سرمایه گذاری سیمان تأمین

شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101942066 ()
16
افراد
23
آگهی‌ها
151394
شماره ثبت
1378/3/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14826003
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxx۴۸,xxx مورخه ۲۳/۶/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله گاندی، خیابان گاندی، خیابان سوم، پلاک ۱۴، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778324
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۶۷/xxx مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی رضا جمارانیان دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره علی ممیزان دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. غلامرضا موسی خانی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره. علی اکبر محسن زاده گنجی دارای کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی شماره xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات تفویض شده به ایشان به شرح پیوست تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چکها ـ سفته ها ـ بروات ـ قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به ـ اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت انجام می پذیرد. اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ودرغیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد: ۱. اداره امور جاری شرکت طبق مقررات قانونی، اساسنامه، تصمیمات هیئت مدیره و ضوابط و سیاستهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا). ۲. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و خصوصی و مراجع قضائی. ۳. تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و طرح تشکیلاتی و سازمانی جهت حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تصویب نهائی. ۴. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی. ۵. تهیه برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. ۶. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۷. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و انجام هزینه های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیأت مدیره و درقالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه ی شرکت. ۸. تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان، تصویر و علائم تجاری و یا خرید، تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات، ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۹. عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن، باتوجه به صرفه و صلاح شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. ۱۰. به امانت گذاردن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانکها و استرداد آنها. ۱۱. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً و قبول رهینه و وثیقه. ۱۲. تحصیل تسهیلات از بانک ها و شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کار مزد ویا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد پس از تصویب هیأت مدیره. ۱۳. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک ها و موسسات مالی با رعایت ضوابط تعیین شده. ۱۴. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و جزائی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و درخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء "اجرائیه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و.... و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. ۱۵. تعیین میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری شرکت و الزامات قانونی. ۱۶. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس یا بازرسان شرکت پس از تصویب هیأت مدیره. ۱۷. تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت جهت بررسی و تصویب به هیأت مدیره. ۱۸. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت و یا اوراق قرضه در داخل و خارج از کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر در خارج از کشور به هیأت مدیره. ۱۹. تهیه و ارائه گزارشات، جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و نیز آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت های تابعه حسب مورد در مقاطع زمانی ۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه و برنامه و بودجه آتی آنها و مسایل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14463088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخ ۳/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۷ تصویب گردید . سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125581
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
در شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موجب آئیننامه اجرایی بند (الف) لغایت (و) ماده xxx قانون مالیاتهای مستقیم مصوب xxx۶ با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب سال xxx۰ و آئین نامه اجرایی آن بشرح مذکور در بند(ز) انتقال کلیه اموال و دارایی ها و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین(بعنوان شرکت ادغام شونده) به قیمت دفتری در شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (بعنوان شرکت ادغام پذیر) ادغام گردید و سرمایه شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به مبلغ xxx میلیارد ریال وفق بند الف ماده ۱۱ قانون مذکور در سرمایه سرمایه گذاری سیمان تأمین به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال تجمیع گردید در نتیجه سرمایه شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین پس از ادغام و تجمیع مبلغ xxx۱ میلیارد ریال منقسم به xxx۱ میلیون سهم با نام یک هزار ریالی میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ذیل به عنوان ماده ۷۸ در اساسنامه شرکت منظور گردید: ماده ۷۸ ادغام: شرکت مجاز می‌باشد، با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا با ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. شرایط مذکور درخصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است. همچنین با توجه به اضافه شدن ماده فوق به اساسنامه شرکت، شماره ماده ۷۸ فعلی اساسنامه شرکت (موضوعات پیش بینی نشده)، به شماره ۷۹ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲، به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088647
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۷ , xxx مورخه ۰۶/۰۵/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن دلاویز دارای کدملی شماره xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بجای آقای حسام طهماسیان برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره منصوب گردید. حافظ کمال هدایت کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. مرتضی لطفی کدملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره. صادق افشار کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. منصور سلطانی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587689
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري سيمان تأمين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx مورخ ۲۶/۹/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554231
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مرتضی لطفی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و علی عبداله نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسام طهماسیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و حمید فرمانی باروق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و صادق افشار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا احدی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554236
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین سهامی عام شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲د بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۲ به تصویب رسید.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937122
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ سید قوام الدین شاهرخی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صادق افشار به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ سید قوام‌الدین شاهرخی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و صادق افشار به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ک م xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ و صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ها سفته ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک مxxxxxxxxx۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به ک م xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ و صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک مxxxxxxxxx۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865809
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11302052
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478642

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محسن محسنی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسین بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و حسام طهماسیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها و هر گونه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت بدون رعایت سقف مبلغ معتبر خواهدبود و همچنین چکها تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای سید حسین سید شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ (مدیر امور مجامع و مالکیت سهام) به اتفاق احدی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین هیئت مدیره حدود اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478719

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10140922
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697767
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۷/۹۰ محسن محسنی‌شکیب به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ و سید عبدالحمید ثمره‌هاشمی‌شجره به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ و حسام طهماسیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و قراردادها و هر گونه اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت بدون رعایت سقف مبلغ معتبر خواهدبود و همچنین چکها تا سقف xxx/xxx/xxx ریال با امضای سید حسین سید شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ (مدیر امور مجامع و مالکیت سهام) به اتفاق احدی از اعضای هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین هیئت‌مدیره حدود اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11216244
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873362
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ صادق افشار به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا منتظری به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، حبیب‌اله بوربور حسین‌بیگی به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و سیدعبدالمجید ثمره‌هاشمی‌شجره به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پترو شیمیایی و شیمیایی تامین و حسام طهماسیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چکها و سفته‌ها بروات و قرار دادها و هر گونه اسناد تعهدآور با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد محل شرکت به تهران خ دکتر بهشتی خ پاکستان ک چهارم پ ۴ ط چهارم کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت ضمنا شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه در ۲۶ بند تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات