مجتمع فولاد الیگودرز

شرکت مجتمع فولاد الیگودرز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101990962 ()
11
افراد
23
آگهی‌ها
156362
شماره ثبت
1378/8/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14758670
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای میر ابوالفضل سادات با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14610456
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
پیرو شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۰/۰۵/۹۷ اعلام میدارد : مرجان فلاحتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد مراتب بدین وسیله اصلاح میگردد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14534029
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به به عنوان بازرس اصلی و میر ابوالفضل سادات با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420177
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید خبرنگار علیرضا افشار ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک xxx ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152553
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم فلاحتیان کدملی xxxxxxxxx۵، آقای علیرضا فلاحتیان کدملی xxxxxxxxx۷، آقای محسن فلاحتیان پایین دروازه کدملی xxxxxxxxx۱، خانم مرجان فلاحتیان کدملی xxxxxxxxx۵ وخانم شمیم فلاحتیان پایین دروازه کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152552
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فلاحتیان کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن فلاحتیان پایین دروازه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای کاظم فلاحتیان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154785
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای میرابوالفضل سادات با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864573
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرجان فلاحتیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای مجید فلاختیان با کدملی xxxxxxxxx۰ برای باقی مانده مدت تصدی هئیت مدیره انتخاب شد. موسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ عنوان بازرس اصلی و آقای میر ابوالفضل سادات با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647223
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای میر ابوالفضل سادات شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122211
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کاظم فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن فلاحتیان پایین دروازه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و مجید فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و عباس سالک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122370
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضوء هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و محسن فلاحتیان پایین دروازه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید فلاحتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور از جمله چک و برات، سفته و غیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و سایر نامه‌ها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443341
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد اليگودرز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب شد مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس سالک فرزند علی محمد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082833
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ و ۱۷/۰۳/۹۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۵/۱۲/۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به دویست و ده میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی به مبلغ xxxxxxxxxریال طی گواهی شماره xxx۷/xxx/۹۳مورخ ۳۰/۱۱/۹۳ بانک سامان شعبه سه راه اقدسیه تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420585
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ش م xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی دهدشتی نژاد ک مxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین گردیدند. ـ آقای مهدی فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۷ ـ آقای کاظم فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۵ ـ آقای محسن فلاحتیان پایین دروازه ک م xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۷ ـ آقای مجید فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420590
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ۱ آقای علیرضا فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن فلاحتیان پایین دروازه ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و مجید فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان ک م xxxxxxxxx۵ بسمت مدیر عامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و برات ـ سفته و غیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر نامه ها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1295894
آگهی تغییرات شرکت فولاد الیگودرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی دهدشتی با ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717039
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرزسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۵۶۳۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: صورت مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۷ و کاظم فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۵۱ و محمد فلاحتیان پایین دروازه به ک م xxxxxxxxx۰ و علیرضا فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۷ و مجید فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء اصلی و محسن فلاحتیان پایین دروازه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ علیرضا فلاحتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فلاحتیان پایین دروازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286226
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرز سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: صورت مالی سال ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۷ و کاظم فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۵۱ و محمد فلاحتیان پایین دروازه به ک م xxxxxxxxx۰ و علیرضا فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۷ و مجید فلاحتیان به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء اصلی و محسن فلاحتیان پایین دروازه به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۵/۹۱ علیرضا فلاحتیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد فلاحتیان پایین دروازه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاظم فلاحتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10508230
آگهی تصمیمات شرکت فولاد الیگودرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی‎نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648608
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۶۳۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و عباسعلی‌ دهدشتی‌نژاد به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فلاحتیان ـ کاظم فلاحتیان ـ محمد فلاحتیان‌پایین‌دروازه ـ علیرضا فلاحتیان ـ مجید فلاحتیان بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره ـ محسن فلاحتیان‌پایین‌دروازه بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۵/۸۹ علیرضا فلاحتیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد فلاحتیان‌پایین‌دروازه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و کاظم فلاحتیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11595420
آگهی تغییر پلاک شرکت فولاد الیگودرزسهامی عام بشماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
بموجب نامه هیات‌مدیره مورخ۲۰/۴/۸۹ و با توجه به تغییر پلاک محل قانونی شرکت توسط شهرداری پلاک شرکت از پxxx به پxxx تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10879789
آگهی افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۸۸ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۰ ریال منقسم xxx/xxx/۶۰ سهم xxx/۱ ریال ی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته‌‌‌ و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۲۸/۲/۸۹ بانک تجارت شعبه شهید احمد قیصر پرداخت گردیده‌است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۵/۸۹ تکمیل امضاء گردیده‌است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9589312
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع فولاد الیگودرز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۶۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود از ماده ۵۷ اساسنامه را در ۱۲ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات