شرکت حریر خوزستان

شرکت شرکت حریر خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102084497 ()
14
افراد
25
آگهی‌ها
165900
شماره ثبت
1379/6/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14151054
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان بازرس قانونی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611985
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت محصولات کاغذی لطیف (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت کارتن ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت صنایع چوب خزر کاسپین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457141
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین بهشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318796
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عبائی نیا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین به ش. م xxxxxxxxx۷۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره، آقای مهران امام با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش. م xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای مهرداد همتی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای گل محمد بامری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ناصر ثابت تاش با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت، قراردادها، اوراق بهادار، چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد، اوراق عادی، مکاتبات اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات ذیل از اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماوران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و.. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی و در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام و واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح و یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت به جز مصالحه و سازش که در اختیار هیات مدیره شرکت است. تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران میدان آرژانتین خیابان ۳۵ الوند نبش خیابان زاگرس پلاک ۱/۱۸ ساختمان پرهام ط ۵ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785073
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب و سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت کارتن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت چوب خزر کاسپین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500869
آگهی تغییرات شرکت شركت حرير خوزستان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
پیرو آگهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخه ۱۵/۴/۹۴ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۴ شناسه ملی شرکت محصولات کاغذی لطیف xxxxxxxxx۷۷و شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین xxxxxxxxx۹۵ و شناسه ملی شرکت صنایع کاغذی کاوه xxxxxxxxx۲۸ می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257145
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد همتی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف بشناسه ملی xxxxxxxxx۷ آقای همایون منصوری باکدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ آقای گل محمد بامری به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت کارتن ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ آقای هادی مسلمی بیدهندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین بشناسه ملی xxxxxxxxx آقای ناصر ثابت تاش کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره نماینده شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx انتخاب گردیدند مرکز اصلی شرکت از نشانی تهران ـ خیابان آزادی ـ نبش خ شادمهر ـ پلاک xxx طبقه سوم به نشانی تهران ـ بلوار شهید دادمان ـ خیابان شفق کوچه آبشار پلاک ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. کلیه اوراق تعهدآور شرکت، قراردادها، اوراق بهادار، چک، سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد، اوراق عادی، مکاتبات اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545199
آگهی تغییرات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم یک هزار ریالی به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۶۶ سهم یک هزار ریالی کاهش یافت و ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205574
آگهی تغییرات شرکت شرکت حریر خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه صورت حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرسی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکت محصولات کاغذی لطیف با شناسه ملی xxxxxxxxx۷ شرکت کارتن ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ شرکت صنایع چوب خزر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت کاغذسازی کاوه با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864679
آگهی اصلاحی شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۱/۹/۹۱ نام احدی از اعضای هیئت مدیره محمدبیژن ذوالفقارنسب به کدملی xxxxxxxxx۰ صحیح میباشد و کدملی سید دادوش هاشمی xxxxxxxxx۸ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10931625
آگهی اصلاحی شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
پیرو آگهی شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۱/۹/۹۱ نام احدی از اعضای هیئت‌مدیره محمدبیژن ذوالفقارنسب به‌کدملی xxxxxxxxx۰ صحیح میباشد و کدملی سید دادوش هاشمی xxxxxxxxx۸ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944851
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود جبرائیلی به ک مxxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف انتخاب گردیدند محمد بیژن ذوالفقاری به ک مxxxxxxxxx۰ سید دادوش هاشمی به ک مxxxxxxxxx۸ گل محمد بامری به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود جبرائیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید خاری به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر ثابت تاش به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. و احکام و قراردادها استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165726
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مسعود جبرائیلی به ک‌مxxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت محصولات کاغذی لطیف انتخاب گردیدند محمد بیژن ذوالفقاری به ک‌مxxxxxxxxx۰ سید دادوش هاشمی به ک‌مxxxxxxxxx۸ گل‌محمد بامری به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره مسعود جبرائیلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحمید خاری به ک‌مxxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ناصر ثابت‌تاش به ک‌مxxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. و احکام و قراردادها استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853643
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فردا پدید به ش م xxxxxxxxx۷۹ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ارجمندی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127534
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فردا پدید به ش م xxxxxxxxx۷۹ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا ارجمندی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562251
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدبیژن ذوالفقار نسب به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای ناصر ثابت تاش به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره و رحمت اله رهنما اسکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید خاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و دادوش هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و گل محمد بامری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره و ناصر ثابت تاش بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9561282
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت صنایع کاغذسازی کاوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدبیژن ذوالفقار‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۰ به جای ناصر ثابت‌تاش به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات‌مدیره و رحمت‌اله رهنما‌اسکی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالحمید خاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و دادوش هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و گل‌محمد بامری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره و ناصر ثابت‌تاش بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542240

آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ رحمت‎اله رهنمااسکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مسعود جبرائیلی جهت بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره بعنوان نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت‎مدیره تعیین گردیدو امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336075
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ رحمت‎اله رهنمااسکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به جای مسعود جبرائیلی جهت بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره بعنوان نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت‎مدیره تعیین گردیدو امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304024
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت کارتن ایران به و شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی گل محمد بامری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع چوب و کاغذ خزر کاسپین به کد ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی عبدالحمید خاری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به و شناسه ملی xxxxxxxxx به نمایندگی سیددادوش هاشمی گل سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ناصر ثابت تاش به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت محصولات کاغذی لطیف به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی مسعود جبرائیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت قراردادها و اوراق بهادار و چک سفته بروات با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ آزادی نبش خ شادمهر پ xxx ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11655021
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۳/۹۰ بند ۳ از ماده ۱۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه حذف گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11788746
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس اصلی و سیدحسین عرب‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزتامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای محصولات کاغذی لطیف به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کارتن ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و صنایع چوب خزر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و کاغذ سازی ساوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502863
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۸/۸۹ مسعود جبرائیلی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بجای افشین پیرجانی به عنوان نماینده شرکت محصولات کاغذی لطیف جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177436
آگهی تصمیمات شرکت حریر خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۶/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و سید حسین عرب زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222634
آگهی اصلاحی شرکت حریر خوزستان سهامی‎عام بشماره‎ثبت ۱۶۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۴۴۹۷
پیرو آگهی شماره xxx۲/ ت ۳۲ مورخ ۸/۳/۸۹ نام تاتار میرجلالی صحیح است و در نشانی شرکت خ پالیزوانی صحیح است. طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۵/۲/۸۹ محمد بیژن ذوالفقار نسب به جای کوروش باقری به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. بقیه اعضای در سمتهای خود باقی ماندند. امضای کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق بهادار چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود که از قلم افتاده_بود بدینوسیله اصلاح می‎گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات