حفاری شمال

شرکت حفاری شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101920830 ()
28
افراد
45
آگهی‌ها
149235
شماره ثبت
1377/12/24
تاریخ تأسیس

اشخاص حفاری شمال

در این بخش تمامی اشخاصی که در حفاری شمال دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14781676
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۲۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۷ و نامه شماره xxxxxxxxx,xxx مورخ ۷/۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۰۱ مورخ ۳۰/۸/xxx۷سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲.xxx.xxx.xxx.xxx ریال به مبلغ.۵.xxx.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به تعداد ۵.xxx.xxx.xxx سهام بانام ۱.xxx ریالی که از محل مطالبات حال شده و از محل آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۲۲ مورخ ۷/۵/xxx۸ بانک ملت شعبه مرکزی واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14744858
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۶/xxx۷ و نامه شماره xxxxxxxxx , xxx مورخ ۷/۵/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره xxx۰۱ مورخ ۳۰/۸/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ . xxx. ۵. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به تعداد ۵. xxx. xxx. xxx سهام بانام ۱. xxx ریالی که از محل مطالبات حال شده و از محل آورده نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۲۲ مورخ ۷/۵/xxx۸ بانک ملت شعبه مرکزی واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658398
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۵ مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، آرژانتین - ساعی ، کوچه نادر ، خیابان ولی عصر ، پلاک - xxx۷ ، طبقه اول ، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576096
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۸ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاضل جمالزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره به جای علی اصغر کسنوی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576101
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود عیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره به جای حمیدرضا گلپایگانی به نمایندگی شرکتمالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ برای الباقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید . شهریار سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ا به عنوان دبیر هیات مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیات مدیره انتخاب گردید . مسعود عیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت باقی مانده جایگزین حمیدرضا گلپایگانی گردید اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید . ۱ - استخدام ، انتصاب ، ارتقاء ، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت . ۲ - تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیات مدیره . ۳ - پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی و مصوبات هیات مدیره ، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیات مدیره . ۴ - اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب ، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت . ۵ - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار . ۶ - اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت . ۷ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر . ( گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیات مدیره گزارش گردد ) . ۸ - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس . ۹ - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس . ۱۰ - صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اسناد تجاری . ۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۱۲ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۱۳ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی ، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدید نظر ، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها ) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند . همچنین هیات مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی ( پیشنهاد نرخ ) شرکت در مناقصات ( اعم از داخلی/خارجی ) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد . و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود : امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء ( یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه « الف » به اتفاق یک امضاء از افراد گروه « ب » به شرح زیر ) و ممهور به مهر شرکت انجام پذیرد : گروه الف ) آقای مسعود عیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( مدیرعامل ، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیات مدیره ) ، یا آقای فرهاد صحبت زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( قائم مقام مدیرعامل ) . گروه ب ) آقای مرتضی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ( مدیر امور مالی ) یا آقای حمیدرضا عجمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ( رئیس حسابداری مالی ) . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14524547
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و بموجب مجوز شماره xxx۸۶ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327325
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۶ مورخ ۱۰/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت انرژی گستر سینا به ش.م xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای کریم بروفرد به ک.م xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره به جای آقای یوسف خلیلی به ک.م xxxxxxxxx۶ برای باقیمانده مدت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327386
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۶ مورخ ۱۰/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه "الف" به اتفاق یک امضاء از افراد گروه "ب" به شرح ذیل) و ممهور به مهر شرکت انجام پذیرد. گروه الف: آقای حمیدرضا گلپایگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ (مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره) و آقای مهدی دهنو خلجی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقای مرتضی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای فرهاد صحبت زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774992
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴/۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت انرژی گستر سینا در هیأت مدیره شرکت حفاری شمال» برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775018
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۶/۴۱ مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ شرکت انرژی گستر سینا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775025
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۲/۴۱ مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای حمیدرضا گلپایگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی و نائب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ آقای یوسف خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ آقای احمد فرمهینی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ضمنا هیأت مدیره آقای شهریار سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به عنوان دبیر هیأت مدیره برای مدت یک سال انتخاب نمود. ماده ۳۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود جلسه هیأت مدیره هر هفته در صورت نیاز روزهای دوشنبه هر دو هفته یکباردر ساعت ۰۸: ۳۰ صبح برگزار گردد. ماده ۴۲ اساسنامه: هیأت مدیره به اتفاق آراء از بین اعضای خود، آقای «حمیدرضا گلپایگانی» را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمود. ضمنا در خصوص «تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل» هیأت مدیره پس از بررسی‌های لازم با توجه به اینکه مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد؛ برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی و وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات و حقوقی را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای حمیدرضا گلپایگانی) تفویض می‌نماید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیأت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیأت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ماده ۴۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیأت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی/خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد_شد: گروه الف) آقای حمیدرضا گلپایگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ (مدیرعامل، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیأت مدیره)، یا آقای یوسف خلیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ (عضو اصلی موظف). گروه ب) آقای مرتضی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ (مدیر امور مالی)، یا آقای مهدی دهنو خلجی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (معاونت امور حقوقی و قراردادها). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775003
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۳/۴۱ مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود شریفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده بنیاد در هیئت مدیره شرکت حفاری شمال برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241684
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۶/۴۱ مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای مفاد مواد ۳۳، ۳۴، ۴۲ و تبصره ذیل آن و همچنین ماده ۴۴ مندرج در اساسنامه: ماده ۳۳ اساسنامه: با عنایت به تغییر یک نفر از اعضای حقیقی هیأت مدیره به استناد نامه شماره xxx۴ - ۹۵ مورخ ۹۵/۰۸/۰۸ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران (سهامی خاص) در خصوص انتخاب آقای «حمید رضا گلپایگانی» به عنوان عضو اصلی موظف هیأت مدیره شرکت حفاری شمال به جای آقای عباس ملکی برای الباقی مدت تصدی ملاحظه و پس از بحث و بررسی پیرامون ماده فوق به اتفاق آراء مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت. نامبرده منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه، اعلام قبولی سمت را می‌نمایند. ضمنا، هیات مدیره آقای محمد رضا گرگانی را به عنوان دبیر هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب نمود. ماده ۳۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود جلسه هیأت مدیره هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه ساعت ۸: ۳۰ صبح برگزار گردد. ماده ۴۲ اساسنامه: هیأت مدیره به اتفاق آراء از بین اعضای خود، آقای «حمید رضا گلپایگانی» را به عنوان مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره برای مدت باقی مانده جایگزین آقای «محمد رضا محمدزاده قلعه جوقی» انتخاب نمود. ضمنا در خصوص «تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل» هیأت مدیره پس از بررسی‌های لازم و با توجه به اینکه مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد، برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی و وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات و حقوقی را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای حمید رضا گلپایگانی) تفویض می‌نماید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیأت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی و مصوبات هیأت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیأت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیأت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ماده ۴۴ اساسنامه: هیأت مدیره مقرر نمود کلیه آوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیأت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی/خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد_شد: گروه الف) آقای حمید رضا گلپایگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ (مدیر عامل، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیأت مدیره)، یا آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو اصلی موظف). گروه ب) آقای مرتضی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ (معاون مدیر امور مالی در حسابداری و بودجه)، آقای مهدی دهنوخلجی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ (معاون حقوقی). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214392
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۰/۴۱ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعزت ا … حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو اصلی و نائب رئیس هیئت مدیره)، علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اسفندیار جهانگیری آردکپان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و اکبرآبکار اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (اعضاء اصلی هیئت مدیره)، شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران در خصوص انتصاب آقای محمدحسن تولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال بجای آقای حمید عسکری بشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای باقیمانده مدت ماموریت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214419
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۰/۴۱ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214459
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۴۰/۴۱ مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اجرای مفاد مواد ۳۳، ۳۴، ۴۲ و تبصره ذیل آن و همچنین ماده ۴۴ مندرج در اساسنامه ماده ۳۳ اساسنامه: با عنایت به تغییر دو نفر از اعضای حقیقی هیئت مدیره به استناد نامه شماره xxx۵ ۹۵ مورخ ۲۰/۴/۹۵ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران در خصوص انتخاب آقای عباس ملکی به عنوان عضو اصلی غیرموظف و رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال به جای آقای محمدحسن تولایی و نامه شماره ۱۰/۲/xxx۷۴ مورخ ۲۳/۴/۹۵ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خصوص انتخاب آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی به عنوان عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال به جای آقای سیدعزت اله حجازی برای الباقی مدت تصدی ملاحظه و پس از بحث و بررسی پیرامون ماده فوق به اتفاق آراء مورد موافقت هیئت مدیره قرار گرفت. نامبردگان منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه اعلام قبولی سمت را می‌نمایند. ماده ۳۴ اساسنامه: هیئت مدیره مقرر نمود جلسه هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه ساعت ۸: ۳۰ صبح برگزار گردد. ماده ۴۲ اساسنامه: هیئت مدیره به اتفاق آراء از بین اعضای خود، آقای «محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی» را به عنوان مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب نمود. ضمنا در خصوص «تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل» هیئت مدیره پس از بررسی‌های لازم با توجه به اینکه مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد؛ برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی و وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات و حقوقی را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت (آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی) تفویض می‌نماید: استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیئت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیئت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیئت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ماده ۴۴ اساسنامه: هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیئت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی/خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و در خصوص امضاء چک‌ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد_شد: گروه الف) آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (مدیرعامل، عضو اصلی موظف و نائب رئیس هیئت مدیره)، یا آقای عباس ملکی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو اصلی غیرموظف و رئیس هیئت مدیره). گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (مدیر امور مالی)، آقای عادل باهمت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ (معاونت امور مالی). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733769
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید عسکری بشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سیدعزت اله حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره , و مدیرعامل آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر آبکار اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ سمت عضو هیئت مدیره آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین و آقای محمدرضا گرگانی ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان دبیر هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. واختیارات مدیرعامل به شرح ذیل وفق مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه به ایشان تفویض گردید: مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد؛ استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و ایین نامه‌ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه ایین نامه‌ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش‌های مورد نیاز در راستای فعالیت‌های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیئت مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیئت مدیره. اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارائه به هیئت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی‌های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیئت مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری پس از طرح در هیئت مدیره و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور (با استثناء اسناد و مدارک فنی و مالی شرکت در مناقصه و چک‌ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند. همچنین هیئت مدیره تفویض اختیار نمود امضاء و تائید کلیه اسناد و مدارک فنی و مالی (پیشنهاد نرخ) شرکت در مناقصات (اعم از داخلی، خارجی) توسط مدیرعامل و در غیاب ایشان توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. و امضای چک‌ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور، حق برداشت و انتقال وجه از حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک‌های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه «الف» به اتفاق یک امضاء از افراد گروه «ب» به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد_شد: گروه الف) آقای سیدعزت اله حجازی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)، یا آقای حمید عسکری بشکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره). گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (مدیر امور مالی)، آقای عادل باهمت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ (معاونت امور مالی). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665790
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت انرژی گستر سینابه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12480272
آگهی تغییرات شرکت حفاري شمال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ و مجوزشماره xxx۵۹/۴۱ مورخ ۵/۸/xxx۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان پونک، بلوار فلاح زاده (همیلا)، پلاک ۴۰، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12444539
آگهی تغییرات شرکت حفاري شمال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید عسکری بشکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رییس هیات مدیره و آقای سیدعزت اله حجازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای اسکندر باران پوریان کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان دبیر هیات مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردید وفق مفاد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال و برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده کارکنان و پاداش و به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آیین نامه ها در چارچوب برنامه و بودجه سالانه شرکت. تدوین کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه و بودجه برای تمام بخش های مورد نیاز در راستای فعالیت های شرکت و همچنین تدوین حدود و اختیارات و ساختار سازمانی و ارایه پیشنهاد به هیات مدیره. پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور طبق قوانین و مقررات مالی مصوبات هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیات مدیره. اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب، نمایندگی و مؤسسات تابعه شرکت. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش جهت ارایه به هیات مدیره به منظور ارایه به بازرس و حسابرس و مجمع عمومی و همچنین تهیه گزارشات ادواری موردنیاز سازمان بورس و اوراق بهادار. اعمال کلیه حقوق شرکت و نظارت در امور شعب و نمایندگی های شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق اعطای نمایندگی و توکیل به غیر. (گزارش لازم در خصوص عملکرد این تفویض اختیار ظرف حداکثر دو جلسه بعدی به هیات مدیره گزارش گردد). تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورت های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اسناد تجاری. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی، شبه قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآورتوسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند و در خصوص امضاء چک ها نیز به شرح ذیل تصمیم گیری نمود: امضای چک ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل و خارج کشور حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی و یا خارجی با دو امضاء (یک امضاء از اشخاص مندرج در گروه"الف" به اتفاق یک امضاء از افراد گروه "ب" به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد: گروه الف) آقای سیدعزت اله حجازی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (مدیرعامل و عضو هیات مدیره)، یا آقای حمید عسکری بشکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو اصلی و رییس هیات مدیره) گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ (مدیر امور مالی)، آقای عادل باهمت با شماره ملی xxxxxxxxx۷ (معاونت امور مالی).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369339
آگهی تغییرات شرکت حفاري شمال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه های کثیرالانتشاراطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716361
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر کسنوی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای حیدر بهمنی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723726
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۵/xxx۳

شماره ثبت اختراع: xxx۸۵ مورخ: ۳/۹/xxx۳

مالک اختراع: شرکت حفاری شمال شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ (۵۰%) نوع شخص حقوقی: سهامی خاص

مالک اختراع: آقای سیروس لطیفی (۵.۱۲%)

مالک اختراع: آقای مصطفی کرائی (۵.۱۲%)

مالک اختراع: آقای سعید عباسی (۵.۱۲%)

مالک اختراع: آقای احمد غلامی (۵.۱۲%)

نشانی: تهران میدان آرژانتین خ الوند خ ۳۵ پلاک ۸

نام مخترع: سیروس لطیفی

نام مخترع: سعید عباسی

نام مخترع: مصطفی کرائی

نام مخترع: احمد غلامی

تابعیت: ایران

موضوع اختراع: دستگاه نمودارگیری از گل حفاری

طبقه بندی بین المللی: ۰۵G؛ ۲۱E

مدت حمایت از تاریخ ۲۰/۵/xxx۳ الی ۲۰/۵/xxx۳ بمدت ۲۰ سال می باشد.

پxxxxxx۰ اداره ثبت اختراعات

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691187
آگهی ثبت اختراع
شماره اظهارنامه اختراع: xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۵/xxx۳
شماره ثبت اختراع: xxx۱۱ مورخ: ۶/۸/xxx۳
مالک اختراع: شرکت شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰
نشانی: خ وزرا تقاطع شهید بهشتی روبروی سینما آزادی پ ۲۰
نام مخترع: احمد غلامی
نام مخترع: سعید عباسی
نام مخترع: مصطفی کرائی
نام مخترع: سیروس لطیفی
نام مخترع: سلمان سلطانیان
موضوع اختراع: سیستم تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر پایش وضعیت TPM در دستگاه های حفاری
طبقه بندی بین المللی: ;۲۱;E ۰۵G
مدت حمایت از تاریخ ۲۰/۵/xxx۳ الی ۲۰/۵/xxx۳ بمدت ۲۰ سال می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت اختراعات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545162
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ـ سازمان حسابرسی ش م xxxxxxxxx۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال انتخاب گردید. ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454760
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
پیرو آگهی تغییرات شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ آقای هدایت اله خادمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل می باشد و اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید از قلم افتاده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد. همچنین دستور پرداخت های حسابهای ارزی خارج از کشور به استثنای حساب ارزی در کشور ترکمنستان
حق برداشت و انتقال وجه از حسابهای ارزی مفتوح شده شرکت در بانکهای ایرانی و خارجی خارج از کشور به جز کشور ترکمنستان با سه امضای به شرح زیر و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
۱ـ آقای هدایت اله خادمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره
۲ـ آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان معاون مدیرعامل در امور عملیات
۳ـ آقای عبداله محمد بیگی مدیر امور مالی و یا آقای عادل با همت معاونت امور مالی
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428064
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی شماره xxx/۴۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حمید عسکری بشکانی ش م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ش م xxxxxxxxx۱۹
آقای هدایت اله خادمی ش م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا ش م xxxxxxxxx۲۲
آقای سیدکاظم وزیری هامانه ش م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م xxxxxxxxx۹۵
آقای حیدر بهمنی ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا ش م xxxxxxxxx۶۰
آقای علیرضا لایجی ش م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م xxxxxxxxx۱۷
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند و در خصوص امضاء چک ها نیز بشرح ذیل تصمیم گیری نمود.
امضای چک ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل کشور و کشور ترکمنستان حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از آقای هدایت اله خادمی ش م xxxxxxxxx۴ یا آقای اسفندیار جهانگیری آرد کپان ش م xxxxxxxxx۰) به اتفاق (یک امضاء از آقای عبداله محمدبیگی ش م xxxxxxxxx۳ یا آقای عادل با همت ش م xxxxxxxxx۷) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398834
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ش ملی xxxxxxxxx۱۹ ـ شرکت انرژی گستر سینا ش ملی xxxxxxxxx۲۲ ـ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ش ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ش ملی xxxxxxxxx۶۰
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236370
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهمی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور (به غیر از چک ها) توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از گروه الف به اتفاق یک امضاء از گروه ب به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
گروه الف) آقای هدایت اله خادمی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مازیار ایزدپناه بعنوان مدیر خدمات و پشتیبانی.
گروه ب) آقای عبداله محمدبیگی بعنوان مدیر امور مالی, آقای عادل باهمت بعنوان معاونت امورمالی و آقای فرشید یزدان فر بعنوان رئیس حسابداری پیمانها.
حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ارزی مفتوح شده در کشور ترکمنستان با دو امضاء (یک امضاء گروه ج به اتفاق یک امضاء از گروه د به شرح زیر) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
گروه ج) آقای هدایت اله خادمی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره.
گروه د) آقای عبداله محمدبیگی بعنوان مدیر امورمالی و آقای عادل باهمت بعنوان معاونت امورمالی حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ارزی مفتوح شده شرکت در بانک های ایرانی و خارجی خارج از کشور به جز کشور ترکمنستان با سه امضاء به شرح زیر و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد:
آقای هدایت اله خادمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ,آقای اسفندیار جهانگیری آردکپان با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای عبداله محمدبیگی به سمت مدیر امور مالی و یا آقای عادل باهمت به سمت معاونت امور مالی.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202300
آگهی تأسیس شعبه شرکت حفاری شمال (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۲، شعبه ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی: فاز سه شهرک صنعتی ـ خیابان فناوری ـ قطعه ۶۵ تأسیس و آقای محمدرضا گرگانی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179114
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179137
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ شعبه شرکت حفاری شمال سهامی عام در منطقه آزاد کیش به نشانی کیش فاز سه شهرک صنعتی خ فناوری قطعه ۶۵ با مدیریت محمدرضا گرگانی کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999746
آگهی تغییر محل شرکت حفاری شمال سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خ الوند خ ۳۵ پ ۸ شرکت حفاری شمال ک پ xxxxxxxxx۴ منتقل گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972804
آگهی اصلاحی شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
پیرو آگهی به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ تاریخ جلسه هیئت مدیره ۲۰/۷/۹۰ صحیح است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940506
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: سید کاظم وزیری هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای عبدالمجید قندریز بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759112
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: سید کاظم وزیری‌هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای عبدالمجید قندریز بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917894
آگهی تغییرات در شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645493
آگهی تغییرات در شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747997
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ سیدعزت اله حجازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و هدایت اله خادمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اسفندیار جهانگیری آردکپان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و علیرضا لایجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و عبدالمجید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867812
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ سیدعزت‌اله حجازی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هدایت‌اله خادمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و اسفندیار جهانگیری‌آردکپان به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و علیرضا لایجی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساتا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ و عبدالمجید قندریز به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699819
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمالسهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت های مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190492
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655964
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795713
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160775
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۵/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۸۸ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات