بانک کارآفرین

شرکت بانک کارآفرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10102006226
32
افراد
32
آگهی‌ها
157915
شماره ثبت
1378/9/17
تاریخ تأسیس

اشخاص بانک کارآفرین

در این بخش تمامی اشخاصی که در بانک کارآفرین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14731552
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۲/۹۸ مورخ ۲۴/۴/xxx۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ حدود اختیارات مدیرعامل بانک به شرح زیر مورد تصویب قرارگرفت . ۱ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی ، مؤسسات عمومی غیردولتی ، مراجع قضایی ، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک ؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر ؛ ۳ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ؛ ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک ؛ ۵ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ؛ ۶ نصب و عزل مدیران و کارکنان بانک و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و مرخصی و بازنشستگی در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط مربوط ؛ ۷ قبول انواع سپرده‌های بانکی ؛ ۸ دریافت و پرداخت وجه به حساب اشخاص نزد بانک ؛ ۹ ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک ؛ ۱۰ انجام عملیات بین بانکی ؛ ۱۱ دریافت ، پرداخت ، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ؛ ۱۲ قبول و نگهداری اشیاء گرانبها ، اسناد اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ؛ ۱۳ انجام عملیات ارزی ؛ ۱۴ انجام سفارشات مستمر مشتریان ؛ ۱۵ وصول مطالبات اسنادی ؛ ۱۶ وصول سود سهام مشتریان و واریز به حساب آنها ؛ ۱۷ فروش تمبر مالیاتی و سفته ؛ ۱۸ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ؛ ۱۹ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی ؛ ۲۰ اختیاراتی که به موجب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض شده یا می‌شود ؛ ۲ سایر اختیارات مندرج در ماده ۸۴ اساسنامه به هیات عامل بانک تفویض گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534210
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱/۱۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق ، اسناد بهادار و تعهدات آور ، قراردادها ، اسناد تجاری ، وکالتنامه وکلای دادگستری با امضای متفق مدیر عامل یا عضو موظف هیات مدیره و یک نفر دیگر از دارندگان حق امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است . دارندگان حق امضا مجاز به شرح زیر تعیین شدند : آقایان : احمد بهاروندی xxxxxxxxx۶ حمید تهرانفر xxxxxxxxx۸ مسعود عزمی شبستری xxxxxxxxx۹ محمدرضا خورسندی xxxxxxxxx۰ افشین کریمی xxxxxxxxx۵ مکاتبات عادی و اداری بانک با امضای مدیر عامل بانک و مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342029
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ نوبت دوم و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۸/xxx۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و تراز نامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161486
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و مجوز xxxxxx / ۹۷ مورخ ۸/۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا فرزین کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، و آقای مهدی سیف علیشاهی کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمید تهرانفر کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تا پایان مدت هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور بانک با امضای متفق مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق یکی از دارندگان حق امضای مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است. دارندگان حق امضاء مجاز به شرح زیر تعیین شدند: آقایان: عطاء اله آیت اللهی کدملی xxxxxxxxx۷ احمد بهاروندی کدملی xxxxxxxxx۶ مهدی سیف علیشاهی کدملی xxxxxxxxx۰ ناصر صنعتی نژاد فرد کدملی xxxxxxxxx۰ مرتضی عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸ محمدرضا فرزین کدملیxxxxxxxxx۱ فضل اله معظمی کدملی xxxxxxxxx۳ حمید تهرانفر کدملی xxxxxxxxx۸ مسعود عزمی شبستری کدملی xxxxxxxxx۹ حمید خالقی مقدم کدملی xxxxxxxxx۷ محمدرضا خورسندی کدملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072570
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۷/۹۷ مورخه ۰۲/۰۳/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843121
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عطااله آیت اللهی کدملی xxxxxxxxx۷ احمد بهاروندی کدملی xxxxxxxxx۶ مهدی سیف علیشاهی کدملی xxxxxxxxx۰ ناصر صنعتی نژاد فرد کدملی xxxxxxxxx۰ مرتضی عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸ محمد رضا فرزین کدملی xxxxxxxxx۱ فضل اله معظمی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مسعود عزمی شبستری کدملی xxxxxxxxx۹ جعفر قادری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082572
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۸/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646686
آگهی تغییرات شرکت بانك كارآفرين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر ـ روبروی پارک ملت ـ خیابان ناهید غربی ـ شماره ۹۷ کدپستیxxxxxxxxx۵ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374689
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳/۶/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428133
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۰۹/۹۳ و بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۰۹/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر xxx ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716304
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی فریوران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464070
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۳ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۹۲ و مجوز بشماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۶/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز بشماره xxxxxx مورخ ۲۴/۹/۹۲ بانک مرکزی سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۸ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxxxxxxxx۹۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۶۵/xxx۶ مورخ ۱۴/۲/۹۳ بانک کار آفرین شعبه ظفر و مبلغ xxxxxxxxx۹۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۸۵/xxx۶ مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ بانک کار آفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است.
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۷/۳/۹۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418056
آگهی تاسیس
موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی کانون بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی ایرانیان در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۲ شماره ثبت xxx۹۳ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع موسسه:
ایجاد هماهنگی، وحدت رویه در عملیات بانکی و همکاری بین اعضای کانون و تلاش در جهت بهبود کیفیت، ارائه خدمات و استقرار روش های نوین بانکداری منطبق با بانکداری اسلامی و ضوابط بانک مرکزی، هماهنگی بین اعضاء در امور آموزشی، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اعضاء همکاری با بانک مرکزی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای گسترش خدمات بانکداری و مطالعات در زمینه پولی و بانکی و سایر زمینه های مرتبط فعالیت کانون و ارائه نظرات مشورتی حقوقی در خصوص تهیه و لوایح طرح های مربوط به قوانین پولی و بانکی به کلیه مراجع ذیربط و پیوستن به انجمن ها و موسسات مشابه، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء در کلیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی راساً یا به نمایندگی از اعضاء یا از طریق انتخاب وکیل و پشتیبانی از آنان در مراجع و سازمانهای ذیربط و پیگیری حل مشکلات عمومی و مشکلات اعضای کانون در کلیه مراجع و دفاع از منافع مشترک آنها در مراجع و سازمانهای دولتی و ملتی و مراجع قضائی و حل اختلاف بطور مستقل یا با تقبل نمایندگی آنها در برابر سایر مراجع اعم از قضائی و اداری و انتظامی و نهادهای عمومی غیر دولتی، حکمیت و داوری بین اعضاء و نصب داور در خصوص رسیدگی به اختلافات یا دعاوی بین اعضاء و یا دعاوی اعضاء با سایر اشخاص در صورت توافق اصحاب دعوی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط، سایر معاملات، اقدامات و فعالیت هایی که در جهت نیل به اهداف و فعالیت های قانونی کانون مورد نیاز است.
مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی موسسه:
تهران، بلوار میر داماد مابین خیابان نفت و خیابان شمس پلاک xxx طبقه فوقانی کدپستی xxxxxxxxx۳
سرمایه موسسه: ندارد
اولین مدیران موسسه:
شرکت بانک کارآفرین بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی مسعود عزمی شبستری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران خیابان ظفر بین بلوار آفریقا و خیابان ولیعصر پلاک xxx
شرکت بانک اقتصاد نوین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی افشین کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره ساکن تهران بلوار اسفندیار بین ولیعصر و آفریقا پلاک ۲۴
موسسه اعتباری توسعه بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی غلامرضا خلیل ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره ساکن تهران آفریقا خیابان شهید صانعی پلاک ۳۲
شرکت بانک پاسارگاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتی روی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران، خیابان میر داماد پلاک xxx
شرکت بانک انصار بشماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد مراد بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت عامل ساکن تهران خ پاسداران نبش نارنجستان دهم پلاک xxx
سید محمود مرتضوی بسمت دبیر کل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ساکن تهران بلوار میر داماد مابین خیابان نفت و خیابان شمس پلاک xxx طبقه فوقانی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و عادی و اداری با امضا دبیر کل و یکی از اعضای هیئت عامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
اختیارات دبیر کل: طبق اساسنامه
بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۲ مورخ ۹/۱۱/۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره مطالعات و مقررات بانکی آگهی گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204564
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888938
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx مورخ ۸/۸/۹۱ عطاء اله آیت الهی به ک م xxxxxxxxx۷ و علی اشرف افخمی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر و ولی اله سیف به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بیمه کارآفرین و علی بقایی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا و جواد شکرخواه به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر دوراندیش و فضل اله معظمی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کار و اندیشه جنوب و مرتضی عزیزی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر تهویه هوشمند که علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و عطاء اله آیت الهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله سیف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء مجاز به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است. علی اشرف افخمی، ولی اله سیف، جواد شکرخواه، علی بقایی، عطاء اله آیت الهی، فضل اله معظمی، مرتضی عزیزی، محمدجواد براتی به ک م xxxxxxxxx۵ و مسعود عزمی شبستری به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدرضا خورسندی به ک م xxxxxxxxx۰ و مکاتبات جاری بانک با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888939
آگهی تصمیمات شرکت بانک کار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره های xxxxxx مورخ ۱۴/۶/۹۱ و xxxxxx مورخ ۲۷/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کار و اندیشه جنوب به ش م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تدبیر تهویه هوشمند به ش م xxxxxxxxx۸۰ و عطااله آیت الهی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ و بیمه کارآفرین به ش م xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گستر دوراندیش به ش م xxxxxxxxx۶۸ و شرکت توسعه اقتصاد فردا به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان اعضاء اصلی و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به ش م xxxxxxxxx۱۲
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806517
آگهی تصمیمات شرکت بانک کار آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره‌های xxxxxx مورخ ۱۴/۶/۹۱ و xxxxxx مورخ ۲۷/۹/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش م xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن‌حق به ش م xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کار و اندیشه جنوب به ش م xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تدبیر تهویه هوشمند به ش م xxxxxxxxx۸۰ و عطااله آیت‌الهی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به ش م xxxxxxxxx۶۶ و بیمه کارآفرین به ش م xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گستر دوراندیش به ش م xxxxxxxxx۶۸ و شرکت توسعه اقتصاد فردا به ش م xxxxxxxxx۹۴ به عنوان اعضاء اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین به ش م xxxxxxxxx۱۲

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10406491
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: به موجب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره xxxxxx مورخ ۸/۸/۹۱ عطاء اله آیت الهی به ک م xxxxxxxxx۷ و علی اشرف افخمی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر و ولی اله سیف به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بیمه کارآفرین و علی بقایی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد فردا و جواد شکرخواه به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر دوراندیش و فضل اله معظمی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کار و اندیشه جنوب و مرتضی عزیزی به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تدبیر تهویه هوشمند که علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و عطاء اله آیت الهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله سیف به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضاء دو نفر از دارندگان حق امضاء مجاز به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر است. علی اشرف افخمی، ولی اله سیف، جواد شکرخواه، علی بقایی، عطاء اله آیت الهی، فضل اله معظمی، مرتضی عزیزی، محمدجواد براتی به ک م xxxxxxxxx۵ و مسعود عزمی شبستری به ک م xxxxxxxxx۹ و محمدرضا خورسندی به ک م xxxxxxxxx۰ و مکاتبات جاری بانک با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730624
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک کارآفرین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۷ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای غیرمنقول و سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516356
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک کارآفرین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۳/۹۱ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۷ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای غیرمنقول و سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۷/۹۱ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516292

آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825523
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ اساسنامه جدید در ۵۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848425
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک کار آفرین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ و ۱۲/۱۲/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ و ۶/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره xxx۰۹/xxx۶ مورخ ۲۴/۵/۹۰ بانک کارآفرین شعبه ظفر و گواهی شماره xxx/xxx/۴۸ مورخ ۲۴/۵/۹۰ بانک تجارت شعبه کریمخان پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9559411
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/xxx۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و منوچهر بیات به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9752911
آگهی تغییرات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۲/۸۹ ولی‌اله سیف به کد ملی xxxxxxxxx۲ به جای محمود امیری به نمایندگی شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663567
آگهی تغییرات شرکت بانک کار آفرین سهامی‌عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۹/۸/۸۹ محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای پرویز خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. مکاتبات جاری بانک با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضا مجاز همراه با مهر شرکت معتبر است صاحبان امضاء مجاز عبارتند از: علی اشرف افخمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمدمهدی تابع قانون به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدرضا جابر انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ امیر دادخواه به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ علی روستا به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ رضا سلطان‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ ایرج کاموری‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ سعید هورآذر به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ ولی‌اله سیف به کد ملیxxxxxxxxx۲ ـ محمدجواد براتی به کد ملیxxxxxxxxx۵ ـ مسعود عزمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ فضل‌اله معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10405569
آگهی اصلاحی در شرکت بانک کار آفرین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
پیرو آگهی شماره xxx۹۵/ ت ۳۲ مورخ ۱۱/۷/۸۹ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ تصویب اساسنامه جدید در آگهی فوق از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده و ۲۲ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10901683
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک کارآفرین سهامی‌ عام ثبت‌ شده ‌به ‌شماره۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۶/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx/۱ ریالی بانام که تماماً پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ افزدوه بموجب گواهی شماره xxx۸۷/xxx۶مورخ ۲۴/۶/۸۹ بانک کارآفرین شعبه ظفر و گواهی شماره xxx/۳۷/۴۸ مورخ ۲۷/۶/۸۹ بانک تجارت شعبه کریم‌خان زند غربی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۷/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143939
آگهی تصمیمات شرکت بانک کارآفرین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ ولی‌اله سیف بجای پرویز عقیلی‌کرمانی بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانک با امضای دو نفر از دارندگان حق امضای مجاز معتبر است. دارندگان حق امضای مجاز بشرح ذیل تعیین شدند: علی اشرف‌افخمی ـ پرویز خاکپور ـ محمدمهدی تابع‌قانون ـ محمدرضا جابر‌انصاری ـ امیر دادخواه ـ علی روستا ـ رضا سلطانزاده ـ ایرج کاموری‌مقدم ـ سعید هورآذر ـ ولی‌اله سیف ـ جواد جوادی ـ همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016259
آگهی تصمیمات بانک کارآفرین سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468364
آگهی اصلاحی شرکت بانک کارآفرین سهامی‎عام بشماره‎ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۸/ ت ۳۲ مورخ ۵/۳/۸۹ عبارت همراه با مهر شرکت در حق امضا زائد می‎باشد مراتب بدینوسیله اصلاح می‎گردد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627484
آگهی تصمیمات شرکت بانک کار آفرین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیر دادخواه ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ـ شرکت مهندسی کار و اندیشه ـ علی روستا ـ ایرج کاموری‌مقدم ـ شرکت توسعه آلتون ـ شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران ـ محمدرضا جابرانصاری ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و آقای پرویز عقیلی‌کرمانی ـ خسرو نایبی‌اهرنجانی ـ حبیب‌ رضوی بسمت اعضا علی‌البدل. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۸۸ علی اشرف‌افخمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا سلطان‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و پرویز عقیلی‌کرمانی بسمت مدیرعامل و آقای محمدمهدی تابع‌‌قانون به نمایندگی از شرکت مهندسین کار و اندیشه ـ سعید هورآذر به نمایندگی از شرکت توسعه آلتون و پرویز خاکپور به نمایندگی از شرکت تجهیزات کامپیوتری ایران بسمت اعضا هیئت‌مدیره ـ احمد قدوسی بسمت قائم‌مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ۲ نفر از آقایان علی اشرف‌افخمی ـ پرویز خاکپور ـ محمدمهدی تابع‌قانون ـ محمدرضا جابرانصاری ـ امیردادخواه ـ علی روستا ـ رضا سلطان‌زاده ـ ایرج کاموری‌مقدم ـ سعید هورآذر ـ پرویز عقیلی‌کرمانی ـ احمد قدوسی ـ جواد جوادی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات