پالایش نفت شیراز

شرکت پالایش نفت شیراز (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101874709 (فعال)
18
افراد
36
آگهی‌ها
41148
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر پالایش نفت شیراز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در پالایش نفت شیراز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14842931
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت 41148 و شناسه ملی 10101874709
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1398 ونامه شماره 9713 مورخ 06/05/98 صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت 13995 (ثبت شده در تهران) وشناسه ملی 10100527339 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت 10832 (ثبت شده در تهران) و شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1398 انتخاب شدند ـ ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی 1397 تصویب شد. ش980716605882502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627969
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ بموجب مجوز شماره xxx۱ - ۴/۲/۹۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای بهزاد ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه خدمات مدیریت هامون سپاهان به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیز محمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره ( تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۹ ) انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543808
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ ونامه شماره xxx۰۹ مورخ ۲۴/۰۹/۹۷ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان ( سهامی خاص ) به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره ، آقای بابک طاوسی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی ( سهامی عام ) به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره ، آقای رضا درگاهی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران ( سهامی خاص ) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ، آقای عزیز محمد اکبری با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان ( سهامی عام ) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و آقای حمیدرضا دهقان با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام ) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شدند - آقای بابک طاوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . - دارندگان حق امضا : کلیه اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآور و چک‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره و یا امضای مشترک مدیرعامل و آقای بهنام گشتاسبی مدیر مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14543818
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ ونامه شماره xxx۸۸ مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ صادره از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی پاکدامن به جای آقای حمیدرضا دهقان به عنوان نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186789
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ ونامه شماره xxx۴۶ مورخ ۱۰/۰۵/۹۷ صادره از سازمان خصوصی سازی وxxx۰۵/xxxمورخ ۲۳/۰۴/۹۷ صادره از اداره نظارت بر ناشران فرابورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۵۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ همگی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبتxxx۹۵ (ثبت شده در تهران) وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبتxxx۳۲ (ثبت شده در تهران) وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وعملکرد سود وزیان منتهی به سال مالی xxx۶تصویب گردید. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13942642
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ و نامه شماره xxx۴۲ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ سازمان سازمان خصوصی سازی و تاییدیه عدم ارتباط موضوع صورتجلسه به سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس - شهرستان شیراز - بخش مرکزی - شهر شیراز - تپه تلویزیون - کوچه ۲۰ جمهوری اسلامی [۵ جهادسازندگی] - بلوار جمهوری اسلامی - پلاک ۹۴ - طبقه اول - کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13881150
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ و نامه شماره xxx۲۶ مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به نامه شماره xxx۹۴ مورخ ۹۶/۱۰/۱۹ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آقای رضا درگاهی به جای آقای علیرضا امین به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره معرفی گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796697
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ بموجب مجوز شماره xxx۸۱ ۲۸/۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تععین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور و چک‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مشترک مدیرعامل و آقای بهنام گشتاسبی سرپرست مدیریت مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد چک‌های صادره تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای بهنام گشتاسبی سرپرست مدیریت مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781826
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ بموجب مجوز شماره xxx۳۴ ۱۴/۹/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا امین با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای شهرام حیدری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و اقای سید جعفر علوی معلم با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند * آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور و چک‌های شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و یا امضای مشترک مدیرعامل و آقای ناصر تنگستانی مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در مورد چک‌های صادره تا سقف پنجاه میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای ناصر تنگستانی علی نژاد مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622397
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ بموجب مجوز شماره xxx۶۰/۴۱ ۲۲/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد جعفر مرعشی شوشتری به عنوان نماینده شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۱۳/۰۵/xxx۶) انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622393
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ بموجب مجوز شماره xxx۵۹/۴۱ ۹/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی صمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جعفر علوی معلم به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان، به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۱۳/۰۵/xxx۶) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622387
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ بموجب مجوز شماره xxx۰۴/۴۱ ۱۰/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت سرمایه هامون سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت xxx۰۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خبرجنوب به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528520
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ بموجب مجوز شماره xxx۸/xxx ۰/۵/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه خبرجنوب بعنوان روزنامه محلی انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13048146
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا امین به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830675
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر ماهرخ زاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446370
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی اسمعیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام) به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره، آقای محمد زالی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان به عنوان عضو اصلی و مدیرعامل شرکت، آقای عباس عصاری آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی و آقای شهاب الدین متاجی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور و چک های شرکت با دو امضای مشترک هر کدام از آقایان محمد علی اسمعیلی رئیس هیئت مدیره و عبدالرحیم شمس الدینی مدیرعامل و ناصر تنگستانی مدیر مالی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446352
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی محمد علی اسمعیلی شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی عباس عصاری آرانی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد زالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عبدالرحیم شمس الدینی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی شهاب الدین متاجی همگی تا تاریخ ۱۳/۰۵/xxx۶ ـ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ثبت xxx۹۵ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه وعملکرد سود وزیان سال مالی xxx۳تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12141130
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۷/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - با توجه به نامه شماره ۹۳/۲-xxx۴۸ د پ پ مورخ ۹۳/۰۶/۱۱ معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، آقای شهاب الدین متاجی کجوری به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل، آقای عبدالرحیم شمس الدینی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان و آقای محمد زالی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقی مدت تصدی هیأت مدیره معرفی گردیدند. بقیه سمت ها به قوت خود باقی می ماند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133272
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد زالی به عنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) برای باقی مانده مدت ماموریت هیئت مدیره معرفی گردید و بقیه سمت ها به قوت خود باقی می مانند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133262
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وعملکرد سود و زیان، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۲ تصویب گردید. ـ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره ثبت xxx۱۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133257
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی اسمعیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی و رئیس هیات مدیره، آقای علی حقیقت با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره، آقای عباس عصاری آرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام)، آقای فریدون ثقفیان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان (سهامی خاص) و آقای سید حسین موسویان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: سقف مبالغ کلیه اوراق، قراردادها، اسناد تعهدآور و چک های شرکت که به امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی (آقای ناصر تنگستانی) متفقاً می رسد، تا دو میلیارد ریال باشد. مبالغ بیش از دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر می باشد. ـ طبق ماده ۴۲ اساسنامه شرکت مواردی از حدود اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض شده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ـ افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات جاری شرکت. ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده دو اساسنامه در سقف اختیارات مشخص در آیین نامه معاملات شرکت، ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تایید هیات مدیره ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه جهت ارائه به بورس و ارائه صورت های مالی شش ماهه به بازرس و حسابرس قانونی شرکت پس از تایید هیات مدیره، ـ مجری مصوبات هیات مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423279
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی‌عام) شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ ونامه شماره xxxxxx/۹۳ مورخ ۱۷/۰۹/xxx۳ اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیرتجاری تهران آدرس مرکزاصلی شرکت ازتهران به شهرستان شیرازبه آدرس شیراز، کیلومتر۲۲ جاده شیراز ـ اصفهان، شرکت پالایش نفت شیراز، کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال وذیل شماره xxx۴۸ دراین اداره به ثبت رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621206
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ ومجوز شماره xxx۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی بر ای عملکرد سال مالی xxx۰ شرکت انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار ایران برای درج آگهی های رسمی شرکت در سال xxx۰ تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621208
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۹ ومجوز شماره xxx۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۸/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. سازمان حسابرسی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس قانونی برای عملکرد سال مال xxx۹ انتخاب شد..
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702145
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵۷/۴۱ مورخ ۲۱/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان و شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698096
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۱ و مجوز خصوصی سازی بشماره xxx۰۴/۲۰ مورخ ۲۱/۰۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای علی حقیقت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان لرستان به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اردبیل به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمال صادقی به نمایندگی از بانک ملی ایران و آقای شهرام حیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و آقای سیدحسین موسویان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مرکزی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرمالی آقای حسین هوشمند (درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرمالی با امضای رییس حسابداری مالی آقای بهنام گشتاسبی درهر صورت حداقل یکی از امضاهای مدیرعامل یا مدیرمالی بایستی وجود داشته باشد) و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698095
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ و مجوز خصوصی سازی بشماره xxx۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۰۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698093
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۱ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۰۴/۲۰ مورخ ۲۱/۰۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل و شرکت سرمایه گذاری استان لرستان و شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی و بانک ملی و سرمایه گذاری توسعه ملی بسمت اعضا اصلی و بانک سپه و بانک ملت بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698088
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۰ و مجوز خصوصی سازی بشماره xxx۵۹/۲۰ مورخ ۱۳/۰۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای جلیل سالاری شهر بابکی به نمایندگی از طرف شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم شمس الدینی به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای جمال صادقی به نمایندگی ازطرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و آقای حسین هوشمند به نمایندگی ازطرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و آقای علی حقیقت به نمایندگی ازطرف شرکت کارگزاری سهام عدالت بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان عبدالرحیم شمس الدینی و حسین هوشمند ممهور به مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702148
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره xxx۵۷/۴۱ مورخ ۲۱/۰۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به شیراز کیلومتر ۲۲ جاده شیراز ـ اصفهان شرکت پالایش نفت شیراز کدپستی xxxxxxxxx۵ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669400
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۴/۱۱/۸۹ حسین هوشمند به کدملیxxxxxxxxx۶ به جای عبدالمحمد باقریان و به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۵ و به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای عبدالرحیم شمس‌الدینی و حسین هوشمند و ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663930
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۳/xxx۹ حدود اختیارات هیئت‌مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150277
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گرید:

جلیل سالاری‌شهربابکی نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره، عبدالرحیم شمسی‌الدینی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جمال صادقی به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و عبدالمحمد باقریان به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و علی حقیقت به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای عبدالرحیم شمسی‌الدین و عبدالمحمد باقریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10148976
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۴۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی مهندسی و ساختمانی نفت ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10861511
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۸ موضوع فعالیت شرکت بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح و مادة مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی‌خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. در اجرای بند ۴ ماده xxx قانون تجارت اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل اعلام می‌گردد: ۱ ـ نام و شماره ثبت شرکت: پالایش نفت شیراز ثبت شده به شماره xxxxxx، ۲ ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف ـ موضوعات اصلی: ۱ ـ احداث راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ۲ ـ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه‌کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ ـ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساخت فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی ۴ ـ انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ب ـ موضوعات فرعی: ۱ ـ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۲ ـ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت ۳ ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ۴ ـ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ۵ ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ۶ ـ انجام هر گونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت ۷ ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی ـ ۸ ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت ـ ۹ ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ۱۰ ـ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار، ۱۱ ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت، ۱۲ ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها ۱۳ ـ رعایت الزامات محیط زیست. ۱۴ ـ انجام هر گونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیأت‌مدیره ضروری باشد. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت به نشانی: تهران خیابان استاد نجات‌الهی روبروی خیابان اراک کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد ۴ ـ مدت شرکت، از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود ۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال، منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx/۱ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ۶ ـ شرکت، فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷ ـ اعضاء هیأت‌مدیره و هویت کامل آنان عبارتند از: آقای امین‌ا... اسکندری ـ فرزند عباس به ش‌ش xxx۱ صادره از آبادان ت تولد xxx۸ به کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس و عضو اصلی هیئت‌مدیره، آقای عبدالرحیم شمس‌الدینی فرزند عبدا.... به ش‌ش xxx صادره از شیراز ت تولد xxx۳ به کدملی xxxxxxxxx۱ نایب‌رئیس و عضو اصلی هیأت‌مدیره و مدیرعامل، آقای فریدون شکری‌نسبت فرزند حبیب به ش‌ش xxx صادره از آبادان ت تولد xxx۵ به کدملی xxxxxxxxx۶۸ عضو اصلی هیأت‌مدیره، آقای عبدالمحمد باقریان فرزند حسن به ش‌ش xxx ص از شیرار ت تولد xxx۶ به کدملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیأت‌مدیره، آقای یعقوب‌علی پناهی فرزند مطلب به ش‌ش xxx صادره از اردبیل ت تولد xxx۱ به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیأت‌مدیره، آقای جمال صادقی‌ فرزند حسن به ش‌ش ۱ صادره از شیراز ت تولد xxx۴ به کدملی xxxxxxxxx۶ عضو اصلی هیأت‌مدیره، آقای عبداله مجلسی فرزند حاجی‌بابا به ش‌ش xxx صادره از لار تاریخ تولد xxx۱ به کدملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیأت‌مدیره و آقای فرشید محمدخانی فرزند حسن‌قلی به ش‌ش ۵ صادره از سی‌سخت بویراحمد ت تولد xxx۳ به کدملی xxxxxxxxx۳ عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره ۸ ـ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیة‌ مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا، یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: ـ اعلامیة خرید سهام ـ گواهی‌نامة نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقة‌سهام. تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی‌ ـ مطابق مادة ۲۳ طریقه اخذ رأی به صورت شفاهی، مثلا با بلند کردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد تبصره: اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود ۹ ـ نحوه تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیأت‌مدیره صورت می‌پذیرد و طبقه مادة ۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می‌گردد، مطابقه مادة ۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۱۰ ـ شرکت فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص می‌باشد. ۱۱ ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است، اساسنامة‌ شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین بصورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مجمع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعة علاقمندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10376340
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت شیراز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۸/۸۸ واصل گردید مبلغ بهاء اسمی سهام شرکت از xxx/xxx ریالی با نام به مبلغ xxx/۱ ریالی با نام تبدیل گردید در نتیجه سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم با نام xxx/۱ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۸ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل عبدالرحیم شمس الدینی و عبدالمحمد باقربان (عضو) هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات