گسترش ارتباطات داتک

شرکت گسترش ارتباطات داتک (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10102008568 (فعال)
18
افراد
23
آگهی‌ها
158150
شماره ثبت
1378/10/6
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گسترش ارتباطات داتک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گسترش ارتباطات داتک دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گسترش ارتباطات داتک

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گسترش ارتباطات داتک در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14324637
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دوسال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ شرکت خدمات ارتباطی رای تل به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت، تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586606
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425053
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید صدری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رئیس هیات مدیره - عباس کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - علی زواره‌ای به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیت مدیره و مدیرعامل - حسین خبره به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره - مسعود خسروی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی وسایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات روی سربرگ شرکت با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۲۵. ۲۴. ۲۲. ۱۷. ۱۶. ۱۴. ۱۳. ۱۰. ۹. ۶. ۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022479
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید اعضا هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت خدمات ارتباطی رای تل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802629
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید صدری (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای عباس کاظمی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعودخسروی (کدملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین خبره (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای علی زواره‌ای (کدملی xxxxxxxxx۳) به جای آقای محمد باقر ظهور ی فر (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و درغیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات روی سربرگ شرکت با امضاء مدیر عامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، هیات مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۲۵. ۲۴. ۲۲. ۱۷. ۱۶. ۱۴. ۱۳. ۱۰. ۹. ۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768379
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ و تنفس‌های مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726813
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمجید صدری (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸) بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای عباس کاظمی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعودخسروی (کدملی xxxxxxxxx۸) به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین خبره (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمدباقر ظهوری فرد (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات روی سربرگ شرکت با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در اجرای مفاد ماده ۵۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره اختیارات مشروحه در ماده ۵۱ اساسنامه را به استثناء بندهای ۲۵. ۲۴. ۲۲. ۱۷. ۱۶. ۱۴. ۱۳. ۱۰. ۹. ۲ به مدیرعامل تفویض گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684340
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲) به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴) شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی (شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴) شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸) شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653977
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجید صدری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای عباس کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین طائب به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل آقای حسن طالبی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مسعود خسروی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضائ مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد هیات مدیره اختیارات مشروحه در بند‌های ۷، ۸، ۱۹ اساسنامه را بطور کامل و بند‌های ۴، ۹، ۱۳ و ۱۸ از ماده ۵۱ اساسنامه را در چارچوب ائین نامه‌های داخلی شرکت به مدیر عامل اقای حسین طائب (کدملی: xxxxxxxxx۰) تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621722
آگهی تغییرات شرکت گسترش ارتباطات داتك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین(شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴) شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی(شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴) شرکت خدمات ارتباطی رای تل (شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸) شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین(شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴) شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین(شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638399
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه ۸/۹/۹۱ محمدرضا مرادی‌شهنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای بابک ارشد بعنوان عضو هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940502
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۹/۹۱ محمدرضا مرادی شهنی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به جای بابک ارشد بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891116
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل بابک ارشد به ک م xxxxxxxxx۱ و محسن حلاجی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء و سید محمود مظلوم‌پور به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین مددی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا غنی‌زاده به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298121
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745203
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745165
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۱۵۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل بابک ارشد به ک م xxxxxxxxx۱ و محسن حلاجی به ک م xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء و سید محمود مظلوم پور به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مددی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا غنی زاده به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475941

آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک
سهامی عام ثبت شده به شمارهxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ارتباطات تامین شمس نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ سیدمحمود مظلوم پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ارتباطات تامین شمس نوین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مددی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بابک ارشد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا غنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بسمت عضو هیئت مدیره و محسن حلاجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9647078
‏ آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره۱۵۸۱۵۰‏ و شناسه ملی۱۰۱۲۰۰۸۵۶۸‏
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ‏‏۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۰/۹۰ واصل گردید: اعضاء ‏هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ‏ارتباطات تامین شمس نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ـ ‏شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ‏ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ ‏شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ‏ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ‏‏۱۳/۱۰/۹۰ سیدمحمود مظلوم‌پور به کدملی xxxxxxxxx۴ به ‏نمایندگی از شرکت ارتباطات تامین شمس نوین به سمت رئیس ‏هیئت‌مدیره و محمدحسین مددی به کدملی xxxxxxxxx۱ به ‏نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به سمت نایب رئیس ‏هیئت‌مدیره و بابک ارشد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از ‏شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل ‏و علیرضا غنی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ‏سرمایه‌گذاری صدر تامین بسمت عضو هیئت‌مدیره و محسن حلاجی ‏به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ‏پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین ‏گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق ‏تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر ‏شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ‏معتبر می باشد.‏

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327979
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363180
آگهی افزایش سرمایه شرکت گسترش ارتباطات داتک (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۸۷ ریال بموجب گواهی شماره xxx۸ مورخ ۱۹/۵/۹۰ بانک ملت شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11137418
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا غنی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شفا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن حلاجی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنایع نوین تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ‌بابک ارشد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسن نوبهار به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه سلامت الکترونیکی هدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و حمیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ارتباطات تامین شمس نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸به سمت عضو تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از ۳ نفر (رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342687
آگهی تصمیمات شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481042
آگهی تصمیمات در شرکت گسترش ارتباطات داتک سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۵۸۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۵۶۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ علیرضا غنی‌زاده بجای فرهاد زرگری بنمایندگی از شرکت شفا تامین بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. ضمنا بقیه سمتهای اعضای هیئت‌مدیره بقوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات