پالایش نفت تبریز

شرکت پالایش نفت تبریز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101874806 (فعال)
22
افراد
29
آگهی‌ها
36249
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14551437
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۷ مورخه ۲۶/۱۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با توجه به استعفای آقای داود شاددل با کدملی xxxxxxxxx۱ از نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) ، آقای حسین شهریاری مرغچوئیه با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان ( سهامی عام ) و همچنین با استعفای آقای علی پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۶ از نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) ، خانم فروغ رحیمی موگوئی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) برای مدت باقیمانده دوره معرفی گردیدند . شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای حسین شهریاری مرغچوئیه با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ( سهامی خاص ) با شماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای حیدر شمسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان زنجان ( سهامی عام ) با شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای صادق وقفی محبی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان ( سهامی خاص ) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای غلامرضا باقری دیزج با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) با شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی خانم فروغ رحیمی موگوئی با کدملی xxxxxxxxx۸ با عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا باقری دیزج با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده دوره انتخاب شدند . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( بجز چک‌ها ) شرکت با ارزش معاملات بالای متوسط با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد_بود . کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور ( بجز چک‌ها ) شرکت با ارزش معاملات متوسط و پائین‌تر با امضای مدیرعامل و رئیس دستگاه مرتبط معتبر خواهد_بود . کلیه چک‌های شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی آقای جواد محمد باقرزاده با کدملی xxxxxxxxx۶ و در غیاب مدیرعامل با امضای معاونت عملیات آقای علیرضا آقابگلو با کدملی xxxxxxxxx۳ معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14319254
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۰۹ مورخ ۲۹/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی و مجوز xxx۸۹,xxx مورخ ۱۳/۰۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود شاددل با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره، علی پاکدامن با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، حیدر شمسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و صادق وقفی محبی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بعنوان عضو هیئت مدیره و غلامرضا باقری دیزج با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای علیرضا آقابگلو با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان معاونت عملیات و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای جواد محمد باقرزاده با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر امور مالی متفقاً و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای علیرضا آقابگلو بعنوان معاونت عملیات همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. داود شاددل نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان علی پاکدامن نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان حیدر شمسی نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران صادق وقفی محبی نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان غلامرضا باقری دیزج نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ـ افتتاح حساب بنام شرکت و استفاده از آن به نام شرکت در نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. ۲ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۳ ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۴ ـ انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در آیین نامه معاملات شرکت. ۵ ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. ۶ ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. ۷ ـ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۸ ـ مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202442
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و برابر مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۰۵/۰۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخxxx۶/۱۲/۲۹، صورت سود وزیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و عصر آزادی بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۷ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887445
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در راستای انجام بموقع کارهای اداری شرکت مقرر شد کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای علیرضا آقابگلو به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان معاون عملیات و در غیاب اعضای هیات مدیره با امضای آقای جواد محمد باقرزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر امور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای آقای علیرضا آقابگلو بعنوان معاون عملیات همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز پالایشگاه جاده (تبریزآذرشهر) جاده (اختصاصی پالایشگاه) پلاک ۰ طبقه همکف و کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819313
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا باقری دیزج به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای محمد باقر دخیلی به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656601
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داوود شاددل به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره علی پاکدامن با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. مسئولیت و اختیارات آقای غلامرضا باقری دیزج به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) به قوت خود باقی است. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل ودر غیاب اعضای هیات مدیره با امضای جواد محمد باقرزاده بعنوان مدیر امور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبارخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633534
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۲۹/xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و عصر آزادی بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275834
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۸۷/۴۱ ۱۷/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا باقری دیزج به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل خارج از سهامداران و هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. وکلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره، و در غیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل و در غیاب اعضای هیأت مدیره با امضای غلامحسن قهرمانی اقدم بعنوان معاون مالی و سرمایه گذاری یا جواد محمدباقر زاده بعنوان مدیرامور مالی متفقا و ممهور به مهرشرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهدبود. اختیارات هیأت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه در ۸ بند به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح حساب و استفاده ار آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در ایین نامه معاملات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیأت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیأت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275837
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۱/۴۱ ۲۴/۰۹/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره بجای ایت جوشن برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب شدند. مسئولیت‌های اعضای هیأت مدیره محمدرضا عباس زاده، براتعلی رفعتی، بهمن خسروزاده، محمد باقر دخیلی و مدیرعامل شرکت غلامرضا باقری دیزج کماکان مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۹۵ به قوت خود باقی است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116307
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۴/۴۱ مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی و xxx۸ , xxx مورخ ۲۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عباس زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آیت جوشن به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس وعضو موظف هیئت مدیره محمد باقر دخیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براتعلی رفعتی به کدملی xxxxxxxxx۴ و بهمن خسرو زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، و درغیاب مدیرعامل با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل ودر غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای غلامحسن قهرمانی اقدم بعنوان معاون مالی و سرمایه گذاری یا جواد محمد باقر زاده بعنوان مدیرامور مالی متفقا و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا با امضای مجید بالانشین کردان بعنوان قائم مقام مدیرعامل و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه در ۸ بند به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. افتتاح حساب و استفاده ار آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات جاری شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص شده در آیین نامه معاملات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تائید هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مدیرعامل مجری کلیه مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116308
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۴/۴۱ مورخ ۲۵/۰۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی و xxx۸ , xxx مورخ ۲۱/۰۴/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد، صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه مدبران مستقل به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768803
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۵ ومجوز‌های شماره xxx۷۱/۴۱ ۷/۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی و xxx/xxxxxx/xxx ۱۹/۱۱/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله به هیات مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۴ در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال، ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی وبا تحقق آن، سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از تعداد xxxxxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی، ازمحل پرداخت نقدی به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال و از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ xxxxxxxxxxxx۵ ریال افزایش یافت ومبلغ افزایشی از محل واریز نقدی طی گواهی شماره ۴۳/xxx۲۵ ۵/۲/۹۵ بانک ملت شعبه تبریزواریز و از محل مطالبات حال شده سهامداران نیز طی گواهی شماره xxx۱۲ ۲۷/۱۰/۹۴ مورد تایید بازرس قانونی قرار گرفته_است ودر نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644936
آگهی تغییرات شرکت پالايش نفت تبريز شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسنامه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال xxx۴ انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087652
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر دخیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل جدید برای باقیمانده مدت تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری شرکت متفقاً مهمور به مهر شرکت معتبرمی باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرامور مالی متفقاً مهمور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل شرکت و با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087656
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل نژادسلیم به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت نفت و گاز پارسیان (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶) به عنوان رئیس هیئت مدیره، اسداله میکائیلی کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت زنجان(شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، عباسعلی جعفری نسب کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری سهام عدالت همدان(شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷) ومحمدعلی سهمانی اصل کدملیxxxxxxxxx۱ نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰به عنوان عضو هیئت مدیره آیت جوشن به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸) به عنوان عضوموظف هیئت مدیره، محمدباقر دخیلی به کدملیxxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087660
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی، و موسسه حسابرسی دایارایان به شماره ثبت xxx۱۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087674
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087686
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارایان به شماره ثبت xxx۱۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087690
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶) به نمایندگی عادل نژاد سلیم به کدملی xxxxxxxxx۶ به بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان(شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷) به نمایندگی بهزاد سلمانی کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸) به نمایندگی محمد باقر دخیلی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام مدیرعامل و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضای معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیرمالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا قائم مقام مدیرعامل شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669359
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۹ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669365
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آیت جوشن به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای عادل نژاد سلیم به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر مالی شرکت متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر مالی متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه در ۹ بند به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669367
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت xxx۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی داریا روش بشماره ثبت xxx۱۸ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669369
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان بشماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان بشماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ شرکت پتروشیمی پردیس بشماره ثبت xxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302846
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام شماره ثبت ۳۶۲۴۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی xxx۹ انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار "ایران" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087159
آگهی انتقالی شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام
بموجب نامه شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۱ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/xxx۰ مرکز اصلی شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام شماره ثبت xxxxxx واحد ثبتی تهران به نشانی استان آذربایجان شرقی تبریز سه راهی سردرود انتقال یافت و در این اداره شماره ثبت xxx۴۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده وجهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969595
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محل شرکت به تبریز ـ سه راهی سردرود انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نمایندگی اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان به نمایندگی حسین جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت همدان به نمایندگی بهزاد سلمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به نمایندگی بهروز خالق ویردی به کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آیت اله جوشن به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ آیت اله جوشن بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین جلالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377898
آگهی تغییرات در شرکت بالایش نفت تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی شرکت با امضاء مصطفی مجددی (مدیر عملیات) در غیاب اسماعیل آقاپورقدیمی نژاد (مدیرعامل) و جواد محمدباقرزاده (رئیس حسابداری مالی) در غیاب قاسم فیروزنیا (مدیر امور مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11241890
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ اسماعیل آقاپورقدیمی‌نژاد به جای محمدباقر دخیلی به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت بقیه مدت تصدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای اسماعیل آقاپورقدیمی‌نژاد و قاسم فیروزنیا متفقا با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10296844
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تبریز سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۸۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۸۸ بموجب احاکم صادره اسداله میکائیلی به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و محمدباقر دخیلی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و قاسم فیروزنیا به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و حسین جلالی دیزجی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و اسداله میکائیلی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدباقر دخیلی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند برای بقیه مدت تصدی و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای محمدباقر دخیلی و قاسم فیروزنیا با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات