بانک سامان

شرکت بانک سامان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101972093 (فعال)
23
افراد
30
آگهی‌ها
154444
شماره ثبت
1378/6/11
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14896433
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 154444 و شناسه ملی 10101972093
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 18/09/1397 و مجوز شماره 147307/98 مورخه 2/5/98 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های مربوط به بانک برای مدت یک سال تعیین گردید در صورت توقف این روزنامه اگهی های بانک در روزنامه کثیرالانتشار همشهری منتشر خواهد شد. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی 10100188574 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/96 به تصویب رسید پ980821898813112  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14732923
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخه ۱۲/۴/۹۸ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره . آقای بهرام فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره . خانم فریده گرامی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره . آقای حسین قضاوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره . آقای علی نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی و اجرایی هیأت مدیره . آقای ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علی البدل اول هیأت مدیره . آقای رضا اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل دوم هیأت مدیره . آقای علیرضا معرفت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل . تعیین شدند . . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها ، اسناد تجاری ، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای قائم مقام مدیرعامل و عضو اجرایی هیأت مدیره یا با امضای قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیات عامل بانک آقایان رضا اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا احسان ترکمن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا منصور مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و یا حسن دهقانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱: ۱. ۳. و یا با امضای دونفر از اعضای هیات عامل به شرح فوق : در همه موارد همراه با مهر بانک معتبر خواهند_بود و مکاتبات عادی با امضای قائم مقام مدیرعامل به همراه مهر بانک معتبر خواهند_بود . ۳. در موارد مذکور در اساسنامه و یا مواردی که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین مرتبط ، مکاتبه باید با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره به عمل آید ( از قبیل دعوت به جلسات هیأت مدیره موضوع ماده ۷۴ اساسنامه بانک یا دعوت به مجامع موضوع ماده xxx قانون تجارت و غیره ) اینگونه مکاتبات با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهند_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14590081
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فریده گرامی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ حسین قضاوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بهرام فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ علی نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رضا اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188905
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶نوبت دوم و مجوز بانک مرکزی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳۰/۴/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ به تصویب رسید روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616095
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و تنفس‌های مربوطه و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۹/۶/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های بانک تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12864946
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۳ به تصویب رسیدروزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به بانک تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299754
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان درتاریخ ۱۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده_است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت سه سال شمسی می‌باشد. مدت فعالیت صندوق مطابق اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی: تهران شهر تهران گاندی خیابان بیست و پنجم خیابان آفریقا پلاک ۶۲ ساختمان ۲۹ آفریقا طبقه همکف واحد A کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ ریالی می‌باشد. اسامی و میزان سرمایه ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ (به نمایندگی آقای قاسم سرخوش با کدملی xxxxxxxxx۳) دارنده xxx۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز بانام xxxxxx۰ ریالی میزان سرمایه: xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت کارگزاری بانک سامان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ (به نمایندگی آقای حمیدرضا مهرآور با کدملی xxxxxxxxx۰) دارنده xxx۰ واحد سرمایه گذاری ممتازبانام xxxxxx۰ ریالی میزان سرمایه: xxxxxxxxx۰ ریال ارکان صندوق: شرکت بانک سامان با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان ضامن نقدشوندگی ومدیر ثبت (به نمایندگی آقای اکبر جعفرعبدی باکدملی: xxxxxxxxx۲) شرکت کارگزاری بانک سامان با شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان مدیر صندوق (به نمایندگی آقای هنریک وسکانیانس اعقان با کدملی: xxxxxxxxx۱) موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شماره ثبت xxx۶۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان متولی (به نمایندگی آقای علیرضا شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۷) موسسه حسابرسی بهراد مشاربا شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس (به نمایندگی آقای رضا یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴) اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور صندوق با امضای دونفر از سه نفر آقایان حمیدرضا مهر آور (با کدملی xxxxxxxxx۰) و یوسفعلی شریفی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) و حمید جلال دوست آستانه (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) همراه با مهر صندوق و اوراق عادی و اداری به امضای آقای حمیدرضا مهرآور همراه با مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895545
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۱/۰۵/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخ ۰۸/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید بانک مشتمل بر xxx ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703941
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۹۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲/۱۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مجوز شماره xxx - xxxxxx , xxx مورخ ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx۹ - xxx - ۹۳ مورخ ۷/۱۱/۹۳ و مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۶ - xxx - ۹۴ مورخ ۲۹/۶/۹۴ بانک سامان شعبه افریقا واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354762
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۷ مورخ ۸/۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به پایان اسفند xxx۲ تصویب شد. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مربوط به بانک برای مدت یک سال تعیین گردیدند. در صورت توقف انتشار هر کدام از این دو روزنامه، آگهی های بانک در روزنامه همشهری منتشر خواهد شد. در مورد انتخاب بازرس اصلی و علی البدل موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722172
آگهی اصلاحی شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
پیرو آگهی صادره بشماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۸/۵/xxx۳ بدینوسیله اعلام می گردد: حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها، اسناد تجاری، وکالتنامه وکلای دادگستری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و سایر مکاتبات از جمله مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر بانک یا با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود که از قلم افتاده بوده که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566587
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ومجوز xxx۶۰مورخه ۲۸/۱/xxx۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566586
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ و مجوز xxxxxx مورخه ۱۲/۵/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. خانم فریده گرامی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای سیداحمد طاهری بهبهانی با کد ملی xxxxxxxxx۱بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537201
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ومجوزxxx۶۰مورخه ۲۸/۱/xxx۳بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقای احمد مجتهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸. آقای ولی ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸. خانم فریده گرامی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷. آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵. موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272369
آگهی تغییرات شرکت بانک سامان سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041710
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: احمد مجتهد به ش. ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ولی ضرابیه به ش. ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فریدون توحیدی مقدم به ش. ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت صرافی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و فریده گرامی نژاد به ش. ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد طاهری بهبهانی به ش. ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بانک تحت هر نام و عنوان از جمله انواع قراردادها اسناد تجاری وکالتنامه وکلای دادگستری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۱۶ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853639
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت پمپ سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت صرافی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت اعضای اصلی و شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853640
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق مفاد مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/۹۱ بانک مرکزی و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11478470
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق مفاد مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۹/۶/۹۱ بانک مرکزی و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751988
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897988
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ شرکت پمپ سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ـ شرکت صرافی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت اعضای اصلی و شرکت کارگزاری بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ـ شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853560
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۵/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۶ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540585

آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام
به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: صورتهای مالی سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و سید علی صالحی‎امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791748
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: صورتهای مالی سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و سید علی صالحی‎امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543807

آگهی افزایش سرمایه بانک سامان
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۷/۴/۸۹ و هیات‎مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴/xxx/۹۰ مورخ ۲۵/۴/۹۰ بانک سامان شعبه xxx افریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613626
آگهی افزایش سرمایه بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱۷/۴/۸۹ و هیات‎مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۴ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۴ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال بموجب گواهی شماره xxx۴/xxx/۹۰ مورخ ۲۵/۴/۹۰ بانک سامان شعبه xxx افریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10599930
آگهی افزایش سرمایه شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۳ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به موجب گواهی شماره xxx۵/xxx/۸۹ مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ بانک سامان شعبه xxx افریقا پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ........ تکمیل امضا گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10925853
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9771129
آگهی تغییرات در بانک سامان سهامی عام بشماره ثبت۱۵۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سعید آتشکاری بعنوان نماینده موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع ملی ایران در هیئت‌مدیره تعیین گردید. اله‌ویردی رجائی‌سلماسی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج نیک‌نژاد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ولی ضرابیه خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانک تحت هر نام و عنوان با امضای مشترک مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و در هر حال همراه با مهر بانک معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11984217
آگهی تصمیمات شرکت بانک سامان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۲۶/۶/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۵/۷/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. اله‌ویردی رجائی‌سلماسی، ایرج نیک‌نژاد، رضا کریشچی‌خیابانی، محمد ضرابیه، موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به سمت اعضاء اصلی و شرکت ایران و غرب و پرویز مشیرزاده‌مویدی به سمت اعضاء علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات