توربو کمپرسور نفت

شرکت توربو کمپرسور نفت (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102123404
13
افراد
49
آگهی‌ها
169854
شماره ثبت
1379/10/13
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر توربو کمپرسور نفت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توربو کمپرسور نفت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه توربو کمپرسور نفت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که توربو کمپرسور نفت در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14935613
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت 169854 و شناسه ملی 10102123404
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور یزدان پناه به کدملی شماره 0384110495 به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش (سهامی خاص) شناسه ملی 10980213230 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباس فریور به کدملی شماره 0452011310 به نمایندگی از شرکت مدبران پیشکسوت همراز (با مسئولیت محدود) شناسه ملی 10320483104 به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مجید حبیبی به کدملی 0062414895 به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف سهامی خاص شناسه ملی 10101401260 به سمت عضو هیأت مدیره آقای نصراله محمد حسین فلاح به کدملی شماره 0042299251 به نمایندگی از شرکت آماد انرژی دژ (سهامی خاص) شناسه ملی 10320315851 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی کیوان آرا به کدملی شماره 1291314458 به نمایندگی از شرکت تجهیزات توربوکمپرسورنفت (سهامی خاص) شناسه ملی 10102233920 به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‏مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ980917152604829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14750009
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529906
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بند « ح » ماده ( ۳۷ ) به شرح اصلاح گردید : صدور ، ظهرنویسی اوراق بهادار اشخاص ثالت ، ضمانت اشخاص ثالث ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری ( منظور از اشخاص ثالث شرکتهای زیرمجموعه و وابسته به شرکت توربوکمپرسور نفت ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ می‌باشد ) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14459093
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اشخاص ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - شرکت مدبران پیش کسوت همراز ( با مسئولیت محدود ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - شرکت آماد انرژی دژ ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ - شرکت خدمات پشتیبانی آتیه فرزانگان اهداف ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ - شرکت فاوا نفت صبا کیش ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ - شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158741
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ بتصویب رسیدسازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793549
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیربرای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید ند:. آقای منصور یزدان پناه به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف).. آقای عباس فریور به کدملی شماره xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیر موظف).. آقای سروش سالم به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف).. آقای نصراله محمد حسین فلاح به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف).. آقای علی کیوان آرا به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف). کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638293
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله محمد حسین فلاح به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو غیر موظف برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره معرفی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581162
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498264
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین اثباتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت آماد انرژی دژ به ش. م xxxxxxxxx۵۱ بجای آقای مصطفی اثباتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضوهیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329550
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات و وظائف مدیرعامل به شرح زیر، تعیین و تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت. پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه‌های استخدام و حقوق و دستمزد. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی به هیئت مدیره با رعایت مقررات اساسنامه. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس و هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و هیئت مدیره وسایر وظائفی که حسب مورد به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310898
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور یزدان پناه به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مدبران پیشکسوت همراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سروش سالم به کدملی شماره xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره مصطفی اثباتی به کدملی شماره xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره علی کیوان آرا به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282233
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدبران پیشکسوت همراز با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت آماد انرژی دژ با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت خدمات پشتی بانی صبا نفت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت فاوا نفت صبا کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199704
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات و وظائف مدیرعامل شرکت به شرح زیر، تعیین و تصویب گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پیشنهاد ساختار سازمانی و آئین نامه‌های استخدام و حقوق و دستمزد پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، پس از تصویب هیئت مدیره پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی به هیئت مدیره با رعایت مقررات اساسنامه اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس و هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس و هیئت مدیره سایر وظائفی که حسب مورد به تصویب هیئت مدیره می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161308
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۶/xxx مورخ ۱۷/۶/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت توربوکمپرسور نفت از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت: به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه: ۱ انجام کلیه فعالیتهای تحقیقاتی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، فنی و مهندسی و بازرگانی از جمله طراحی و تامین کالا، ساختمان، نصب و راه اندازی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و انواع انرزی. ۲ مشاوره در امور صنعتی و بازرگانی و مدیریت پروژه طراحی و ساخت توربوکمپرسور جهت انتقال گاز. ۳ ایجاد خطوط تولید مربوط به فعالیت‌های بندهای ۱ و ۲ فوق. ۴ ایجاد و یا انتقال فناوری تولیدات مربوط به بندهای ۱ و ۲ فوق. ۵ ایجاد مراکز تعمیراتی و انجام تعمیرات در تمام سطوح در ارتباط با موضوع فعالیتهای مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق. ۶ سرمایه گذاری در طرح‌های صنعتی، فنی، عمرانی، از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی و خارجی با تصویب مجمع عمومی. ۷ سرمایه گذاری در سهام و سهم الشرکه سایر شرکتها و موسسات اعم از داخلی و خارجی در راستای فعالیت اصلی شرکت. ۸ جذب مشارکتهای بخش‌های دولتی و خصوصی و اشخاص خارجی برای انجام پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی، فنی و عمرانی مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان ونک، خیابان ونک غربی، شماره ۶۱ کدپستی: xxxxxxxxx۴ میباشد. شرکت فاقد شعبه یا نمایندگی می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ تاسیس بمدت نا محدود. سرمایه شرکت: سرمایه ثبتی شرکت مبلغ xxx۰ میلیارد ریال تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام شرکت: منقسم به تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام عادی xxx۰ ریالی و فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیأت مدیره: عباس فریور فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۸ صادره از نهران متولد ۱۹/۸/xxx۸ کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدبران پیش کسوت همراز رئیس هیأت مدیره. علی کیوان آرا فرزند حسین بشماره شناسنامه ۲۵ صادره از اصفهان متولد ۱۵/۱/xxx۷ کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت نایب رئیس هیأت مدیره. سعید مهتدی فرزند احمد بشماره شناسنامه xxx صادره از قم متولد ۷/۳/xxx۸ کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فاوا نفت صبا کیش عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. مصطفی اتبابی فرزند احمد بشماره شناسنامه xxx۲ صادره از تهران متولد ۲۶/۴/xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آمادانرژی دژ عضو هیأت مدیره. منصور یزدان پناه فرزند عباس بشماره شناسنامه xxx صادره از قم متولد ۵/۶/xxx۳ کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت عضو هیأت مدیره. شرایط حضور و حق رای: باستناد ماده ۱۹ اساسنانه بشرح ذیل: شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد_داشت: اعلامیۀ خرید سهام، گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقۀ سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی نحوه تقسیم سود: بموجب بند ط ماده ۳۷ اساسنامه، تقسیم سود با پیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمو می‌عادی شرکت و با رعایت ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بها دار مبلغ دیون وطلب شرکت: دیون تضمین شده شرکت مبلغ xxxxxx میلیون ریال و طلب شرکت مبلغ xxxxxx۲ میلیون ریال مستند به گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۴ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای xxx۳ و ۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012796
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935206
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxx۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده به مبلغ xxxxxxxxxxxx۱ ریال و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال از محل سود انباشته پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935201
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند ش ملی xxxxxxxxx۹۰ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان ش ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767169
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کیوان آرا به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت ش. م xxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره جایگزین آقای عباس طائب برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12676326
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره در اجرای ماده ۴۹ اساسنامه شرکت، حدود وظائف و اختیارات مدیرعامل شرکت را به شرح زیرتعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی. اجرای مصوبات مجامع عمومی. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و حقوق وراث آنها طبق ایین نامه‌های مصوب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و متفرعات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور (بدون اختیار صلح) و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بررسی و پیشنهاد نیازهای نیروی انسانی واحدهای مختلف شرکت متناسب با طرح تشکیلاتی و نمودار سازمانی. طراحی، استقرار و حفظ شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار و سلامت کارکنان. پیشنهاد برنامه‌های کوتاه و بلند مدت شرکت به هیئت مدیره جهت تأیید. پیشنهاد بودجه و برنامه عملیاتی، مالی و سرمایه گذاری برای اداره امور شرکت حداقل دو ماه قبل از آغاز سال مالی. پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در چارچوب ضوابط و سیاستهای مصوب مجمع و بودجه. مدیریت در تهیه و ارایه صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه میانی شرکت به بازرس قانونی و حسابرس مستقل. مدیریت در تنظیم صورتهای مالی شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین گزارش فعالیت طبق ماده (xxx) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شامل گزارش تطبیق بودجه با عملکرد شرکت. پیشنهاد منشور کمیته حسابرسی و سایر کمیته‌های ضروری و تشکیل کمیته‌های یاد شده. پیشنهاد نمودار سازمانی تفصیلی مبتنی بر فرآیندهای شرکت بر اساس ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع عمومی. پیشنهاد ایین نامه‌های اداری، استخدامی و سرمایه گذاری در چارچوب ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع. استقرار سیستم کنترل‌های داخلی با کفایت و اعمال نظارت بر فعالیتهای شرکت. ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظارت کمیته حسابرسی. پیشنهاد مشارکت یا سرمایه گذاری جدید در قالب طرحهای توجیه فنی اقتصادی بر اساس ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع عمومی. تأسیس، تحصیل، واگذاری، انحلال یا خروج از هر نوع شخصیت حقوقی بر اساس سیاستهای کلی مصوب مجمع عمومی. پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به هیئت مدیره برای تأیید و انعکاس به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب. تصویب اولویتهای آموزشی کارکنان و تخصیص اعتبارات لازم. اجرایی کردن هرچه بهتر برنامه‌های مصوب و راهبردهای شرکت پیشنهاد ایجاد یا حذف دفاتر نمایندگی و شعبه در داخل یا خارج از کشور به هیئت مدیره. تصویب نظام حاکمیت شرکتی و سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد در خصوص شرکتهای فرعی و وابسته در چارچوب ضوابط و سیاستهای کلی مصوب مجمع. پیشنهاد واگذاری یا صلح هرگونه حقوق متعلق به شرکت به اشخاص ثالث و وابسته. پیشنهاد تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. پیشنهاد هر موضوعی به هیئت مدیره که جهت بهبود عملیات شرکت ضروری باشد یا مواردی که نیازمند مصوبه هیئت مدیره یا مجمع عادی یا فوق العاده می‌باشد. اجرای به هنگام مصوبات هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430314
آگهی تغییرات شرکت توربو كمپرسور نفت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان ش م xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی ش م xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12379925
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی بهمند ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاهدان ش م xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074760
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فریورxxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مدبران پیش کسوت همراز شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ آقای عباس طائب xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت شناسه ملی:xxxxxxxxx۶۰بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید مهتدی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت فاوا نفت صبا کیش شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۰به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ آقای مصطفی اثباتی xxxxxxxxx۳به نمایندگی شرکت آماد انرژی دژ شناسه ملی:xxxxxxxxx۵۱به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای منصور یزدان پناه xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074731
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت مدبران پیش کسوت همراز به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی:xxxxxxxxx۵۱ ـ شرکت تجهیزات توربوکمپرسورنفت به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت خدمات پشتیبانی صبانفت به شناسه ملی:xxxxxxxxx۶۰ ـ شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410161
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰سهم xxx۰ ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244712
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت مدبران پیش کسوت همراز به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴
شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰
شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰
شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243234
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای عباس فریور با ش مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدبران پیش کسوت همراز با ش مxxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس طائب با ش مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت با ش مxxxxxxxxx۶۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید مهتدی با ش مxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی با ش مxxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مصطفی اتبابی با ش مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آماد انرژی دژ با ش مxxxxxxxxx۵۱ و آقای منصور یزدان پناه با ش مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجهیزات توربوکمپرسور نفت با ش مxxxxxxxxx۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182355
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156627
آگهی تغییرات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ میلیون ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066124
آگهی اصلاحی شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
پیرو آگهی شماره xxx۷۸/۹۲ مورخ ۱۰/۲/۹۲ نام احد از اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی عباس طائب به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره مورد تأیید قرار می گیرد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046005
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی مصطفی اتبابی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی سعید مهتدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی منصور یزدان پناه به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۱ عباس فریور به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس طائب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مهتدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697977
آگهی تغییر محل شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۹۸۵۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ ونک غربی شماره ۶۱ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598664
آگهی تغییر محل شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۹۸۵۴به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خ ونک غربی شماره ۶۱ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663613
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمساحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10370781
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/xxx۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542258

آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ عباس فریور به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس طائب به ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی اتبابی به ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آماد انرژی دژ به ش م xxxxxxxxx۵۱ و منصور یزدانپناه به ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید مهتدی به ش م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به ش م xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11348868
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ عباس فریور به ش‌م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به ش‌م xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس طائب به ش‌م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش‌م xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی اتبابی به ش‌م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آماد انرژی دژ به ش‌م xxxxxxxxx۵۱ و منصور یزدانپناه به ش‌م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به ش‌م xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سعید مهتدی به ش‌م xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به ش‌م xxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10905340
آگهی افزایش سرمایه شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۸/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۱ سهمxxx/۱۰ ریالی با‌نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۷/۹/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632197
آگهی تصمیمات شرکت توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۰ مصطفی اتبابی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به جای حمید زارعی به نمایندگی شرکت آماد انرژی دژ به ش ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901650
آگهی تصمیمات شرکت توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793377
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت آماد انرژِی دژ به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حمید زارعی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی احد وحید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی عباس فریور و شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی عباس طائب به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پالایش نفت‌جی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی سعید مهتدی انتخاب گردیدند بنابراین احدوحید به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سعید مهتدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306346
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی حمید زارعی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی احد وحید و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی عباس فریور و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بنمایندگی عباس طائب به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی سعید مهتدی انتخاب گردیدند بنابراین احدوحید به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس فریور به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مهتدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728325
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۳/۹۰ واصل گردیده موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق‌ بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ و شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155344
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردیده موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت آماد انرژی دژ به شناسه ملی و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تجهیزات توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946365
آگهی افزایش سرمایه شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۵/۲/۹۰ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11671545
آگهی تصمیمات در شرکت توربور کمپرسور نفت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۲/۸۹ احد وحید به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس فریور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و عباس طائب به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مصطفی اثباتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سازنده توربور کمپرسور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و سعید مهتدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669908
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت سازنده توربوکمپرسور به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455759
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۹۸۵۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۹/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۱ و شرکت سازنده توربوکمپرسور ساتک به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۹ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ و شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ و شرکت سازنده مخازن تحت فشارکاوش به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10581387
آگهی تصمیمات شرکت توربوکمپرسور نفت سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۷/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی سخن حق به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156223
آگهی تصمیمات شرکت توربو کمپرسور نفت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات