فراکلون

شرکت فراکلون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101949419 ()
16
افراد
25
آگهی‌ها
152137
شماره ثبت
1378/3/31
تاریخ تأسیس

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14782134
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. آقای رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم شعبانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد سال xxx۸ انتخاب گردیدند.روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14601139
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان برای سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . آقای رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم شعبانی خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360564
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360575
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت .
آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592713
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492233
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: تهران شهر تهران میرداماد میدان نجم آبادی خیابان شمس تبریزی شمالی پلاک ۱۴ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021587
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل بریا مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649244
آگهی تغییرات شرکت فراكلون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.- آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.- آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.- آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ک حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649252
آگهی تغییرات شرکت فراكلون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343254
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۵۲۱۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت و نیز عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ونیز آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس اصلی و آقای رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617389
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147964
آگهی تغییرات شرکت فرا کلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147965
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین: آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742393
آگهی اصلاحی شرکت فراکلون سهامی عامبه شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ نام ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره صحیح است که مراتب بدینوسیله اصلاح می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10870867
آگهی اصلاحی شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۳/ت۳۲ مورخ ۲۴/۲/۹۱ نام ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت‌مدیره صحیح است که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707437
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۲۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074841
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به ش م xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و محمد افسری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589759
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره خسرو فتح الهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771532
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خسرو فتح‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسههیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره خسرو فتح‌الهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت‌مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857859
آگهی اصلاحی شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
پیرو آگهی شماره xxx۷۵/ت۳۲ مورخه ۲۲/۵/xxx۰ و صورتجلسه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ مرتضی روغنی‌ها به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11358826
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم شعبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ علی آذری به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ نادر خلدی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ مرتضی روغنیها به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا امیرجمشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ غلامرضا امیرجمشیدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی روغنی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11547048
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۱/۸۹ ارزش اسمی سهام از مبلغ ۱۰ ریال به مبلغ xxx/۱ ریال تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و تعداد ۵ سهم بی‌نام می‌باشد. همچنین سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۴۹ سهم بانام و ۵ سهم بی‌نام که تماما پرداخت شده از طریق محل مطالبات حال شده میباشد افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ تکمیل امضاء گردیده است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9633817
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام به ثبت شده به شماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان بسمت بازرس اصلی و منصور شمس‌احمدی بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11899651
آگهی اصلاحی شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۵۲/ت۳۲ مورخ ۲۲/۱۲/۸۸ سرمایه شرکت مبلغ ۹۴.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۹۴.xxx.xxx سهم ۱.xxx ریالی که تعداد xxx/xxx/۹۳ سهم با نام و ۵ سهم بی‌نام می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110595
آگهی افزایش سرمایه شرکت فراکلون سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۴ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹۴ ریال منقسم به xxx/xxx/۹۴ سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/xxx/۷۰ ریال بموجب گواهی شماره ۴۴/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۸ بانک ملی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۸ تکمیل امضاء گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات