سرمایه گذاری ارس صبا

شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101875807 ()
16
افراد
21
آگهی‌ها
144626
شماره ثبت
1377/7/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14714480
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ ومجوز شماره xxx۹۹/xxx مورخ ۲۹/۰۲/xxx۸ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ ۹۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۸ انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14401613
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۹۳/xxx مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- عبدالله اصغر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) و همایون دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فیروز منجیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علی اکبر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و بهروز اصغرنژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14383641
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۹۲/xxx مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید.
- شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و سید علی اکبر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و بهروز اصغرنژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت اروند ترانس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و عبدالله اصغرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14362032
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۹۲/xxx مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۶ به تصویب رسید.
- شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و سید علی اکبر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و بهروز اصغرنژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت اروند ترانس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و عبدالله اصغرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۱ / xxx مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران یوسف آباد خیابان یازدهم خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور پلاک ۱۲ طبقه سوم واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451496
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ و تاییدیه شماره xxx xxxxxx / xxx مورخ ۲۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود انباشته شده تامین گردیده افزایش یافت و مبلغ xxxxxxxxx۱۹ ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۵ , xxx مورخ ۵/۵/۹۵ بانک اقتصاد نوین و گواهی شماره xxx / ۹۵ xxx مورخ ۱۷/۹/۹۵ شعبه استاد مطهری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090716
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله اصغر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی فیروز منجیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی علی رضا فتحی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی همایون دارابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعلی اکبر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090735
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۷۳ , xxx مورخ ۱۱/۷/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسین رسانش انرژی نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری فارابی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ سیدعلی اکبر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین عابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شهاب صالح فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688423
صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ ۲۰/۸/۹۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. نقل و انتقال سهام: الف) ۱) هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری xxx/xxx/۱ سهم از xxx/xxx/۱۰ سهم شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به آقای فیروز منجیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ فرزند فرامرز متولد xxx۹ بشماره شناسنامه xxx صادره از رشت اعلام نمود. ب) ۱) هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری xxx/xxx/۱ سهم از xxx/xxx/۱۰ سهم شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به خانم ریحانه اصغرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ فرزند عبداله متولد xxx۷ بشماره شناسنامه xxxxxxxxx۱ صادره از ماکو اعلام نمود. ج) ۱) هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری xxx/xxx/۱ سهم از xxx/xxx/۱۰ سهم شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به خانم فرزانه اصغرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند عبداله متولد xxx۰ بشماره شناسنامه xxxxxxxxx۷ صادره از ارومیه اعلام نمود. د) ۴) هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری xxx/xxx۰ سهم از xxx/xxx/۱۰ سهم شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به آقای رحمان بابازاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ فرزند فیروز متولد xxx۳ بشماره شناسنامه xxx صادره از ماکو اعلام نمود و از شرکت خارج و منبعد هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد. ۲ هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری کلیه سهام، آقای محمد عطر سائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به آقای عبداله اصغرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند جهانگیر متولد xxx۹ بشماره شناسنامه xxx۹ صادره از ماکو اعلام نمود واز شرکت خارج و منبعد هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد. ۳ هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری کلیه سهام، آقای شهاب صالح فر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به آقای عبداله اصغرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند جهانگیر متولد xxx۹ بشماره شناسنامه xxx۹ صادره از ماکو اعلام نمود واز شرکت خارج و منبعد هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد. ۴ هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری کلیه سهام، آقای سیدعلی اکبر حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به آقای عبداله اصغرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند جهانگیر متولد xxx۹ بشماره شناسنامه xxx۹ صادره از ماکو اعلام نمود و از شرکت خارج و منبعد هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد. ۵ هیئت مدیره شرکت موافقت خود را مبنی بر واگذاری کلیه سهام، آقای حسین عابدینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به آقای عبداله اصغرنژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ فرزند جهانگیر متولد xxx۹ بشماره شناسنامه xxx۹ صادره از ماکو اعلام نمود و از شرکت خارج و منبعد هیچ حق و سمتی در شرکت ندارد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413745
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۶/۰۶/xxx۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره تمام اختیارات خود مربوط به بندهای (۱)، (۳)، (۷)، (۸)، (۱۱)، (۱۳)، (۱۵)، (۱۶) از ماده ۴۱ اساسنامه وـ خرید و فروش سهام شرکت ها و اشخاص حقوقی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار و فرا بورس در راستای دوام و پیشبرد و موضوع فعالیت شرکت.به مدیرعامل تفویض نمودند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137766
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765280
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۸/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی هیئت مدیره:آقای محمد عطر سائی (ش مxxxxxxxxx۲) آقای سید علی اکبر حسینی (ش م xxxxxxxxx۴) آقای فیروز منجیلی (ش م xxxxxxxxx۳)وآقای مسعود زارعی بیناباج (ش م xxxxxxxxx۵) وآقای حسین عابدینی (xxxxxxxxx۰) و اعضای علی البدل هیئت مدیره: شرکت سرمایه گذاری فارابی (ش م xxxxxxxxx۶۹) و شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (ش م xxxxxxxxx۶۹) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ترازنامه وصورتهای مالی ۳۱/۳/۹۳ تصویب شد. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746996
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۳/۷/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز سی ام آذر ماه سال بعد به پایان می رسد و ماده ۵۴ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1746998
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۸/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله اصغر نژاد به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) (ش م xxxxxxxxx۲) وآقای محمد عطر سائی به سمت رئیس هیئت مدیره (ش م xxxxxxxxx۲)وآقای حسین عابدینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره(ش م xxxxxxxxx۰) وآقای سید علی اکبر حسینی به سمت عضو هیئت مدیره (ش م xxxxxxxxx۴) وآقای مسعود زارعی بیناباج به سمت عضو هیئت مدیره (ش م xxxxxxxxx۵) وآقای فیروز منجیلی به سمت عضو هیئت مدیره (ش م xxxxxxxxx۳) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. سایر اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525179
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ارس صبا سهامی‌عام شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۷/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۶/۰۸/xxx۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی آبتین روش آریا به ش.م xxxxxxxxx۴۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به ش.م xxxxxxxxx۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
صورت های مالی منتهی به سال مالی ۳۱/۰۳/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340812
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۸/۱۰/xxx۱ و مجوز شمارهxxxxxxxxx مورخ۱۱/۸/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه واردهxxx۲۰ مورخ۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اساسنامه جدید مشتمل بر۶۵ ماده و۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992261
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد عطرسائی به کدملی xxxxxxxxx۲ و مسعود زارعی بیناباج به کدملی xxxxxxxxx۵ و فیروز منجیلی به کدملی xxxxxxxxx۳ و حسین عابدینی xxxxxxxxx۰ و سیدعلی اکبرحسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا به ش م xxxxxxxxx۵۶ و شرکت کارخانجات نیرو ترانسفو به ش م xxxxxxxxx۶۹ به عنوان اعضای علی البدل اول و دوم انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/۹۱ محمد عطرسائی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود زارعی بیناباج به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالله اصغرنژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11536847
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بسمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332141
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه نامه‌ها و مراسلات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346135
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۴۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۵۸۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد عطرسائی کد ملی xxxxxxxxx۲ و عبداله اصغرنژاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و کاظم بیگدلی کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین عابدینی کد ملی xxxxxxxxx۰ و فیروز منجیلی کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه‌گذاری فارابی کد ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت مهندسی خدماتی صنعت برق ارس صبا کد ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۸۹ محمد عطرسائی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کاظم‌ بیگدلی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عبداله اصغرنژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات