پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101912174
12
افراد
19
آگهی‌ها
148344
شماره ثبت
1377/12/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14663200
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14663207
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14237250
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743579
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین بنائی به سمت رئیس هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محمدعلی زردبانی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محمود مجیب به سمت عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمدابراهیم یوسف زادگان به سمت عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدحسین قائمی به سمت عضو هیأت مدیره کدملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضا میراحمدی به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) کدملی xxxxxxxxx۵ انتخاب شدند - کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و … با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. - مسئولیت اداره کلیه امور اجرائی و حفظ حقوق و منافع شرکت. - نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی در مراجع قضائی در اقامه و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت با حق توکیل به غیرولو کرارا. - تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه‌ای شرکت برای طرح در هیأت مدیره. - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاریها و مشارکتهای جدید به هیأت مدیره. - تهیه گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیأت مدیره. - ارائه گزارش‌های عملکرد ماهیانه و شش ماهه شرکت. - امضای کلیه مکاتبات اداری شرکت اعم از داخلی و خارجی. - افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل یا خارج از کشور) بنام شرکت نزد بانکها و موسسات با معرفی امضاهای مجاز هیأت مدیره. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات. - تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیأت مدیره. - تنظیم و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها، دستورالعملها و رویه‌های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیأت مدیره. - استخدام، دعوت به همکاری با تعیین و پذیرش شرایط، عزل و نصب کارکنان، تعیین شغل، تقسیم مطلوب کار و تفویض اختیارات لازم در قبال مسئولیتها و وظایف مشخص و محوله. - تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختهای پرسنلی با توجه به ضوابط استخدامی شرکت و سازمانهای متبوعه همکاران مدعو و آئین نامه شرکت - ترفیع، تشویق و تنبیه، انفصال، بازنشستگی، قبول استعفا و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوطه و آئین نامه شرکت - پیشنهادات تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا جهت اتخاذ تصمیم هیأت مدیره. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد براساس آئین نامه معاملات - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448956
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100915
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی زردبانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به جای محمدحسین مغازه‌ای بنمایندگی ازشرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925892
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدابراهیم یوسف زادگان با کدملی xxxxxxxxx۹ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854304
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446190
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي زاگرس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی افشین بنائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدحسین مغازه ای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی عادل نژادسلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی محمود مجیب به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدحسین قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا میراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و... با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: مسئولیت اداره کلیه امور اجرائی و حفظ حقوق و منافع شرکت - نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی در مراجع قضائی در اقامه و دفاع از دعاوی له و علیه شرکت با حق توکیل به غیر ولو کراراٌ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای طرح در هیئت مدیره - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد تجدید یا توسعه عملیات شرکت یا سرمایه گذاریها و مشارکتهای جدید به هیات مدیره - تهیه گزارش هیئت مدیره و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت بررسی و تائید هیئت مدیره - ارائه گزارش های عملکرد ماهیانه و شش ماهه شرکت - امضای کلیه مکاتبات اداری شرکت اعم از داخلی و خارجی - افتتاح حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل یا خارج از کشور) بنام شرکت نزد بانکها و موسسات با معرفی امضاهای مجاز هیئت مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات - تعهد، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز با تصویب هیئت مدیره - تنظیم و پیشنهاد سازمان، آئین نامه ها، دستورالعملها و رویه های لازم برای اداره شرکت جهت تصویب هیئت مدیره - استخدام، دعوت به همکاری با تعیین و پذیرش شرایط، عزل و نصب کارکنان، تعیین شغل، تقسیم مطلوب کار و تفویض اختیارات لازم در قبال مسئولیتها و وظایف مشخص و محوله - تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختهای پرسنلی با توجه به ضوابط استخدامی شرکت و سازمانهای متبوعه همکاران مدعو و آئین نامه شرکت - ترفیع، تشویق و تنبیه، انفصال، بازنشستگی، قبول استعفا و سایر امور مربوط به وضعیت شغلی کارکنان با توجه به مقررات مربوطه و آئین نامه شرکت - پیشنهادات تحصیل هر نوع وام یا اعتبار از بانکها و سایر موسسات به هر مبلغ و به هر مدت و شرایط مربوطه، همراه با رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراٌ جهت اتخاذ تصمیم هیئت مدیره - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد بر اساس آئین نامه معاملات - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی های شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12342133
آگهی تغییرات شرکت پتروشيمي زاگرس شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580274
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین بنائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدحسین مغازه ای به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود مجیب به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیات مدیره،برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531574
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250696
آگهی تغییرات شرکت شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و آقای محمدرضا زمانی فرکوش به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و آقای عادل نژادسلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای صفدرعلی اسدی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و آقای حشمت اله اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای محمدرضا میراحمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) ـ کلیه اسناد مالی و اوراق تعهدآور از جمله چک ـ سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا امضاء دو نفر عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. در محل مجتمع (عسلویه) علاوه بر نامبردگان فوق، با امضاء متفق یک نفر از گروف الف: آقایان شهریار جهرمی ـ علی اکبر عباسپور ـ سیامک پیروزفر و یک نفر از گروه ب: آقایان محمدرضا نقدیانی ـ بهروز یدالهی فارسانی، به همراه مهر شرکت که براساس آئین نامه مصوب می باشد معتبر خواهدبود. (امضاء آقای شهریار جهرمی الزامی می باشد). سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133617
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت الیاف صنعتی مروارید به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600481
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784978
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595284
آگهی اصلاحی در شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۹/ت۳۲مورخ ۲/۲/۹۱ شناسه ملی شرکت xxxxxxxxx۷۴ صحیح میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963583
آگهی اصلاحی در شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۹/ت۳۲مورخ ۲/۲/۹۱ شناسه‌ملی شرکت xxxxxxxxx۷۴ صحیح میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350723
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۱۷۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۸۹ و تنفسهای مربوطه ماده ۱۹ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات