سرمایه گذاری صدر تامین

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101924696 ()
18
افراد
22
آگهی‌ها
149634
شماره ثبت
1378/1/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14254557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ ومجوز شماره xxx۴۱,xxx مورخه ۷/۷/xxx۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13755160
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخه ۷/۸/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673257
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۷۱ , xxx مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶، سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198690
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۱۳، xxx مورخ ۰۷/۰۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071484
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ و مجوز xxx۸۰ , xxx مورخ ۳۱/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین کریمی کاشانی شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره آقای وحید باقری خیر آبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمد مهدی سالاری راد به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید عبودی به شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای احمد زمانی گندمانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناشنامه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه شرکت به شرح زیر تعیین گردید: بند‌های ۱۰ ۵۱ و ۱۱ ۵۱ و ۱۴ ۵۱ و ۱۶ ۵۱ در قالب آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره و ۱۵ ۵۱ در قالب آیین نامه مصوب هیأت مدیره و ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۹ ۵۱ و ۱۷ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضائ مدیرعامل و یکی از اعضائ هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588183
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شركت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxx۵/xxxمورخ ۵/۱۰/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۴ تصویب شد ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها ی شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710075
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳تصویب شد و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردیدو سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473206
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/xxx سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علیرضا عسگری مارانی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد زمانی گندمانی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین xxxxxxxxx۱۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا گرزین xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا آیت الهی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین xxxxxxxxx۹۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حبیب الله بور بور حسین بیگی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره
هیئت مدیره برخی اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین شرکت سهامی‌عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید ابوالفتحی به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید و حبیب اله جزءخراسانی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند بنابراین: حبیب اله جزءخراسانی به عنوان رئیس هیات مدیره و حبیب اله بوربورحسین بیگی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مجید ابوالفتحی به عنوان عضو هیات مدیره و محمدنبی نوری به عنوان عضو هیات مدیره و احمد زمانی گندمانی به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین و کلیه قراردادها, اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342905
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
شرکت سرمایه گذاری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157594
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118168
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند شرکت (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۵۳۰۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سو د و زیان سال مالی منتهی به سال۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ اشخاص حقوقی ذیل به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ و شرکت معدنی املاح ایران سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ و شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970570
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ علیرضا صابر به ش مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش مxxxxxxxxx۶۹ بجای محمد کاظمی خالدی به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره محمدنبی نوری به ش مxxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش مxxxxxxxxx۶۶ بجای حسین ناجی به سمت عضو هیئت مدیره حبیب اله بوربورحسین بیگی به ش م xxxxxxxxx بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره احمد زمانی گندمانی به ک مxxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907516
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذایر صدر تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: حبیب اله بوربورحسین بیگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بجای مصطفی قوام و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دارویی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بجای غلامحسین حسینی بلوکانی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه حبیب اله بوربورحسین بیگی با کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاظمی خالدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و احمد زمانی گندمانی و حسین ناجی و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11233857
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذایر صدر تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بجای مصطفی قوام و سیدعبدالحمید ثمره‌هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دارویی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بجای غلامحسین حسینی‌بلوکانی به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه حبیب‌اله بوربورحسین‌بیگی با کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد کاظمی‌خالدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و احمد زمانی‌گندمانی و حسین ناجی و سیدعبدالحمید ثمره‌هاشمی به عنوان اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل برابر اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753844
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامینسهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۹۶۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651905
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۰۶۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی عباس پورهاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی سید محمدعلی قدسی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مرتضی موسی خانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی عبدالرضا رجایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت کاشی نیلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی محمد کلانتری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ مرتضی موسی خانی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرضا رجایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، عباس پورهاشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه های فروش و مالی و معاملات مصوب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و اختیارات مدیرعامل در سه بندر به شرح صورتجلسه می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10740705
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ محمد کاظمی‌خالدی به کدمی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد زمانی‌گندمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و غلامحسین حسینی‌بابوکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذایر سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مصطفی قوام به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۴ ـ ۱۵ و ۱ و ۵ و ۸ و ۹ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10265444
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه‎گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت سرمایه‎گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11901602
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صدر تامین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۹۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922699
آگهی تغییر محل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۶۳۴و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۲/۸۹ محل شرکت به تهران م آرژانتین خ احمد قصیر خ پانزدهم (احمدیان) پ ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات