صنایع سیمان سمنگان

شرکت صنایع سیمان سمنگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102154603 ()
8
افراد
14
آگهی‌ها
173041
شماره ثبت
1380/2/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14261455
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842005
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران مجاهدین اسلام خیابان مجاهدین اسلام کوچه خزئل پلاک ۱۱ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809407
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326707
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222148
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757094
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۲ موردتصویب قرارگرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمدحسنی باکدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757099
آگهی تغییرات شرکت شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیات مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت ساختمانی بتن وماشین قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت مهندسان مشاورمعماری وشهرسازی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت مسکن وعمران قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303548
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید احمد علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از استان قدس رضوی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۱۲
آقای پیروز حناچی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴
ـ آقای محمدرضا رئیسی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ ـ آقای خلیل اکبری شاندیز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان رضوی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ ـ آقای عباس خواجه پیری به شماره ملیxxxxxxxxx۹
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303549
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید احمد علوی با کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای پیروز حناچی با کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا رئیسی با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای خلیل اکبری شاندیز با کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای عباس خواجه پیری با کدملی ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261501
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با کد شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726482
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگانسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و احمد حسنی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583189
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۳۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و احمد حسنی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897415
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی بسمت بازرس اصلی و غلامحسین پورفاطمی به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احمد علوی به ش‌ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی آستان قدس رضوی و مهدی عرفانیان‌عزیزیان به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی سهام موسسه سازمان اقتصادی‌رضوی و محمدرضا رئیسی به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی و شرکت مسکن و عمران قدس‌رضوی و خلیل اکبری‌شاندیز به ش ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سیمان رضوی و عباس خواجه‌پیری به ش‌ملیxxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۹۰ سید احمد علوی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی عرفانیان‌عزیزیان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس خواجه‌پیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10360706
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سیمان سمنگان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۳۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۴۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان بازرسی حسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی به سمت بازرس اصلی و براتعلی مشکانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات