نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101978329 ()
21
افراد
53
آگهی‌ها
155078
شماره ثبت
1378/7/1
تاریخ تأسیس
پالایشگاه نفت سپاهان در سال 1371 به­ عنوان یکی از واحدهای پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهر ماه سال 1378 به­ صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان تأسیس و تحت شماره 155078 مورخ 1/7/1378 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

همچنین طبق بند ج تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 و در راستای تصمیمات کمیته تأدیه مطالبات صندوق مقرر گردید این شرکت به­ عنوان کارخانه روغن­ سازی پالایشگاه اصفهان به صندوق بازنشستگی، پس­ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردد. بر این اساس و با توجه به طولانی شدن فرآیند واگذاری، این شرکت عملاً تا پایان سال 1380 فعالیت عملیاتی و تجاری نداشته و کلیه فعالیت­ ها در قالب شخصیت حقوقی پالایشگاه اصفهان انجام شده است.

با واگذاری این شرکت از ابتدای سال 1381 فعالیت آن آغاز و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 28/2/1381 نام شرکت از تصفیه روغن اصفهان (سهامی خاص) به شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) تغییر یافت. این شرکت از جمله واحدهای تجاری متعلق به صندوق بازنشستگی، پس­ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده که در سال 1385 کلیه سهام صندوق به شرکت سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت انتقال یافته است.

مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، میدان بهاران، نبش کوچه 28 خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، پلاک 92 و محل کارخانه در کیلومتر 5 جاده اصفهان - تهران قرار دارد.

شرکت نفت سپاهان از آغاز تأسیس به موازات تولید روغن موتورهای دیزلی و بنزینی، با برآورد ظرفیت تقاضای داخلی اقدام به صادرات روغن پایه اکستراکت و اسلاک واکس مازاد تولیدی نمود که بهترین تصمیم و نشـانه درایت و شنـاخت بازارهای داخلی و بین المللی بوده است.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14814878
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx/xxxxxx,xxx مورخه ۱۲/۵/۹۸ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14814871
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر ثبت شده به شماره xxx۵۰ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاخص اندیشان ثبت شده به شماره xxx۶۶ تهران وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14814874
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای عباس بنی شریف به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت ‏مدیره. - آقای صفدرعلی اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ نائب رئیس هیأت‏ مدیره. - آقای صفدر علی اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. - امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضای دو عضو هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هیأت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نماینگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ پیشنهاد ارائه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هیأت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکورو در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، با رعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هیأت مدیره، ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هیأت مدیره، ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره، ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیأت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14814881
آگهی اصلاحی شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۹/۴/۹۸ شماره ملی آقای صفدرعلی اسدی بشرح xxxxxxxxx۷ صحیح است

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14712664
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای صفدر علی اسدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بنی شریف با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند . امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت ، چکها ، بروات و سفته‌ها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت ، در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر بوده و کلیه مکاتبات عادی و اداری و غیره با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : - نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . - پیشنهاد ارائه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره . - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره ، - تنظیم صورت‌های مالی میان دور ه_ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14600453
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بخشی از اختیارات هیئت مدیره ذیل ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیششنهاد ارائه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انتعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دور‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود . همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491450
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پترو پالایش دهلران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492129
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس بنی شریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن وفایی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و غلام عباس ترابی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمد علی منتظر القائم به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پترو پالایش دهلران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . پیشنهاد ارائه ایین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات ، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسرها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دور‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329718
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وفایی با کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به جای آقای محمد زالی و آقای غلام عباس ترابی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به جای آقای پیمان شاه علی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند بخشی از اختیارات هیئت مدیره ذیل ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ـ پیشنهاد ارائه آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره ـ افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر . ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمممیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه های شرکت و مصوبات هیئت مدیره . ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دور های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136912
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاخص اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094982
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی منتظر القائم با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به جای سیدجلال الدین سیدی کنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید. بخشی از اختیارات هیئت مدیره ذیل ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد ارائه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم صورت‌های مالی میان دور‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره عضو جدید هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674897
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجلال الدین سیدی کنجانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به جای آقای احمد بارول به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630654
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630662
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بنی شریف با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411614
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - پیششنهاد ارائه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره. - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت آیین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. - تنظیم صورت‌های مالی میان دور‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411619
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به جای آقای فریدون فدائی دولت برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363262
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳/۱۲/۹۵ اعلام می‌دارد کدملی پیمان شاه علی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320117
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بارول با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای فریدون فدائی دولت به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد زالی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای رحیم اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای پیمان شاه علی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پتروشیمی تابان فردا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320124
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد ارائه ایین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب به هیئت مدیره. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک هاو موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انتعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منتقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، بارعایت ایین نامه‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم و پیشنهاد بودجه‌ی سالانه شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دور‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219937
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت توسعه نفت و گاز نوید صبای جم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026794
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بخشی از اختیارات هیات مدیره ذیل ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌های در مقاطع سه ماه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها - پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهاد تقسیم سود صاحبان سهام. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996223
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شنا سه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای مهدی ریاحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989749
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالإنتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ را به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12917038
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون فدائی دولت با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان نائب ریس هیئت مدیره و مدیرعامل به جای آقای امیرحسین بحرینی عباس بنی شریف با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت فاوا نفت صبا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای محمد کاظم حسینخانی جهت حضور در جلسات هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک برات قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485376
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی داریاروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171792
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هیات مدیره بخشی از اختیارات هیات مدیره ذیل ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ بند۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بند۲ ـ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به غیر از آئین نامه معاملات، آئین نامه فروش و آئین نامه صادرات و آئین نامه حقوق و دستمزد بند۴ ـ تصویب جزئیات ساختار سازمانی (به استثنای تاپ چارت سازمانی تا سطح مدیران) و همچنین عزل و نصب کلیه مامورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، اعزام به ماموریت، تعیین شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری بند۶ ـ افتتاح و انسداد هر نوع حساب نزد بانکها و موسسات قانونی داخلی و خارجی بند۷ ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون و متفرعاتش بند۸ ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی بند۹ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساس نامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول تا سقف مالی مصوب در آئین نامه معاملات و نیز عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجر بند۱۰ ـ اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. بند۱۴ ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید و تکذیب نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکومٌ به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052587
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت راهبران جوان آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ شرکت فاوا نفت صبا کیش شناسه ملی xxxxxxxxxxxx خدمات پشتیبانی صبا نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058477
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام به‌شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر خالقی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین بحرینی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ آقای مهدی ریاحی پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پشتیبانی صبانفت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای محمدکاظم حسینخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت فاوا نفت صبا کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ آقای محمد زالی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت راهبران جوان آرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742556
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای امیر حسین بحرینی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند وآقای محمد زالی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای محمد رضا موثقی نیا برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد اور و تجاری و بانکی از قبیل چک برات قراردادها وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678617
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527531
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای امیرحسین بحرینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای بهروز کره بند بوشهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع نفت بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383484
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ناصر خالقی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمدرضا موثقی نیا با کد ملی xxxxxxxxx به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت هواپیمائی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
ـ آقای مهدی ریاحی پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
ـ آقای محمدکاظم حسین خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای بهروز کره بند بوشهری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته برات قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
همچنین مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1284062
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهمند شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152337
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ا
علامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می باشد: نام شرکت نفت سپاهان ثبت شده به شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: تاسیس، احداث و ایجاد کارخانجات و تهیه و تحصیل کالا و مواد اولیه و واسطه ای به منظور ساخت و بسته بندی انواع روغن های پایه جهت تولید روغن های موتور مورد نیاز خودروهای گوناگون و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و دریایی و هوایی و ریلی و محصولات جانبی و مشتقات حاصل از آنها همانند گریس، اسلاک واکس، پارافین واکس جامد، پارافین مایع صنعتی، اکستراکت، مواد شیمیایی، چسب و رزین، مکمل های سوخت و روغن، حشره کش، روغن ترمز، انواع افزودنی ها، ضدیخ و ضدجوش، شیشه شوی و انواع مواد افزودنی، ترکیبات چربی زدا و کلیه روغن های صنعتی جهت عرضه و فروش در داخل و خارج از کشور. تهیه و تامین ماشین آلات، قطعات و لوازم یدکی اقلام و تجهیزات کنترلی، الکترونیکی و بازرسی، محصولات ساخته شده و مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز از داخل و خارج کشور جهت نگهداری، تولید، اختلاط، امتزاج، فن آوری، بسته بندی و عرضه و توزیع آنها در داخل و خارج کشور. بررسی و انجام تحقیقات لازم جهت شناخت هر چه بهتر نیاز بازارهای مصرف داخلی و خارجی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات و دستیابی به روش های برتر و تولید محصولات جدید. انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در سایر شرکتهای سرمایه گذاری، تولیدی، صنعتی، بازرگانی مهندسی، خدماتی و تحقیقاتی از طریق تامین یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود، داخلی و یا خارجی، صادرات، واردات، خرید و فروش هرگونه مواد و تجهیزات مجاز به ویژه مواد و فرآورده های نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی و انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه، مصالح و ابزار و ماشین آلات از داخل و خارج از کشور جهت اجرای این موضوع. طراحی، نظارت و اجرای عملیات مهندسی و احداث و توسعه پالایشگاه ها، ارائه خدمات پیمانکاری و مدیریت پیمان پروژه های مرتبط با صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی و انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی برای تامین مواد اولیه، مصالح و ابزار و ماشین آلات از داخل و خارج از کشور جهت اجرای این موضوع. تاسیس شرکت، شعب، دفاتر و نمایندگی ها برای شرکت و یا اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور به منظور امور مرتبط با موضوع شرکت و یا ادغام با سایر شرکتها یا انحلال آنها و قبول نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی. خرید، اجاره، مدیریت فنی و عملیاتی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی و فروش هر نوع کشتی و شناور و سوخت رسان و تصدی به فعالیت کشتی رانی و سایر فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل دریایی. ارائه کلیه خدمات حمل و نقل و لجستیک زمینی، هوایی و دریایی و سایر فعالیتهای مرتبط با این موضوع و قبول و اعطای حمل و نقل دریایی، هویای یا زمینی. انجام کلیه عملیات، معاملات مالی و بازرگانی، خدمات مالی و اقتصادی، بیمه ای، لجستیکی صنعتی، پیمانکاری، مهندسی، مشاوره، آزمایشگاهی، آموزش و پژوهش و نیز اجرای هرگونه تحقیق و آزمایش که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و یا برای جریان عادی فعالیت های شرکت ضروری باشد، در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین جاری کشور و با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی انجام خدمات آزمایشگاهی، کنترل کیفیت، صنعتی، فنی مهندسی، تعمیر و نگهداری، اقتصادی، بازرگانی، مشاوره ای و تحقیقاتی بنا به سفارش با رعایت قوانین جاری کشور. تحصیل و استفاده از هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روش های تامین مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی و انجام کلیه عملیات مرتبط. انجام هرگونه فعالیت مجازی که موجب تقویت بنیه مالی شرکت گردد. به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات مالی وبازرگانی و صنعتی مجاز داخلی و یا خارجی که به طور مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد اقدام نماید. مرکز اصلی شرکت به نشانی اول خیابان وزراء نبش کوچه ۲۸ پلاک ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت برای مدت نامحدود تاسیس شده است. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم یک هزار ریالی با نام بوده که تماما پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. اعضای هیئت مدیره شرکت شامل: آقای محمدرضا موثقی نیا (مدیرعامل و نائب رئیس) فرزند احمد متولد xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۱ آقای عطااله مهرابی راد (عضو هیئت مدیره) فرزند شمس اله متولد xxx۷ کدملی xxxxxxxxx۰ مسعود شریعتی ورنوسفادرانی (عضو هیئت مدیره) فرزند محمد متولد xxx۹ کدملی xxxxxxxxx۲ بهروز کره بندی بوشهری (عضو هیئت مدیره) فرزند دارای متولد xxx۳ کدملی xxxxxxxxx۷ مجید شیخانی (رئیس هیئت مدیره) فرزند علی اکبر متولد xxx۶ کدملی xxxxxxxxx۸ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق با ماده ۲۴ اساسنامه شرکت میباشد. ماده ۲۴ـ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارن ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق اساسنامه و مفاد قانون تجارت میباشد. شرکت هیچگونه دیونی نداشته و دیون اشخاص را تضمین ننموده است، همچنین مانده بدهی های شرکت طبق ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۰ بدین شرح میباشد. روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت روزنامه دنیای اقتصاد است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977259
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و شرکت هواپیمایی نفت به ش م xxxxxxxxx۸۲ و شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 894907
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ محمدرضا موثقی نیا به ش م xxxxxxxxx به جای غلامرضا موذنی به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به ک م xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558849
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ محمدرضا موثقی‌نیا به ش‌م xxxxxxxxx به جای غلامرضا موذنی به نمایندگی شرکت هواپیمایی نفت ایران به ک‌م xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714167
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهانسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مجید شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای علیرضا علی احمدی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272355
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ مجید شیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای علیرضا علی احمدی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693165
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۵۰۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کـثیرالانتـشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452066
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 451749

آگهی افزایش سرمایه شرکت نفت سپاهان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11649646
آگهی افزایش سرمایه شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۶/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته است. ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11481958
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ علیرضا علی‌احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا موذنی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهروز کره‌بندی‌بوشهری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و مسعود شریعتی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و عطااله مهرابی‌راد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746013
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۸۱۳و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۸۹ علیرضا احمدی‌جشفقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای اصغر اسدی به عنوان نماینده شرکت نفت سپاهان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۹ جهت بقیه مدت تصدی تعیین شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327382
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ شرکت عملیات اکتشاف نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11302483
آگهی تغییرات در شرکت نفت سپاهان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: شعبه شرکت در مشهد خیابان فدائیان اسلام بین فدائیان اسلام ۱۳ و چهارراه ساختمان پارسه طبقه دوم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید. شعبه شرکت در شیراز بلوار پاسداران ایستگاه دو کوچه ۶۴ پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697604
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران شهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11147071
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ بهروز کره‌بندی‌بوشهری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا علی‌احمدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا موذنی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی و تجاری از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082580
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920321
آگهی تغییر محل شرکت نفت سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ محل شرکت به تهران م آرژانتین م بهاران پ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11216488
آگهی تصمیمات شرکت نفت سپاهان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۵۰۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۱/۸۹ و به موجب حکم صادره غلامرضا موذنی به جای علیرضا سرابی به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران بسمت عضو هیئت‌مدیره و بهروز کره‌بندبوشهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آیت‌اله جوشن به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا موذنی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10136627
آگهی تغییرات شرکت نفت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۳۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۸ شعبه‌ای در منطقه آزاد کیش خ رودکی روبروی هتل شایگان قطعه ۵۶ تی اس تاسیس گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات