تامین مسکن جوانان

شرکت تامین مسکن جوانان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102172273 ()
17
افراد
28
آگهی‌ها
174842
شماره ثبت
1380/3/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14526869
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افزایش سرمایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14451818
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، عباس آباد - اندیشه ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان شهدا ، پلاک ۲۱ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353973
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره.. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره.. آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره.. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. ۳ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۴ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ ـ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. ۶ ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۷ ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً. ۸ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله درحضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و یا یک نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354008
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بر ای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ـ عضو اصلی ـ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ عضو اصلی ـ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ عضو اصلی ـ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ عضو اصلی ـ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ـ عضو اصلی ـ خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ عضو علی البدل روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750465
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی امیر حسین احمد زادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی احسان صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758364
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655267
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرک شرکت به: تهران شهر تهران - سعادت آباد - میدان شهید حسین طهرانی مقدم - بلوار سرو غربی - پلاک ۲۳ - ساختمان طلائی - طبقه دوم - واحد ۵ - کد پستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270499
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای غلامرضا کول به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیر عامل برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه آوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247869
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۶ انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو علی البدل به مدت دو سال شرکت انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529408
آگهی تغییرات شرکت تامين مسكن جوانان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300814
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۴۸۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امیر حسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نصرتعلی متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256955
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۴۸۴۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395516
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیات مدیره.آقای یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیات مدیره. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770210
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770215
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید. اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹و شرکت تامین مسکن نوین(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622279
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به نشانی" تهران ـ سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو غربی ـ ساختمان طلائی ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۵ "تغییر یافت. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1354888
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و یوسف صفارشاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و علیرضا مصلح کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید علیرضا قهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259649
آگهی تغییرات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت های مالی) برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086859
آگهی اصلاحی شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۸۲/۹۲ مورخ ۳۰/۲/۹۲ بدینوسیله اعلام میگردد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است که بدینوسیله اصلاح میگردد.
پxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888940
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به ش م xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت تامین مسکن نوین به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به ش م xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی محمد علی ترکش دوز به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی علیرضا مصلح کیا به ک م xxxxxxxxx۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ حسن پورفرج قاجاری به سمت رئیس هیئت مدیره و سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن ساجدی به ک م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137128
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی حسن پور فرج قاجاری به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به ش م xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی سید صدرالدین صدرهاشمی نژاد به ک م xxxxxxxxx۹ و شرکت تامین مسکن نوین به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به ش م xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی محمد علی ترکش دوز به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی علیرضا مصلح کیا به ک م xxxxxxxxx۵ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۱ حسن پورفرج قاجاری به سمت رئیس هیئت مدیره و سید صدرالدین صدر هاشمی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن ساجدی به ک م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642792
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ حسن پورفرج‌قاجاری به کدملی xxxxxxxxx۵ به جای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدصدرالدین صدرهاشمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی ترکش‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و مجتبی دلخونی به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و علیرضا مصلح‌کیا به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و محمدحسن ساجدی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و نظایر آن با امضای‌های مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضای عضو دیگر هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11801107
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری‌سامانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527116
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: علیرضا مصلح‌کیا به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بجای محمدحسن ساجدی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای باقی مانده مدت تصدی تعیین گردید. احمد ضیائی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید صدرالدین صدرهاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن ساجدی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره همراه با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11398233
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۰ واصل گردید: احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‎گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سید صدرالدین صدرهاشمی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای مرتضی عزیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی ترکش‎دوز به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و مجتبی دلخونی به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان اعضای هیئت‎مدیره و محمدحسن ساجدی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب شدند و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در اساسنامه تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‎مدیره و به همراه مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11352641
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردیده: محمدحسن ساجدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به جای مجتبی نیک‌کردار و مجتبی دلخونی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به جای بهروز شفق‌نیا بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و محمدعلی ترکش‌دوز به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی می‌باشند. مرتضی عزیزی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیائی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن ساجدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها نظیر آن با امضای ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785583
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی‌‌ عام به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه حسابداران رسمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت بازرس اصلی و شهریار آذری‌سامانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۹ و شرکت تامین مسکن نوین سهامی‌‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان سهامی‌‌خاص به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی‌عام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11482497
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول اندیشه بسمت بازرس اصلی و شهریار آذری‌سلمانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات