پالایش نفت کرمانشاه

شرکت پالایش نفت کرمانشاه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874728 ()
9
افراد
12
آگهی‌ها
144516
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14557856
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۱ مورخه ۷/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای صید محمد جمشیدی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سمنان و آقای علیرضا ابهجی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان زنجان و آقای جهانگیر آریان پور xxxxxxxxx۲ و آقای هوشنگ دامیار xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پخش تجارت گستر بیستون انتخاب شدند که آقای سهراب برندیشه xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای صید محمد جمشیدی بعنوان مدیرعامل عضو هیات مدیره آقای علیرضا ابهجی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای جهانگیر آریان پور بعنوان عضو هیات مدیره آقای هوشنگ دامیار بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و احدی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره معتبر خواهد_بود . اسناد و مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید اداره امور شرکت اعم از اداری ، مالی ، فنی ، خرید و فروش طبق مقررات قانونی ، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط . ۲ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط و آئین نامه‌های مربوطه و مصوبات هیئت مدیره . ۳ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد ، کالا ، قطعات ، ماشین آلات ، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیات مدیره با رعایت مفاد ایین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره . ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری . ۵ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ۶ حفظ و نگهداری اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت ۷ تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ۸ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ازطرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( بدون حق صلح ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور و برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه . ۹ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۰ تهیه و تنظیم مقررات ، ائین نامه‌ها و دستور العمل‌های داخلی و اجرای آن پس از تصویب هیات مدیره . ۱۱ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و انجام کلیه تشریفات لازم برای افتتاح حساب پس از تصویب هیات مدیره . ۱۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره . ۱۳ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آن‌ها با تصویب هیئت مدیره ۱۴ انعقاد هر نوع قرارداد تغییر ، تبدیل و فسخ و اقاله ان در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با تصویب هیئت مدیره . ۱۵ تهیه برنامه‌های بلند مدت و استراتژیک شرکت جهت بقاء و توسعه فعالیت شرکت و اجرای آن‌ها پس از تصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13976990
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۶ مورخه ۱۶/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش تجارت گستر بیستون با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری استان زنجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری استان سمنان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ سهراب برندیشه با کدملی xxxxxxxxx۳ جهانگیر آریان پور با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268458
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۲/۴/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268459
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص به ‌شماره ثبت۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی بشرح ذیل تعیین گردیدند:
سعید مداح مروج به شماره ملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بسمت رئیس هیئت مدیره و سید احمد نصری به شماره ملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین عبدی زمهریر به شماره ملیxxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸بسمت مدیر عامل
وحسین نظری به شماره ملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵و ابراهیم باقری به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴به سمت اعضاء هیئت مدیره و حدود اختیارات مدیر عامل بشرح پیوست صورتجلسه هیئت مدیره تعیین گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود اسنادو مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063893
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع هیات مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: حسین عبدی زمهریر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای حمیدرضا کاویان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا ۳۰/۴/۹۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای حسین عبدی زمهریر و حسین نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063103
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: سعید مداح مروج بهک دملی xxxxxxxxx۹ به جای جلیل سالاری شهربابکی به کدملی xxxxxxxxx۲ جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا ۳۰/۴/۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان نماینده شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ در هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063104
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000294
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756257
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ جلیل سالاری‌شهربابکی به نمایندگی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا کاویان‌پور به نمایندگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ابراهیم باقری به نمایندگی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و حسین نظری به نمایندگی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفتی ایران و سید احمد نصری به نمایندگی شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا حمیدرضا کاویان‌پور و حسین نظری‌ ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10622107
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۴/۸۸ محمد فرمان حیدری به جای محسن علاقه‌بند حسینی به عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره تا پایان تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11501236
آگهی تغییرات و تبدیل نوع شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۶به شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

موضوع شرکت بشرح موضوعات اصلی ۱ـ احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه. ۲ـ دریافت، معاوضه (سوآپ و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی. ۳ـ انجام عملیات پالایش و فرآورده‌های نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی ازقبیل بنزین، نفت سفید نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ـ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ـ موضوعات فرعی: ۱ـ تشکیل انواع شرکت‌ها و مشارکت و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۲ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت. ۳ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق و مشارکت. ۴ـ خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۵ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور ۶ـ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت ۷ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی، فنی و مالی ۸ـ خرید، فروش، اجاره استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت ۹ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی موردنیاز. ۱۰ـ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌های با توجه به معیارهای روز بازار ۱۱ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت ۱۲ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها ۱۳ـ رعایت الزامات محیط زیست ۱۴ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت‌مدیره ضروری باشد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. مفاد اصلاحیه تبدیل جهت اطلاع عموم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت پالایش نفت کرمانشاه به شماره ثبت xxxxxx۶ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: موضوعات اصلی: احداث، راه‌اندازی و بهره‌بردار عام از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی شیمیایی و مشابه. ۲ـ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک، پالایشگاه (نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی، از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه‌کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ـ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروگربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی ازقبیل بنزین، نفت سیاه، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات فرآورده‌های جنبی ۴ـ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه موضوعات فرعی: ۱ـ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۲ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت ۳ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ۴ـ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایرانی و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۵ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور ۶ـ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت ۷ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاوره مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی، فنی و مالی ۸ـ خرید، فروش، اجاره استجاره رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد عملیات شرکت ۹ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی موردنیاز ۱۰ـ مطالعه تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی به منظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمود فرآورده‌های با توجه به معیارهای روز بازار ۱۱ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت ۱۲ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات فرآورده‌ها ۱۳ـ رعایت الزامات محیط زیست ۱۴ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت‌مدیره ضروری باشد. ۳ـ مرکز اصلی شرکت تهران ـ خیابان استاد نجات‌الهی ـ روبروی خیابان اراک به کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ـ مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود باشد. ۵ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال که کلاً پرداخت شده و منقسم به xxx/xxx/xxx سهم عادی به نام xxx۰ ریالی می‌باشد. ۶ـ شرکت فاقد سهام ممتازه می‌باشد. ۷ـ مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل: آقای جلیل سالاری‌شهربابکی فرزند محمدمهدی به ش‌ش xxx و شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی و رئیس هیئت‌مدیره آقای حمیدرضا کاویان‌پور فرزند رضاخان به ش‌ش xxx شماره xxxxxxxxx۹ عضو اصلی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، آقای علی جمشیدی فرزند علی‌اصغر به ش‌ش xxx۰ و شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیئت‌مدیره و آقای محمدزمان حیدری فرزند رحمان به ش‌ش xxx۵ و شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت‌مدیره ۸ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام: درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصاً با وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام، گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌دار و وجوه بصورت انفرادی و جمعی مطابق ماده ۲۳ اساسنامه طریق اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلاً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان، اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. درصورتیکه به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترتیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره و بازرس، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود. ۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته (طبق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده xxx۸ سهام به میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌گردد. مطابق ماده ۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: شرکت فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص می باشد. ۱۱ـ ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج می‌گردد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال ماقبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل نوع شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11668798
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت کرمانشاه سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۴۴۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۲۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ماده ۴ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم با نام عادی xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده میباشد، کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل آقای حمیدرضا کاویانپور و آقای علی جمشیدی عضو هیات‌مدیره و مدیر عملیات همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات