سازین رسانه

شرکت سازین رسانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102139290 ()
2
افراد
3
آگهی‌ها
171476
شماره ثبت
1379/11/20
تاریخ تأسیس

اشخاص سازین رسانه

در این بخش تمامی اشخاصی که در سازین رسانه دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1249200
آگهی ختم تصفیه شرکت سازین رسانه شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۲۹۰
به استناد اعلام مدیران تصفیه مورخ ۳۱/۱/۹۲ در اجرای کامل ماده xxx قانون تجارت بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام میگردد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021392
آگهی تصمیمات شرکت سازین رسانه (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۷۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: صورتهای مالی عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11738135
آگهی تصمیمات شرکت سازین رسانه منعقده سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۷۱۴۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۹۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. کمال میثمی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدرضا میثمی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات