پالایش نفت امام خمینی ره شازند

شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101874747 (فعال)
8
افراد
26
آگهی‌ها
1022
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14102058
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید محجوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای سعید مداح مروج به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۴/xxx۴) انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061162
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارشرکت اتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909293
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات تهران مرکز اصلی شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ واحد ثبتی تهران به آدرس: استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان , دهستان پل دوآب , آبادی پالایشگاه هفتم , پالایشگاه , جاده اصلی , جاده شازند , پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و در این اداره طی شماره xxx۲ در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ به ثبت رسیده_است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840027
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ضیغمی به ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سیدعلی اکبر میرقادری به ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به ش. م xxxxxxxxx۹۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای علی شاهوردی به ک. م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م xxxxxxxxx۰۴ و آقای نبی ا … موری بختیاری به ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ه ش. م xxxxxxxxx۶۵ و آقای سعید مداح مروج به ک. م xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان حمیدرضا سیدجعفری به ک. م xxxxxxxxx۳ و محمدحسین آرمانیان به ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان سیدعلی اکبر میرقادری و نبی ا … موری بختیاری ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13876164
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس: استان مرکزی شهرستان شازند بخش زالیان , دهستان پل دوآب , آبادی پالایشگاه هفتم , پالایشگاه , جاده اصلی , جاده شازند , پلاک ۰ طبقه همکف وکدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل و ماده ۴ اساسنامه یه شرح مذکور اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840107
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران به ش. م xxxxxxxxx۰۴ و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به ش. م xxxxxxxxx۹۷ و آقایان سعید مداح مروج به ک. م xxxxxxxxx۹ و علی شاهوردی به ک. م xxxxxxxxx۸ و نبی اله بختیاری به ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای امیر شاکری به ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840091
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید مداح مروج به ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره بجای شرکت کارگزاری سهام عدالت به ش. م xxxxxxxxx۳۰ وآقایان حمید رضا سید جعفری به ک. م xxxxxxxxx۳ و محمد حسین آرمانیان به ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840076
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ضیغمی به ک. م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سید علی اکبر میرقادری به ک. م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران به ش. م xxxxxxxxx۹۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقایان سعید مداح مروج به ک. م xxxxxxxxx۹ و نبی اله موری بختیاری به ک. م xxxxxxxxx۳ و علی شاهوردی به ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای امیر شاکری به ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان سید علی اکبر میرقادری و نبی اله موری بختیاری ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732859
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش. م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732852
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی اکبر میرقادری به ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م xxxxxxxxx۰۸ بجای مجید رجبی کهریزی به ک. م xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل ونایب رییس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره انتخاب گردید. کلیه اختیاراتی هیئت مدیره به مدیرعامل آقای سید علی اکبر میرقادری (بشرح ذیل) تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ظرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد تا ده برابر سقف معاملات متوسط. امضاء کلیه اوراق، اسناد تعهد آور شرکت و قراردادهای منطبق با نمونه تهیه شده از سوی امور پیمانها و حقوقی که قبلا به تأیید هیئت مدیره رسیده، توسط آقایان سید علی اکبر میرقادری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نبی اله موری بختیاری به ک. م xxxxxxxxx۳ سرپرست امورمالی و در غیاب آقای نبی اله مور بختیاری، توسط آقای مجید سجاد به ک. م xxxxxxxxx۰ انجام می‌شود. مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و اداری و پرسنل و جاری و غیر بند ب ۱ با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732834
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رجبی کهریزی به ک. م xxxxxxxxx۵ بجای آقای علی نوربخش به ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به ش. م xxxxxxxxx۰۸ برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اختیاراتی هیات مدیره به مدیرعامل آقای علی نوربخش (بشرح ذیل) تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و شرکتها و مؤسسات غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای تحقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند ظرف و استرداد سند، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقی آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل آن که مرتبط با موضوع شرکت باشد تا ده برابر سقف معاملات متوسط. امضاء کلیه اوراق، اسناد تعهدآور شرکت و قراردادهای منطبق با نمونه تهیه شده از سوی امور پیمانها و حقوقی که قبلا به تأیید هیات مدیره رسیده، توسط آقایان مجید رجبی کهریزی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و نبی اله موری بختیاری به ک. م xxxxxxxxx۳ سرپرست امورمالی و در غیاب آقای نبی اله مور بختیاری، توسط آقای مجید سجاد به ک. م xxxxxxxxx۰ انجام می‌شود. مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور مالی و اداری و پرسنل و جاری و غیر بند ب ۱ با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777813
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۰ و مجوز شماره xxx۹۳/۲۰ مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا سیدجعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای علی نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علی زیاربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۰۴ و آقای مسعود نادب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای مختار قانون به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت کارگذاری سهام عدالت به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان علی نوربخش و مسعود نادب و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409471
آگهی تغییرات شرکت پالايش نفت امام خميني ره شازند شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۰ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۷۰/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12158373
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۰ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۶/۲۰ مورخ ۱۱/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران xxxxxxxxx۰۸ و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران xxxxxxxxx۰۴ و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران xxxxxxxxx۶۵ و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران xxxxxxxxx۹۷ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مرکزی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613799
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت در غیاب مدیرعامل بامضا آقای علی زیار xxxxxxxxx۴ با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613798
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۷/xxx۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نوربخش xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بجای آقای لطفعلی چاوشی بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمنا کلیه اختیاراتی که قبلا از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل قبلی تفویض گردیده بود به مدیرعامل جدید شرکت تفویض می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576570
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی زیار xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بجای آقای سید محمد حسینی مشکنانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613796
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت امام خمینی ره شازند شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۹ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵/۲۰ مورخ ۰۹/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا سید جعفری xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بجای آقای محسن قدیری بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103078
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند سهامی‌عام به شماره ثبت۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی با ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085488
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۸۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود از ماده ۳۷ اساسنامه در ۸ بند به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضا کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت و در غیاب لطفعلی چاوشی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با سید محمد حسینی مشکنانی عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عملیات و در غیاب مسعود نادب عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر مالی با مجید سجاد رئیس حسابداری مالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344551
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ محسن قدیری به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و لطفعلی چاوشی نجف ابادی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید محمدحسین مشکنانی به نمایندگی از ظرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مسعود نادب به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و مختار قانون بنمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء لطفعلی چاوشی نجف آبادی و مسعود نادب ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11367260
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت شازند اراک (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/۸۸ نام شرکت به نام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124772
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شازند اراک (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که درتاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778371
آگهی تغییرات در شرکت پالایش نفت شازند اراک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۴/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ارزش اسمی سهام بهxxx۰‌ریالی تغییر یافت و ماده۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم بهxxx/xxx/xxx/۵ سهم عادیxxx/۱ریالی با نام میباشد که تماماً پرداخت شده میباشد. کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور درشرکت با امضای مدیرعامل آقای سلطانعلی چاوشی و مسعود نادب عضو هیئت‌مدیره و مدیر امور مالی ممهور با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10807383
آگهی تغییرات در شرکت پالایش نفت شازند اراک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۴/۸۸ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییریافت. موضوعات اصلی: ۱ـ احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ـ دریافت و معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ـ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدورکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ـ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ـ موضوعات فرعی: ۱ـ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.۲ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت.۳ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ـ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ـ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت.۷ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.۹ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز.۱۰ـ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌های با توجه به معیارهای روز بازار.۱۱ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت راهنمای و در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت.۱۲ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها.۱۳ـ رعایت الزامات محیط‌زیست.۱۴ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت‌مدیره ضروری باشد. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تبدیل گردید.

۲ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. و اعلامیه تبدیل بشرح ذیل میباشد: نام و نوع شرکت پالایش نفت شازند اراک سهامی‌خاص بشماره ثبتxxxxxx موضوع شرکت عبارت است از: الف ـ موضوعات اصلی: ۱ـ احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ـ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ـ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدورکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، به نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ـ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ب ـ موضوعات فرعی: ۱ـ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.۲ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت.۳ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ـ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ـ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت.۷ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاوره، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.۹ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز.۱۰ـ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار.۱۱ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت.۱۲ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها.۱۳ـ رعایت الزامات محیط‌زیست.۱۴ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت‌مدیره ضروری باشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت بنشانی: تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، روبروی خیابان اراک ۴ـ شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود. ۵ـ سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/xxx/xxx/۵ ریال که کلاً پرداخت شده است. ۶ـ شرکت فاقد سهام ممتازه میباشد.۷ـ اعضای هیئت‌مدیره عبارتند از: ۸ـ آقای امین‌اله اسکندری فرزند عباس بشماره شناسنامهxxx۱ متولدxxx۸ بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.۹ـ آقای لطفعلی چاوشی فرزند براتعلی بشماره شناسنامهxxx متولدxxx۴ بشماره ملیxxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره.۱۰ـ آقای سعید محجوبی فرزند رحیم بشماره شناسنامهxxx۷ متولدxxx۶ بشماره ملیxxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره.۱۱ـ آقای مسعود نادب فرزند عبدالمحمد به شماره شناسنامهxxx به شماره ملیxxxxxxxxx بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره.۱۲ـ آقای سید محمد حسینی‌مشکانی فرزند سیدجلالی بشماره شناسنامه۳ متولدxxx۰ بشماره ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.۱۳ـ آقای امیر شاکری فرزند عبدالمحمد بشماره شناسنامه۷۱ متولدxxx۱ بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره.۱۴ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام. در سهمیه مجامع عمومی و صاحبان سهامی می‌توانند شخصاً یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی به صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه شرکت وکالت یا نمایندگان حضور به هم رسانند. و سهامدار برای هریک سهم تبصره در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهدداشت. اعلامیه خرید سهام، گواهی‌نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، پیرو مواردی صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مطابق ماده۲۳ طریقه اخذ رأی بصورت شفاهی با بلند کردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. درصورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترتیب سهامداری حاضر در مجمع به رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر بنا به شرائط رأی به صورت کتبی به عمل خواهدآمد.. تبصره: اخذ‌ رأی درخصوص انتخاب هیئت‌مدیره و بازرس الزاماً بصورت کتبی خواهدبود. ۹ـ نحوه ششم سود: طبق ماده۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می‌گردد. مطابق با ماده۵۱ اساسنامه شرکت وصف اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون انجام میشود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌های وقت کنار گذاشته شود. ۱۰ـ شرکت فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص میباشد. ۱۱ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول وغیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمند آن آماده میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315471
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت شازند اراک سهامی‌خاص بشماره ثبت ۱۴۴۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
پیرو آگهی صادره بشماره xxx۸/ت۳۲ مورخ ۷/۲/۸۸ نام سعید محجوبی بعنوان عضو هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

مسئول ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

شرکت‌های مشابه

شرکت‌هایی که اعضای مشابه دارند (آزمایشی)

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات