابت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479707
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711832
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوینسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642752
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708248
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 648119
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ و مجوز شماره xxx۳۰ مورخ ۱۷/۴/۹۱ بانک مرکزی ناصر صنعتی نژادفرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای علی معنوی راد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بسمت عضو هیئت مدیره طبق مدت تعیین شده در حکم صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839805
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ و مجوز شماره xxx۳۰ مورخ ۱۷/۴/۹۱ بانک مرکزی ناصر صنعتی‌نژادفرد به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای علی معنوی‌راد به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران بسمت عضو هیئت‌مدیره طبق مدت تعیین شده در حکم صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479882

آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک اقتصاد نوین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۴/۸۹ و هیات مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۸ سهمxxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۶/۹۰/xxx مورخ۲۵/۱۰/۹۰ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11929147
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۷/۴/۸۹ و هیات‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۸ سهمxxx/۱ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته مبلغxxx/xxx/xxx/۱۵ ریال بموجب گواهی شمارهxxx۶/۹۰/xxx مورخ۲۵/۱۰/۹۰ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9783143
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۰ بهرام فتحعلی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدعبدالحسین ثابت به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و علی معنوی‌راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمدهاشم بت‌شکن به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت‌مدیره در ۳۳ بند به شرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11975940
آگهی ادغام شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین
سهامی خاص بشماره ثبتxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ در شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی‌عام بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده همزمان و مشترک دو شرکت مذکور در مورخ ۲۸/۴/۹۰ و باستناد بند الف لغایت بند و ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم مصوب xxx۰ با انتقال کلیه اموال و دارائیها مطالبات دیون و تعهدات به قیمت دفتری، شرکت گروه صنعتی اقتصاد نوین در شرکت بانک اقتصاد نوین ادغام گردید و سرمایه شرکت موجود پس از تجمیع مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۵ سهم xxx۰ ریالی بانام تمام پرداخت شده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9537814
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی ‌عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۷۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و عباس هشی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و شرکت بهپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760441
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۱۳۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۵ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به موجب گواهی شماره xxx۸/۸۹ مورخ ۷/۱۰/۸۹ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر کد xxx پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9706829
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۴.xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ ۵.xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۵.xxx.xxx.xxx سهم ۱.xxx ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تأمین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۴.xxx.xxx.xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۸/۸۹ مورخ ۷/۱۰/۸۹ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر کد xxx پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104060
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11306517
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۹/۴/۸۷ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۲ ریال به موجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۹/۲/۸۹ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۵/۳/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11834977
آگهی تغییرات در شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. سید محمد صدرهاشمی‌نژاد بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس و عبدالحسین‌ثابت بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و علی معنوی‌راد بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و محمدهاشم بت‌شکن بعنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران و بهرام فتحعلی بعنوان نماینده شرکت تامین مسکن جوانان در هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. سید عبدالحسین ثابت بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و سید محمدصدر هاشمی‌نژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید احمد طاهری‌بهبهانی (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره) و یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر بانک معتبر است و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10914218
آگهی تصمیمات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۹/۸۸ واصل گردید: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات