سایان کارت

شرکت سایان کارت (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 10102077117 (فعال)
21
افراد
33
آگهی‌ها
165137
شماره ثبت
1379/5/5
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان انفورماتیک از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
صدور 1397/10/12 انقضا 1399/10/1

شرکت‌های مادر سایان کارت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در سایان کارت دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه سایان کارت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سایان کارت در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14940117
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 165137 و شناسه ملی 10102077117
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسلم میرزائی با کد ملی 0070387052 به نمایندگی از شرکت افق توسعه قرن به عنوان رئیس هیأت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. پ980919167992909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14783951
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و رضا پارسا با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14697893
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک قوامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حمیدرضا نجف پورکردی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه غیرتجاری فرهنگی ورزشی و آموزشی پاس قوامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی بهزاد صفری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی محمدعلی بخشی زاده مقدم به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت افق توسعه قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی مسلم میرزائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی کامبیز ارشتنابی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن ریوندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از جمله چکها ، سفته‌ها ، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۹ ، ۱ ، ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۶ ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14697886
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بانک قوامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت افق توسعه قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و موسسه غیرتجاری فرهنگی ورزشی و آموزشی پاس قوامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331212
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156768
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا پارسا با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752464
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان شهید مسعود صفویان خیابان نفت شمالی پلاک ۱۵ طبقه چهارم واحد ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604189
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و رضا پارسا با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264152
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نجف پور کردی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد صفری دارای با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک قوامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کامبیز ارشتنابی مطلق دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مسلم میرزائی دارای کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت افق توسعه قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی بخشی زاده مقدم دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسن ریوندی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۹، ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238763
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک قوامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ - شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ - شرکت افق توسعه قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ - شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ - حمیدرضا نجف پور کردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و زهرا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839707
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره ۸۶/xxx۳۱ مورخ ۱۸/۲/۹۵ بانک قوامین شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360305
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا بهمن آبادی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. در اجرای ماده ۴۳ اساسنامه شرکت اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۹، ۷، ۶، ۴، ۱ (بجز اموال غیر منقول) ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۱۰ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ازجمله چک ها، سفته ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر باشد و مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312496
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۵۱۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ بتصویب رسید .موسسه حسابرسی سامان پنداربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و محمد حسین بهرامی زنجان بر با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1758972
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ را به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا شجری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614509
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: بانک قوامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند(سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت افق توسعه قرن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ شرکت عمران نقش پردازان امین (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614508
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی طوسی باک.مxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک قوامین با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمد عبداله خانی با ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محمود نمدچیان با ک.م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت افق توسعه قرن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای کامبیز مطلق xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمران نقش پردازان امین به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای داور پورغلامعلی با ک.م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سعید قندی با ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۹ (بجز اموال غیرمنقول)، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶ از ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته ها، بروات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242210
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید اکبر غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای فریبرز زارعی بلقیس آباد با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سایان توسعه سرمایه گذار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179211
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد و صورتهای مالی xxx۱ تصویب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176632
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای غلام رضا گرزین فرزند داود با شماره شناسنامه ۸۰ بجای آقای هادی سلیمانی ملکان به نمایندگی از شرکت رایان مبتکر سرمایه به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای ناصر قاسم خانی با ک. م xxxxxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره برای ادمه مدت تصدی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11761963
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ غلامرضا مصطفی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878690
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ غلامرضا مصطفی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660990
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هادی سلیمانی‌ملکان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت رایان مبتکر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و فریبرز زارعی‌بلقیس‌آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سایان توسعه سرمایه‌گذار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و ناصر قاسم‌خانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت لیزینگ رایان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و سعید قندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای رایان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ هادی سلیمانی‌ملکان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، فریبرز زارعی‌بلقیس‌آباد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعید قندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717012
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارتسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هادی سلیمانی ملکان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت رایان مبتکر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و فریبرز زارعی بلقیس آباد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سایان توسعه سرمایه گذار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و ناصر قاسم خانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت لیزینگ رایان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و سعید قندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ هادی سلیمانی ملکان به سمت رئیس هیئت مدیره، فریبرز زارعی بلقیس آباد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعید قندی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11525247
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ مواد ۳۹و ۶۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562420
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ مواد ۳۹و ۶۲ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725692
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۳/۹۰ فرشید رنجبران‌قلعه به ش ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سایان توسعه سرمایه‌گذار به جای محمدناصر ذهبیون به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11347264
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10647606
آگهی افزایش سرمایه شرکت سایان کارت سهامی‌ خاص بشماره ثبت۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۲/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ۱۰/۳/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx/۱ریالی با‌‌نام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۶ ریال بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۹/۳/۹۰ بانک سپه شعبه ایستگاه محمودیه کد xxx پرداخت گردیده است. ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۵/۴/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865318
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۵۱۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۲/۸۹ اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در بندهای۱و۴و۷و۹ بجز اموال غیرمنقول و۱۰و۱۳و۱۵و۱۶ از ماده۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. محمدناصر ذهبیون به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سایان توسعه سرمایه‌گذار به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۳ و بهروز ریاحی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و احمد وادی‌دار به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ رایان سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پیمان فروزش به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید قندی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای رایان سایپا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9556550
آگهی اصلاحی شرکت سایان کارت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
پیرو آگهی شماره xxx۹۳/۳۲ مورخ ۶/۵/۸۹ نام عضو هیئت‌مدیره شرکت لیزینگ رایان سایپا صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826943
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین به سمت بازرس اصلی و حسن شیخ‌سفلی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ سایپا و شرکت خدمات بیمه‌ای رایان سایپا و شرکت سایان توسعه سرمایه‌گذار و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917949
آگهی تصمیمات شرکت سایان کارت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۷۱۱۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۲/۸۹ بهروز ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به جای محمد خرم به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ۲۴/۲/۸۹ انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11854828
آگهی تغییرات شرکت سایان کارت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۲۰۷۷۱۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. انجام فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم ساختن نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای و تجهیزات مورد نیاز به منظور ارائه خدمات فناوری اطلاعات و خدمات پرداخت به بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر مشتریان این خدمات. تهیه و تامین ابزار پرداخت از جمله کارتهای الکترونیکی، دستگاه‌های کارتخوان با استفاده از نرم‌افزارهای مورد نیاز و سایر ابزارهای مورد استفاده در طرحهای انفورماتیکی جهت ارائه خدمات به دارندگان کارتهای الکترونیکی صادره توسط بانکها و موسسات مالی و اعتباری، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها اعم از خصوصی و دولتی صادرکننده کارتهای اعتباری و نقدی و پذیرندگان کارت بانکها و موسسات مالی و اعتباری به مظور ارزیابی، نصب و راه‌اندازی و نگهداری و آموزش ابزارهای پذیرش رایانه‌ای و بانکی و انجام طرحهای انفورماتیکی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران. انعقاد قرارداد مدیریت وجوه اداره شده با بانکها جهت در اختیار قرار دادن منابع مالی شرکت، صدور انواع کارتهای نقدی و اعتباری به عاملیت از طرف بانکها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه موضوع فعالیت شرکت. مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی و سیستم های ویژه رایانه‌ای نظیر کارتهای هوشمند، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مختلف به مشتریان از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و طرحهای الکترونیکی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و سرمایه‌گذاری در اجرای طرحهای انفورماتیکی و افتتاح حساب بانکی ارزی و ریالی، مشارکت در سرمایه‌گذاری سهام اشخاص حقوقی‌ـ سپرده‌گذاری و مشارکت در شرکتهای ایرانی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و انجام طرحهای انفورماتیکی و کلیه امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باستثناء هرگونه فعالیت در زمینه‌های بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای و چندرسانه‌ای، نشر دیجیتال و رسانه‌های بر خط و همچنین تجهیزات، ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای مخصوص فعالیتهای یاد شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات