انتشارات علمی و فرهنگی

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102147027 ()
12
افراد
18
آگهی‌ها
172266
شماره ثبت
1379/12/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14464546
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۳۰/۱۰/۹۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی و ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان بازرس علی البدل ، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222517
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود کوثری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین امید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و احمدرضا درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و امیر خوراکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی حیدریان جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کار و تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. - اختیارات هیئت میره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی.نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنسشتگی و مستمری وارث آنها.- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.- تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت اوراق تجارتی.- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت سرقفلی.- تقدیم درخوایت و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری.- عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره.- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها.- اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت یا به نام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و..... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق و با حق و مراجعه با مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از اعاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و باحق امضا قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجرائیه و تعقیب انها و معرفی بدهکار و.... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و اعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخد محکوم و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250450
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت‌۱۷۲۲۶۶ وشناسه‌ملی‌۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250451
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت‌۱۷۲۲۶۶ وشناسه‌ملی‌۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx۱۰ مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره xxx۵۱ مورخ۱۴/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت کار و تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222498
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222505
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx۱۰ مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز شماره xxx۵۱ مورخ۱۴/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سازمان تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت کار و تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016643
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و مجوز xxx۴۳ مورخه ۲۶/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۵ (شش هزار و هفتصد و هشتاد و پنج) میلیون ریال به مبلغ xxxxxx (دویست و پنجاه هزار) میلیون ریال از محل آورده نقدی به مبلغ xxx۵۰ میلیون ریال که طی گواهی بانکی xxxxxx/۹۶/۶۰ مورخه ۱۴/۶/xxx۶ بانک رفاه کارگران شعبه جهان کودک واریز گردیده و مطالبات حال شده و سود انباشته و اندوخته توسعه افزایش یافت وماده مربوطه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیارد) ریال است که به xxxxxxxxx (دویست و پنجاه میلیون) سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده که تماما پرداخت گردیده است. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495126
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر حسین نریمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080255
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737966
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی حیدریان جهرمی (xxxxxxxxx۶) بجای آقای فرامرز اکرامی (xxxxxxxxx۴) بعنوان نماینده جدید شرکت کار و تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمد حسین امید کد ملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره آقای مسعود کوثری کد ملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی حیدریان جهرمی (xxxxxxxxx۶) عضو هیئت مدیره آقای امیر خوراکیان کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا درویش کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره آقای عباس عموری کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور از جمله عقود سفته چک وبرات با امضاء ثابت آقای مسعود کوثری به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و با امضاء متغییرآقای امیرخوراکیان به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی حیدریان جهرمی به عنوان عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523961
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمي و فرهنگي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین امید کدملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیات مدیره به نمایندگی از سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ اقای مسعود کوثری کدملی xxxxxxxxx۵ مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ اقای امیر خوراکیان کدملی xxxxxxxxx۴عضو هیات مدیره به نمایندگی مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ اقا ی فرامرز اکرمی کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت کار و تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ اقا ی احمد رضا درویش کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره به نمایندگی موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ اقای مسعود کوثری کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل شرکت و اقای عباس عموری xxxxxxxxx۷به عنوان منشی هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق تعهدآور از جمله عقود سفته چک و برات با امضا ثابت اقای مسعود کوثری به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و اقای امیر خوراکیان به عنوان عضو هیات مدیره ممهور به مهر شرکت و در مورد مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل شرکت تفویض نمود نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق ودستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت تعهد و ظهر نویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجارتی واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت سر قفلی تقدی در خواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علائم تجاری ویا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و وورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به انها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هریک از دادگاه های اختصاصی و عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضا قرار داد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور ودر خواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا اجرائیه و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و در خواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشته تعیین و میزان استهلاک با توجه به قوانین جاری کشور
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12523967
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمي و فرهنگي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ وبموجب مجوز شماره xxx۱۴/۴۱ مورخ ۲۲/۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398021
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ ومجوز شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۲۵/۵/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۲ به تصویب. رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و اقای امیرحسین نریمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۹۴بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398023
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ ومجوز شماره xxx۱/۴۱ مورخ ۲۵/۵/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ موسسه بهداشتی خدماتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت کار و تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700197
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ و مجوز شماره xxx۵۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700198
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۲۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ و مجوز شماره xxx۵۳/۲۰ مورخ ۲۹/۴/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری xxxxxxxxx۵۹ ـ صندوق تأمین اجتماعی xxxxxxxxx۶۵ ـ شرکت مشاور مدیریت وخدمات ماشینی تامین xxxxxxxxx۸۰ ـ موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران xxxxxxxxx۸۹ ـ پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی xxxxxxxxx۷۰ ـ موسسه حسابرسی آرمان راهبرد xxxxxxxxx۸۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر مسلمی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11462928
آگهی تغییرات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۲۲۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ سید محمد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از وزارت علوم تحقیات و فناوری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی زارعی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدعلی فتح‌الهی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شاهین چراغی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و محمدباقر خرمشاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بعنوان اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین و هیئت‌مدیره اختیارات مصرحه در بندهای ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ و ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد تجاری شرکت از قبیل چک‌ها بروات و سفته‌ها با امضا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809612
آگهی تصمیمات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۲۲۶۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۷۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‌نگر به سمت بازرس اصلی و محمد نورزاددولت‌آبادی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات