پترو شیمی غدیر

شرکت پترو شیمی غدیر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101984431 ()
22
افراد
43
آگهی‌ها
155696
شماره ثبت
1378/7/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14695034
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامعلی اکوان به شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ، آقای محمدعلی شفیعی سیف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تامین انرژی سبز کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای وحید نام نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، رضا نصراله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن بیگلربیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند . هیأت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را بشرح ذیل تعیین نمود : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - تهیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب . - افتتاح هر نوع حساب و استفاده ار آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . - صدور ، ظهورنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . - به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها . - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا داد خواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حقوق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . - پیش بینی و تهیه بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب ، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی ، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور در شرکت اعم از چکها ، بروات ، سفته‌ها ، و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14695037
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرارگرفت . موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت تامین انرژی سبز کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14588072
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای وحید نام نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین ( تاپیکو ) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید . هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نموده_بود به جزء : الف ) تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت ب ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، بروات و . . . با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14520869
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا نصراله زاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای غلامعلی اکوان با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت رییس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370208
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامعلی اکوان با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین ش ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14109572
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808489
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۸۷ , xxx مورخ ۷/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703080
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس امین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید علیرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به سمت رئیس هیئت مدیره رضا نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آبادان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی شفیعی سیف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر در یافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرار داد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادر و استرداد آنها اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا داد خواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنطیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570065
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13143634
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران شهرک قدس، کوچه گلبرگ ۲ غربی، خیابان شهید محمود فخار مقدم (گلها)، پلاک ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960503
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12736293
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین بیانک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان نماینده شرکت پتروشیمی فن آوران و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمود و حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قرار دادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقآ همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشار الیه با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597502
آگهی تغییرات شرکت پترو شيمي غدير شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی رایمند و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119822
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صدیقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صباتامین ش م xxxxxxxxx۲۷به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود سعیدی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی فن آوران ش م xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای نادر کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو موظف هیات مدیره آقای رضا نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی ازشرکت پتروشیمی آبادان ش م xxxxxxxxx۰۶به سمت عضو موظف هیات مدیره آقای سید علیرضا محمودی به ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری نفت وگاز پتروشیمی تامین ش م xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته ها و قرارداد ها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119828
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ شرکت پتروشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651686
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622089
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا صدیقی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای هادی درفشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای محمود هاشم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود سعیدی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556747
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود سعیدی طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای رضا زنگنه نژاد xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پتروشیمی فن آوران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد کلیه مکاتبات و اسناد عادی شرکت باامضا مدیرعامل و مهر معتبر و نافذ خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441932
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا صدیقی زاده به شماره ملی ۲ـxxxxxxـxxx بجای آقای علی مستاجران برای بقیه مدت تصدی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178935
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی غدیر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
۲ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
۳ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره واحدهای تولیدی در زمینه های شیمیایی و نفت و پتروشیمی ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ انجام عملیات تدارکاتی و بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت ـ انجام کلیه عملیاتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد ـ ایجاد واحدهای آزمایشی و تحقیقاتی به منظور کسب دانش فنی و تحصیل و خرید هرگونه دانش فنی امتیاز و عقد قراردادهای مربوطه ـ انجام امور بررسی و ارایه خدمات مشاوره ای و مهندسی و مدیریت اجرا.
۴ـ مرکز اصلی و نشانی شرکت: استان تهران شهر تهران میباشد و شرکت فاقد شعبه است.
۵ـ مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.
۶ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال تماما پرداخت شده می باشد.
۷ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
اشخاص ذیل بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ۸ هادی درفشی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رییس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی فن آوران xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی رضا زنگنه نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی مستاجران با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی حمید وفایی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی محمود هاشم زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
۹ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نمایند یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.
۱۰ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام طبق ماده ۳۷ اساسنامه در اختیار هیئت مدیره می باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت می شود هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده ۵۲ اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
۱۱ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ بدهی بلند مدت xxx/۶۳ میلیون ریال و مبلغ بدهی کوتاه مدت xxx/xxx/۱ میلیون ریال.
۱۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178984
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی غدیر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ش ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بازرس اصلی و حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055993
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ رضا زنگنه نژاد به ش م xxxxxxxxx۲ به جای حسین خرم جاه به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به ش م xxxxxxxxx۹۴ و علی مستاجران به ک م xxxxxxxxx۹۲ به جای سید هوشنگ خلفوندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. همچنین رضا زنگنه نژاد به جای حمید وفایی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051563
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید. ارزش هرسهم از یک ریال به xxx۰ ریال افزایش یافت و تعداد سهام از xxx/xxx/xxx/xxx/۱ سهم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم تغییریافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم با نام xxx۰ ریالی تمام پرداخت شده میباشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016060
آگهی اصلاحی شرکت پترو شیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۸/۸/۹۱ تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ صحیح میباشد که مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000248
آگهی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و هیات مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/xxx/۱ سهم یک ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856833
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ بنمایندگی سید هوشنگ خلفوندی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت پتروشیمی فن آوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی حسین خرم جاه با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10741203
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ بنمایندگی سید هوشنگ خلفوندی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت پتروشیمی فن‌آوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی حسین خرم‌جاه با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877464
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی محمود هاشم زاده به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی حمید وفائی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ک م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی حمیدرضا مهرعلی به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی هادی درفشی به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت پتورشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی رضا رضوانی مفرد به کدملی xxxxxxxxx۳ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ هادی درفشی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید وفایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674534
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به ک ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی محمود هاشم‌زاده به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز پتروشیمی تامین به ش م xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی حمید وفائی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ک م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی حمیدرضا مهرعلی به ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی هادی درفشی به ک م xxxxxxxxx۶ و شرکت پتورشیمی فن آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی رضا رضوانی‌مفرد به کدملی xxxxxxxxx۳ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ هادی درفشی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید وفایی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مشارالیه با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703437
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی غدیرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خیابان گاندی جنوبی خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) پلاک ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585180
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ محل شرکت به تهران ـ خیابان گاندی جنوبی خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) پلاک ۱۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 627987
آگهی کاهش سرمایه شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ سهم یک ریالی تماما پرداخت شده می باشد کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11822370
آگهی کاهش سرمایه شرکت پتروشیمی غدیرسهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ و در اجرای ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ سهم یک ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626699
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ در اجرای کامل ماده xxx قانون تجارت اصلاحی مصوب xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ ریال سهم بانام xxx۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تبصره یک از ماده ۴۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252365
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ در اجرای کامل ماده xxx قانون تجارت اصلاحی مصوب xxx۷ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۸ ریال منقسم به xxx/xxx/۸ ریال سهم بانام xxx۰ ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تبصره یک از ماده ۴۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439865

آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخی به کدملیxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11614746
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۹۰ حمید وفایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بجای علی مستاجران به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698360
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۸/۹۰ حمید وفایی به کدملی xxxxxxxxx۵ بجای علی مستاجران به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11962443
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ـ شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ـ شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9529483
آگهی تصمیمات شرکت پترو شیمی غدیر سهامی‌خاص بشماره ثبت۱۵۵۶۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۶/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: هادی درفشی به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پتروشیمی آبادان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۷۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و اردشیر امینی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۵ و حمید وفایی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۲ محمود هاشم‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۹ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و درغیاب وی هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502204
آگهی تغییر محل شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۰ محل شرکت به خیابان گاندی جنوبی خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) پلاک ۱۸ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964812
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۵۶۹۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۸/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12001976
آگهی تغییرات در شرکت پتروشیمی غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۶۹۶و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۸۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

رحمن مارینی بجای فرامند هاشمی‌زاده به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین در هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات