روین شیمی

شرکت روین شیمی (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102114800 (فعال)
8
افراد
17
آگهی‌ها
168977
شماره ثبت
1379/9/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14902231
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 168977 و شناسه ملی 10102114800
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به سمت بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ980826238966430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129705
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهنوش یراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره ـ شهلا تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات اداری و سایر امور با امضای هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404973
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۹۹ سهم با نام و ۱ سهم بی نام xxxxxx۰ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به موجب گواهی شماره xxx مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ بانک سپه شعبه احمد قصیر واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271438
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره خانم شهلا تلیکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فاطر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660381
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان فتحی شقاقی پلاک ۵۰ طبقه ۴ واحد ۱۹ کدپستی: xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655825
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای محمدرضا نادریان باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راه برد شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای علی اصغرمسلمی باکدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398986
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا حجارزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.آقای ناصر دهقان سانیچ باکدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم شهلا تلیکانی باکدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد واوراق تعهدآور و مکاتبات اداری وسایرامور با امضای مدیرعامل و درغیاب ایشان با رئیس هیئت مدیره ممهوربه مهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336251
آگهی تغییرات شرکت روین شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی فاطربه شناسهxxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا حجارزاده ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157648
آگهی تغییرات شرکت تولیدی روین شیمی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۲ که در تاریخ ۹/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
غلامرضا حجارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و مینا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157643
آگهی تغییرات شرکت تولیدی روین شیمی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۲ که در تاریخ ۹/۵/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت از تولیدی روین شیمی به روین شیمی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775238
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان‌سانیج به کدملیxxxxxxxxx۹، شهلا تلیکانی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر دهقان‌سانیج به سمت رئیس هیئت‌مدیره، شهلا تلیکانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881024
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان سانیج به کدملیxxxxxxxxx۹، شهلا تلیکانی به کدملیxxxxxxxxx، ناصر دهقان سانیج به سمت رئیس هیئت مدیره، شهلا تلیکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711831
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمیسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مرتضی فتحی به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مینا احمدی به ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10279870
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مرتضی فتحی به ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مینا احمدی به ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886827
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۶۸۹۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. مرتضی فتحی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مینا احمدی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341010
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۸۹۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۱۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دهقان‌سانیچ به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شهلا تلیکانی به ش ملیxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11202143
آگهی تصمیمات شرکت روین شیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۵/۸۹ واصل گردید: مرتضی فتحی بسمت بازرس اصلی و مینا احمدی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات