تولیدی و صنعتی ایران و غرب

شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101890742 ()
13
افراد
17
آگهی‌ها
8666
شماره ثبت
1342/2/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14377783
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای علی رخشان ک.م xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسن اردوئی ک.م xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای شاهرخ خان نخجوانی ک.م xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359147
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدحسن اردوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای شاهرخ خان نخجوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره خانم شهلا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمود عبداللهی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محبوب مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235906
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081946
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شناسه xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عبداللهی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محبوب مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضا چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818716
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. محمود عبداللهی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره و محبوب مالکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره و شهرام رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره و شهلا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی هیئت مدیره و کریم فلاح خیرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی هیئت مدیره و علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل هیئت مدیره و محمدحسن اردوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992708
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538360
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ايران و غرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به عنوان اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره محمدحسن اردوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضوهیئت مدیره شهلا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضوهیئت مدیره محمدرضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره سنجر لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل هیئت مدیره مسعود رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل هیئت مدیره ترازنامه و صورتحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سالمالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538381
آگهی تغییرات شرکت توليدي و صنعتي ايران و غرب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ رئیس هیات مدیره و محمد حسن اردوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شهلا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیات مدیره و عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹عضو هیات مدیره و محمد رضائی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681740
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و آقای اردشیر شهبندیان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356211
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی رخشان کد ملی xxxxxxxxx۷ به رئیس هیئت مدیره و شهلا سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن اردویی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند.
امضاء چکها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356212
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمدحسن اردوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و عباس رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شهلا سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مسعود رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سنجر لطفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975096
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی‌ عام ثبت شده به شماره۸۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی اردشیر شهبندیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10249325
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی عادی سالیانه و هیات‎مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی رخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مسعود رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و و محمدحسن اردوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و شهلا سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و عباس رضایی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیات‎مدیره و محمد رضایی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سنجر لطفی‎زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی‎البدل انتخاب شدند. تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات‎مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11476899
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۸۶۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. اردشیر شهبدیان به سمت بازرس اصلی و علیرضا دژکامه به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10661678
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب (سهامی‌عام) بشماره ثبت۸۶۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۱۳/۲/۸۹ واصل گردید: عباس رضایی‌ بجای سنجر لطفی‌زاده به عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11878403
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب سهامی عام ‌به شماره ثبت ۸۶۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۰۷۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ و کد شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی احد اندیشان به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی رخشان و مسعود رضائی و سنجر لطفی‌زاده و محمدحسن اردویی و شهلا سلیمانی به سمت اعضاء اصلی و عباس رضائی و محمدعلی رضایی به سمت اعضاء علی‌البدل. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۱۰/۸۸ علی رخشانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود رضایی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن اردویی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز قانونی شرکت به تهران خ شهید دکتر بهشتی بعد از سه راه کاوسی‌فر شماره xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات