سرمایه گذاری سامانه استراتوس

شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102111577 ()
10
افراد
22
آگهی‌ها
168646
شماره ثبت
1379/9/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14474978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ و نامه شماره xxx۸۲ , xxx مورخ ۸/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره . آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره . آقای محمدرضا بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره . آقای محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا ( سهامی خاص ) به سمت عضو هیات مدیره . آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14474993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۳/۹/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975839
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ ومجوز شماره xxx۴۶ , xxx مورخه ۱۹/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صادقی مجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675340
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۴ , xxx مورخ ۱۷/۷/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدفرید الدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675346
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۴ , xxx مورخ ۱۷/۷/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدفریدالدین صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: طراحی سیستم ارزیابی مدیریت شرکت‌های تابعه و تحت پوشش و رتبه بندی مدیریت شرکت‌ها و ایجاد محیط رقابتی در حوزه مدیریت.. طراحی نظام جامع اطلاعات و هدایت گروه به سوی سازمان اطلاعات بنیان و دانش محور.. تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر هلدینگ و تعیین نماینده جهت حضور و اعلام رای در مجامع شرکتهای مزبور و هرگونه تغییر در سرمایه گذاری شرکت.. تصویب بودجه شرکت‌های تابعه هلدینگ و نظارت مستمر بر تطبیق عملکرد واقعی با بودجه آنها.. حسابرسی داخلی شرکتهای تابعه به صورت مستمر در طول سال مالی. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و نیز تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر، و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره.. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها.. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.. رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا.. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت.، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت.. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279080
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۹۵ , xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148294
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ مجوز شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۹/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت، مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۳ , xxx مورخ ۱۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد. ضلع جنوبی میدان فرهنگ. کوچه پیوند یکم. کوچه آناهیتا. کوهسار غربی. پلاک ۱/۱. طبقه ۵. واحد ۱۰. کد پستی xxxxxxxxx۳ " تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637780
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ / xxx مورخه ۰۶/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فرامرز رساپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید فرید الدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12637788
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سامانه استراتوس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵ / xxx مورخه ۰۶/۱۰/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهروزان حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سید فرید الدین صدر هاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620321
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلائی طبقه دوم واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620322
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۴/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای فرامرز رساپور کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمید شایگان کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید باقری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید فریدالدین صدر هاشمی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به ش ملی xxxxxxxxx۷۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تعیین شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413692
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پرهام مشار به ش ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اشخاص ذیل بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به ش ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به ش ملی xxxxxxxxx۷۷ و آقای سعید باقری کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید فریدالدین صدر هاشمی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758052
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوسسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به ش ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602319
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به ش ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به ش ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/۹۱ اساسنامه جدید شرکت در ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626724
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626725
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدابراهیم شریعت به کدملیxxxxxxxxx۱ و سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حمید شایگان و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تامین سرمایه هنزاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314931
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و سیدابراهیم شریعت به کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به نمایندگی حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه استراتوس پارس به نمایندگی سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه هنزا به نمایندگی علی معنوی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۴ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315775
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدابراهیم شریعت به کدملیxxxxxxxxx۱ و سعید باقری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حمید شایگان و شرکت بین‌المللی پیمانکاری استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تامین سرمایه هنزاء به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی علی معنوی‌راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۰ سیدابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت‌مدیره حمید شایگان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سیدمحمد صدرهاشمی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869669
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۶۸۶۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجریان پویا بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281104
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۸۹ سعید باقری به جای امیر اشرف پوردلجو به نمایندگی شرکت گروه استراتوس پارس به سمت عضو هیات مدیره و سید ابراهیم شریعت به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه هنزاء بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس طاهری قراگوزلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی معنوی راد بسمت عضو هیات مدیره و سید محمدصدر هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات