سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان

شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102073400 ()
14
افراد
26
آگهی‌ها
164762
شماره ثبت
1379/4/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14454983
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۶ / xxx مورخ ۱۹ / ۰۳ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به موجب گواهی شماره xxx / xxx۳ / ۳۲ مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433867
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار « اطلاعات » جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171930
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۸۲,xxx مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آرژانتین ـ ساعی ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ خیابان نوزدهم ـ پلاک ۴ طبقه چهارم ـ واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان ابن سینا خیابان سیزدهم پلاک ۱۳ طبقه هم کف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۵ , xxx مورخه ۲۱/۱۰/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدیونس حیدری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گلسا پلاستیک دماوند به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای علی اروج نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مارال فروز غرب به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سیداحمدموسوی کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت ماهان ساینار نوین به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای آرش غفاری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مارال فروز گلستان به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عبدالکریم ملک نیا کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بازرگانی ماهان ساینار به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردید ند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یانائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746528
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ نوبت دوم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت شرکت گلسا پلاستیک دماوند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری بازرگانی ماهان ساینار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت مارال فروز غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت ماهان ساینار نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت مارال فروز گلستان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت ابتکار پویای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شکوه شادشانجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048588
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775769
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت - شرکت امین اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تجارت مروارید سولدوز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ و شرکت شکوه شادشانجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت ابتکار پویای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839248
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سبدگردان آسمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای مسعود سلطان زالی بگلو به عنوان رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ وشرکت تجارت مروارید سولدوز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای سید احمد موسوی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شکوه شادشانجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای مجید خاموردی به عنوان عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت امین اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای محمدهادی بناکار به عنوان عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ و صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدحسین هاشمی طباطبایی زواره به عنوان عضو هیئت مدیره کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالکریم ملک نیا کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاءمدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - حدود اختیارات مدیرعامل تعیین و بشرح ذیل می‌باشد: - انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردی که بر اساس قوانین مملکتی منحصرا در اختیار هیئت مدیره می‌باشد). - استخدام، عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، عزل و نصب مسؤلین رده اول سازمانی بر اساس پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد. - تهیه و تنظیم مقررات، آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. - پرداخت بدهیهای جاری و وصول مطالبات. - انجام تشریفات مربوط به اخذ وام اعتبار از بانکها و شرکتها پس از تصویب اخذ وام و اعتبار توسط هیئت مدیره. - پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده بنام شرکت در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قانونی. - خرید و فروش سهام با حفظ منافع و مصالح شرکت. - نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضائی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیئت مدیره ارجاع به داوری و صلح و مصالح و سازش در اختیار هیئت مدیره می‌باشد. - عقد هرگونه قرارداد در خصوص خرید و فروش هر نوع مواد و کالا، خرید و فروش سهام اعم از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و غیر بورس دارائیهای منقول و انجام هزینه‌های جاری با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره الزامی می‌باشد. ضمنا تا تهیه و تصویب آئین نامه معاملات سهام، انجام کلیه معاملات اعم از خرید و فروش سهام شرکت‌ها با نظر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد_بود. - تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده، حقوق و مزایا و پاداش مسؤلین رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد_شد. - اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها، با رعایت مفاد بندهای ۷ و ۸ فوق. - تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. - استفاده از منابع مالی شرکت به بهترین وجه و تاکید به استفاده از این منابع در بورس اوراق بهادار. - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیئت مدیره. - تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیئت مدیره وارائه عملکرد مقایسه‌ای با بودجه در مقاطع میان دوره‌ای و گزارش انحرافات. - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. - تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه مورد نیاز هیئت مدیره. - تهیه و ارائه گزارش مسائل و مشکلات و پیشنهادات. - تهیه و تنظیم صورت منابع و مصارف وجوه و تعیین میزان وام و اعتبار و سایر تسهیلات مالی مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان میان دوره‌ای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه شرکت در مواعد مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی و ارائه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس برای رعایت دستورالعملهای مربوطه - تهیه دستور جلسات هیئت مدیره در مواعد مقرر و عندالاقتضاء و ارائه آن به رئیس هیئت مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. - دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره. - مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیئت مدیره. - توجه و رعایت مقررات اساسنامه. - بطور کلی مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه و قانون تجارت می‌باشد. - بدیهی است موارد مهم و ضروری را بلا فاصله به هیئت مدیره گزارش و ایشان را در جریان کلیه امور قرار خواهند_داد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12139251
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619872
هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
با بررسی اسناد و مدارک ارایه شده و درخواست آن شرکت مبنی بر انجام طرح اعلامیه پذیره نویسی در راستای اجرای مواد xxx به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت بدینوسیله به آن شرکت اجازه داده میشود نسبت به انجام مراحل اعلام پذیره نویسی برابر مقررات اقدامات لازم را بعمل آورید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717056
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ ومصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۲۹/ ۷/ ۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxx.xxx.xxx سهم یکهزار ریالی عادی با نام از محل آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۳/ ۳۲ مورخ ۹/ ۷/ ۹۳ بانک تجارت شعبه تخصصی بورس به مبلغ xxxxxxxxx۶۰ ریال و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده ۷ اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت درتاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275771
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌ گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای مجید خاموردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان دورود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای شروین پولاوند به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت فولاد و چدن و ماشین سازی دورود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای تقی حاجیوند به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای احمد مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای عبدالکریم ملک نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229657
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـشرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت سیمان زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سیمان دورود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شرکت فولاد چدن و ماشین سازی دورود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و آقای احمد مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیمان بجنورد (عضو علی البدل) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۰/۴/xxx۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852548
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م xxxxxxxxx۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م xxxxxxxxx۷۱ ابوالفضل مافی رنجی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و سیمان آبیک به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171941
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م xxxxxxxxx۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م xxxxxxxxx۷۱ ابوالفضل مافی‌رنجی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و سیمان آبیک به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563701
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/xxx۱ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 559968
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ احمد لطفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809696
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
باستناد صورتجلسه هیات‎مدیره مورخ ۱۷/۵/۹۰ احمد لطفی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‎مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478738

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11824705
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی‌ عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559736
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان زنجان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مجید خاموردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان بجنورد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی سید محمدرضا نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سیمان دورود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی ابراهیم پیامنی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان آبیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی ابوالفضل مافی‌رنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره و عبدالکریم ملک‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11719432
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۵/۸۹ حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۳ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053706
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان بنمایندگی سید احمد موسوی ۲ شرکت کارخانه فاریست دورود بنمایندگی مجید خاموردی ۳ شرکت سیمان بجنورد بنمایندگی نادر گودرزی ۴ شرکت سیمان دورود بنمایندگی ابراهیم پیامنی ۵ ابوالفضل مافی رنجی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۸۹ سید احمد موسوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید خاموردی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم ملک نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۸ نادر گودرزی بجای محمد نصیری بنمایندگی شرکت بجنورد بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اعضاء هیئت‌مدیره کمافی‌السابق می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات