طرح ساختمان پارسا

شرکت طرح ساختمان پارسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102123290 ()
12
افراد
22
آگهی‌ها
169843
شماره ثبت
1379/10/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759064
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل ، موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174925
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ـ شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ـ شرکت مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ـ مهرداد انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560837
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395890
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی با کدملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای محمدرضا امینی بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره گردید و سمت اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل می‌باشد: آقای سیدرضا ابراهیمی حسنی نیاکی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری - مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی اصغر بندار صاحبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آهابکار با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حبیب شریفی نویسی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای شهریار انوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت آهاب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای مهرداد انوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. * حدود اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری به منظور استیفای حقوق شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966294
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی علی اصغر بندار صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی حبیب شریفی نویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی شهریار انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ببه سمت عضو هیئت مدیره مهرداد انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مالی به امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری به منظور استیفای حقوق شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900777
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱. شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶. شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶. شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳. آقای مهرداد انوری به کدملی xxxxxxxxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر ش م xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی جنت رستمی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306305
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال xxx۳ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. موسـسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر ش م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی جنت رستمی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705765
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج معزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر بندار صاحبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آهابکار (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا کامرانی جویمند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شهریار انوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آهاب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مهرداد انوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی به امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705766
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت آهاب، سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت آهابکار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و آقای مهرداد انوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561159
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212086
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939418
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع هیئت مدیره عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: مهندس ایرج معزی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره مهندس علی اصغر پندارصاحبی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آهابکار به ش م xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا کامرانی جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره مهندس شهریار انوری به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت آهاب سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۳۶ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره مهندس مهرداد انوری به ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483146
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع هیئت‌مدیره عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۹۱ واصل گردید: مهندس ایرج معزی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن سهامی‌عام به ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره مهندس علی‌اصغر پندارصاحبی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت آهابکار به ش م xxxxxxxxx۳۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره رضا کامرانی‌جویمند به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن سهامی‌خاص به ش م xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره مهندس شهریار انوری به ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت آهاب سهامی‌خاص به ش م xxxxxxxxx۳۶ بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره مهندس مهرداد انوری به ک م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702377
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارساسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و مهرداد انوری به کدملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11202772
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و مهرداد انوری به کدملی xxxxxxxxx۱

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462163

آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۷/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807830
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۷/۹/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764299
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916441
آگهی افزایش سرمایه و تغییر محل شرکت طرح ساختمان پارسا ثبت شده به شماره۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. محل شرکت به تهران خ میرداماد خ شمس تبریزی شمالی پ۲۸ ط سوم واحد۷ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11532171
آگهی افزایش سرمایه و تغییر محل شرکت طرح ساختمان پارسا ثبت شده به شماره۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. محل شرکت به تهران خ میرداماد خ شمس تبریزی شمالی پ۲۸ ط سوم واحد۷ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807699
آگهی افزایش سرمایه و تغییر محل شرکت طرح ساختمان پارسا ثبت شده به شماره۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۱۵/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغxxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. محل شرکت به تهران خ میرداماد خ شمس تبریزی شمالی پ۲۸ ط سوم واحد۷ کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9653168
آگهی تصمیمات شرکت طرح ساختمان پارسا سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۹۸۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ علی‌اصغر بندارصاحبی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آهاب‌کار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شهریار انوری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و عظیم ره‌نوردواقف به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا کامرانی‌جویمند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد انوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات