خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102135979 ()
22
افراد
29
آگهی‌ها
171133
شماره ثبت
1379/11/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14644496
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶ / ص / ۹۸ مورخ ۲۸ / ۰۲ / xxx۸ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : همایون ایزدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رییس هیئت مدیره ، رضا فرشا با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره ، امیر ایزدنیا با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره ، فریدون علیپور امینی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ، عسکر قربانی نوده با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، انتخاب گردیدند . کلیه اسناد ، اوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات ، عقود و قراردادها ، و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱ تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن‌ها به هیئت مدیره ، ۲ پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره ، ۳ نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و ارث آن‌ها بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ، ۴ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره ، ۵ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره ، ۶ پیگیری دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، ۷ صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ، ۸ انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن‌ها در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چهارچوب آئین نامه‌های معاملات مصوب هیئت مدیره ، ۹ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها ، ۱۰ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری ، ۱۱ عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت مؤجر باشد چه مستأجر و اقاله و فسخ آن‌ها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره در چهارچوب آئین نامه معاملات شرکت ، ۱۲ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آن‌ها ، ۱۳ اخذ تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و استقراض و أخذ هر نوع تسهیلات به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان با تقبل پرداخت سود و کارمزد و پذیرش هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب هیئت مدیره ، ۱۴ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا با تصویب هیئت مدیره ، ۱۵ احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت با تصویب هیئت مدیره ، ۱۶ اقامه و دفاع هرگونه دعوی حقوقی و جزائی از طرف و یا به نام شرکت در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی و یا عمومی برای استیفای حقوق حقه شرکت ، حقوق واقعی یا متصور و . . . . . . شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی ، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله در جلسات ، اعلام اراده و نظر ، درخواست پژوهش ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت ، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء ( اجرائیه ) و تعقیب آن‌ها و معرفی بدهکار و . . . . و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت ، ۱۷ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس شرکت و هیئت مدیره ، ۱۸ تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423204
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/xxx۷ با اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۲۳/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxx ـ xxxxxx/xxx مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی های شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ موسسه اعتباری کوثر شعبه آرژانتین و xxx مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ بانک انصار شعبه مستقل بنیاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292419
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۹/ص/۹۷ مورخه ۱۵/۷/۹۷ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی اساسی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۶ تصویب گردید موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975877
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۱/ ص / ۹۶ مورخ ۱۶/ ۱۲/ xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رییس هیئت مدیره، آقای محمد حسین آژنگ با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای محسن مرادی جزء با کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره حمزه مقصودی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین صاحبی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل به امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل، هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بند ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آنها به هیات مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیات مدیره. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و ارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مصوب هیات مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیات مدیره. پیگیری دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چهارچوب آئین نامه‌های معاملات مصوب هیات مدیره. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری. عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره در چهارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا با تصویب هیات مدیره احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت با تصویب هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، درهر یک از دادگاههای اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و هیات مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859595
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۲ / ص / ۹۶ مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926611
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹/ ص/ ۹۵ مورخه ۲۶/۰۳/xxx۵ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12783764
آگهی اصلاحی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx اعلام می‌دارد: آقای محمد علی نوروستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای مهدی اعتصام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردید. مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731580
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای و کشتیرانی خط دریا بندر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۳۶ / ص / ۹۴ مورخه ۱۷/۱۲/xxx۴ سازمان بنادر و دریانودی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی نور وستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای آقای محمد علی نور وستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277289
آگهی تغییرات شرکت خدمات درياي و كشتيراني خط دريا بندر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۱ / ص مورخه ۰۷/۰۴/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد علی ناظم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای سید محمد قافله باشی به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۳/۹۴ انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۳/۹۴ به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمد علی ناظم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره،آقای مهدی اعتصام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره،آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره،آقای محمد حسین آژنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات،قراردادها،عقود و غیره با دو امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12475276
آگهی تغییرات شرکت خدمات درياي و كشتيراني خط دريا بندر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۲ / ص مورخه ۰۷/۰۴/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:شرکت تاید و اتر خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464268
آگهی تغییرات شرکت خدمات درياي و كشتيراني خط دريا بندر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۷/ص مورخه ۱۵/۰۵/xxx۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی اعتصام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی ناظم به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسین آژنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، برات، قرار دادها، عقود و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بند ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. نصب و عزل ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها و مرخصی و بازنشستگی و مستمری و ارث آنها براساس آیین نامه های مصوب هیئت مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت مطابق ماده ۳۷ اساسنامه. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چهارچوب آیین نامه های معاملات مصوب هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. تقدیم و درخواست پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاه های اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای یکا یک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و داد خواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و باحق، امضای قرار دادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب، با حق صلح یا بدون آن، و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی به همکار و... کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت و هیئت مدیره. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12067771
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxx۸۸ / ص مورخ ۰۵/۱۱/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی اعتصام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمد قافله باشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد حسین آژنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دریا گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی خیابان ۳۳ خالد اسلامبولی (وزراء سابق) پلاک ۲۵ طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625858
آگهی تاسیس شعبه شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: شهرک صنعتی ۳ ـ پلاک xxx تاسیس گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356408
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به ش ملیxxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش ملیxxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال شامل: شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) به ش مxxxxxxxxx۳۳, شرکت خلیج فارس خط کیش (س خ) به ش مxxxxxxxxx۱۳, شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش (س خ) به ش مxxxxxxxxx۳۸, شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام (س خ) به ش مxxxxxxxxx۸۰ و شرکت رهیاب رایانه گستر (س خ) به ش مxxxxxxxxx۹۵ انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356409
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریای کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد کاشانی ک مxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر ش مxxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره
آقای سید محمد قافله باشی ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش ش مxxxxxxxxx۱۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره
ـ آقای رضا حیدری ک مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تایدواتر خاورمیانه ش مxxxxxxxxx۳۳ بعنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای محمدحسین آژنگ ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دریاگستر کیش ش مxxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره
ـ آقای حسین صاحبی ک مxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام ش مxxxxxxxxx۸۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074449
آگهی تغییرات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت به آدرس کیش ـ ناحیه صنعتی هرمزـ پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۶ به مدیریت عبدالرضا بادنوا با کدملی xxxxxxxxx۵ تاسیس گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646724
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشترانی خ دریا بندر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10500533
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشترانی خ دریا بندر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566086
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673230
آگهی تصمیمات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383654

آگهی تصمیمات شرکت خط دریا بندر
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ شعبه شرکت به نشانی بندر انزلی محوطه اداره کل بنادر و دریانوردی تعمیرگاه قدیم خشکی و ک. پ xxxxxxxxx۱ به مدیریت محمدعلی عزیزیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11418797
آگهی تصمیمات شرکت خط دریا بندر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۹/۹۰ شعبه شرکت به نشانی بندر انزلی محوطه اداره کل بنادر و دریانوردی تعمیرگاه قدیم خشکی و ک. پ xxxxxxxxx۱ به مدیریت محمدعلی عزیزیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863650
آگهی تغییرات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ گردید: رضا حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد کاشانی‌واصل به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین صاحبی‌واصل به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدحسین آژنگ‌واصل به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سید محمد قافله‌باشی‌واصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11817965
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمود صدر به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ـ خلیج فارس خط کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت بین‌المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704369
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری افتخار سهام (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۷/۴/۹۰ علی افشین به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به جای عباس آرگون به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت خط دریا بند سهامی‌عام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۹ به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987841
آگهی تغییرات در شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۸۹ شعبه شرکت در کیش مجتمع تجاری هرمز پ xxx ط اول کدپستی xxxxxxxxx۹ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250612
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۸/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد اتابکی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خلیج فارس خط کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ رضا حیدری کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاید واتر خاورمیانه بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ محمد شفیعی رودسری کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت افتخار سهام بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ محمدحسین آژنگ کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دریا گستر کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ محمد کاشانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت رهیاب رایانه گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵. بهزاد اتابکی به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صاحبی (خارج از اعضاء) کد ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345033
آگهی اصلاحی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام بشماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
پیرو آگهی شماره xxx۵۷/ ت ۳۲ مورخ ۱۲/۷/۸۹ نوع شرکت سهامی عام صحیح می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11333780
آگهی تصمیمات شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر بسمت بازرس اصلی و محمود صدر بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات