سرمایه گذاری صباتأمین

شرکت سرمایه گذاری صباتأمین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101908370
26
افراد
25
آگهی‌ها
147960
شماره ثبت
1377/11/21
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری صباتأمین

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری صباتأمین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.
محمود محمدی
محمود محمدی
نایب رییس هییت مدیره از 1390/7/13
ابوالفضل خلج زاده
ابوالفضل خلج زاده
عضو هییت مدیره از 1390/7/13
فضل اله ریاحی
فضل اله ریاحی
از 1390/7/13
مسعود گشته
مسعود گشته
عضو هییت مدیره از 1390/7/13
حسین سلیمی
حسین سلیمی
از 1390/7/13
محمد رضا رستمی
محمد رضا رستمی
از 1392/9/23
سعید خدامرادی
سعید خدامرادی
نایب رییس هییت مدیره از 1392/9/23
محمدعلی سهمانی اصل
محمدعلی سهمانی اصل
رییس هییت مدیره از 1392/9/23
ساسان مهرانی
ساسان مهرانی
عضو هییت مدیره از 1392/11/2
علی‌رضا آل امین
علی‌رضا آل امین
از 1389/4/9
حمید عالی نژاد
حمید عالی نژاد
عضو هییت مدیره از 1390/9/16
سید علی‌رضا حسینی طباطبائی
سید علی‌رضا حسینی طباطبائی
از 1390/9/16
علی نورزاد
علی نورزاد
رییس هییت مدیره از 1390/9/16
سیدعلی‌رضا سجادی
سیدعلی‌رضا سجادی
از 1390/9/16
عبدالرضا فروغی
عبدالرضا فروغی
از 1390/9/16
غلام‌رضا خلیل ارجمندی
غلام‌رضا خلیل ارجمندی
از 1390/3/29
سهیلا درخشانفر
سهیلا درخشانفر
از 1390/3/18
اصغر لشنی زادگان
اصغر لشنی زادگان
از 1390/3/18
فرخ سمیعی
فرخ سمیعی
از 1390/3/18
نصراله آزاده
نصراله آزاده
از 1390/3/18
اکبر آبکار اصفهانی
اکبر آبکار اصفهانی
رییس هییت مدیره از 1396/10/16
فریدون رهنمای رودپشتی
فریدون رهنمای رودپشتی
عضو هییت مدیره از 1396/10/16
ابراهیم صادقی
ابراهیم صادقی
از 1396/10/16
سیدمحمدرضا صباغی
سیدمحمدرضا صباغی
عضو هییت مدیره از 1396/10/16
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
از 1397/12/26
سلمان خادم المله
سلمان خادم المله
عضو هییت مدیره از 1397/12/26

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14653138
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۶ , xxx مورخ ۳۱/۲/۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای اکبر آبکار اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره - آقای فریدون رهنمای رودپشتی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای ابراهیم صادقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای سلمان خادم المله با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . - هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۴۱ ، ۴ - ۴۱ ، ۷ - ۴۱ ، ۸ - ۴۱ ، ۱۱ - ۴۱ ، ۱۵ - ۴۱ ، ( به استثنای مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی ) ۱۶ - ۴۱ ، ۲۱ - ۴۱ ، ۲۲ - ۴۱ ، ۲۴ - ۴۱ ، ۲۳ - ۴۱ ، ( به استثنای تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر ) از ماده ۴۱ اساسنامه شرکت و استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد طبق ضوابط هیات مدیره را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377241
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۸/xxx مورخ ۳/۹/۹۷ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تصویب شد:
الف ـ موضوع فعالیت اصلی: ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ ۲- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.
ب ـ موضوع فعالیت‌های فرعی ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد؛ ۳- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۴- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱-۴- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ ۲-۴- تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛ ۳-۴- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛ ۴-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۵- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.
اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره، تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361084
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ و باستناد مجوز شماره xxx۶۳/xxx مورخ ۲۴/۸/۹۷ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای اکبر آبکاراصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره ، آقای ابراهیم صادقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره ، آقای فریدون رهنما رودپشتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶به عنوان عضو هیأت مدیره ، آقای سید محمد رضا صباغی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به عنوان عضو هیأت مدیره ، آقای سعید خدامرادی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت و همچنین کلیه چک ها ، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱-۵۱ ،۵-۵۱، ۷-۵۱، ۸-۵۱، ۱۲-۵۱ ، ۱۳-۵۱، ۱۹-۵۱ ، ۲۸-۵۱ ، ( به استثنای مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی ) ، ۲۱-۵۱ و ۲۲-۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل تفویض نمود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285302
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۰۷/xxxمورخ۲/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709870
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند: - شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ - شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. - ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/ ۰۲/ xxx۶ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199569
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۲ / xxx مورخه ۱۴/۰۷/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/xxx۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559522
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صباتأمين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۵/xxx۴ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx,xxx مورخ ۲۰/۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۴ تصویب گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ـ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757976
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۳ و مجوز سازمان بورس بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۳/۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰میلیارد ریال به xxx۰۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰۰ میلیون سهم یکهزار ریالی بانام از محل مطالبات افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757978
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صباتأمین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661886
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صباتأمین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲و تاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۵/۰۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملیxxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سعید خدامرادی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامینبه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای شاپور محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان عضوهیات مدیره آقای مسعود گشته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد رضا رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ بعنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها بروات سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیات مدیره اختیارات خود در بندهای ۱۵ـ۱ و ۵۵ـ۱ و ۷۵ـ۱ و ۸۵ـ۱ و ۱۲ـ ۵۱ و xxxـ۱ و ۱۹ ۵ـ۱ (باستثنای مصالحه و سازش در دعاوی حقوقی) xxxـ۱ و xxxـ۱ ماده۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ـ اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدعلی سهمانی اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای سعید خدامرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مسعود گشته بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره
آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره.
آقای محمدرضا رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367463
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای مسعود گشته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ سعید خدامرادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ محمدعلی سهمانی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره
۲ـ آقای محمدرضا رستمی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی سهمانی اصل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره،
آقای سعید خدادمرادی بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای مسعود گشته بعنوان عضو هیئت مدیره،
آقای حسین سلیمی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877552
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676246
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472129

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۷/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: فضل اله ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیائی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی۴ xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل خلج زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ـ ۵۱ و ۵ـ ۵۱ و ۷ ـ ۵۱ و ۸ ـ ۵۱ و ۱۲ ـ ۵۱ و ۱۳ ـ ۵۱ و ۱۹ ـ ۵۱ و ۲۱ ـ ۵۱ و ۲۲ ـ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041355
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: فضل اله ریاحی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیائی و شیمیائی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۴ xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابوالفضل خلج زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مسعود گشته به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۵۱ و ۵ ۵۱ و ۷ ۵۱ و ۸ ۵۱ و ۱۲ ۵۱ و ۱۳ ۵۱ و ۱۹ ۵۱ و ۲۱ ۵۱ و ۲۲ ۵۱ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329632
آگهی تغییرات در شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری سابیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۴۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید سیدعلیرضا حسینی طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای مسعود گشته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای بهروز جباری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالرضا فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای اباذر اصغری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی نورزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اسناد اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045203
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10817936
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه هیئت ‌مدیره مورخ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید وارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامرضا خلیل‌ارجمندی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بجای شهامرز وحیدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ بعنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385928
آگهی تصمیمات شرکت لعابیران سهامی عام
ثبت شده ‌به شماره xxx۶۱ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴

طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کاشی و سرامیک نیلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی فرخ سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی عبدالرضا رجایی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی نصراله آزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی اصغر لشنی‌زادگان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع معدنی املاح به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی سهیلا درخشان‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ فرخ سمیعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اصغر لشنی‌زادگان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا رجایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831639
آگهی تصمیمات شرکت لعابیران سهامی عام
ثبت شده ‌به شماره xxx۶۱ و شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴

طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کاشی و سرامیک نیلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی فرخ سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی عبدالرضا رجایی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی نصراله آزاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی اصغر لشنی‌زادگان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع معدنی املاح به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بنمایندگی سهیلا درخشان‌فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ فرخ سمیعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اصغر لشنی‌زادگان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا رجایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521953
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146923
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای علیرضا سائلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بجای آقای نعمت اله حیدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید ضمنا در سایر سمتها و حق امضاء تغییری حاصل نگردید، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۴/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11633137
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۸۸ مسعود گشته به سمت رئیس هیئت‌مدیره و فضل اله ریاحی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین سلیمی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات‌مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ ـ ۵‌ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۲ از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات