پالایش نفت بندرعباس

شرکت پالایش نفت بندرعباس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101874688 (فعال)
21
افراد
33
آگهی‌ها
18984
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14823754
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
-به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۱۷ مورخ ۱۱/۰۶/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷، صورت حساب سود و زیان و جریان وجه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. -مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند. -روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771658
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۵ مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ به تائید سازمان خصوصس سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی آقای جواد بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت اتحادیه شرکت های تعاونی سهام عدالت استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771661
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۶ مورخ ۱۲/۰۳/xxx۸ به تائید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدحسین ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693823
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۹ ۱۷/۰۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای سید محمود امام زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت خدمات گستر رفاه پردیس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ با نمایندگی آقای هاشم نامور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل . شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای علی اکبر ماهرخ زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی خانم فروغ رحیمی موگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای سید جواد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در « گروه الف » و یک نفر از افراد مذکور در « گروه ب » به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . « گروه الف » آقایان هاشم نامور بسمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامحسین رمضانپور بسمت مدیرعملیات به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بوده و « گروه ب » نیز آقایان محمدرضا صدری اصفهانی بسمت مدیر مالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عیسی تاجیک بسمت رئیس حسابداری مالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ می‌باشند . ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیئت مدیره باستناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت ، بخشی از اختیارات تفویض شده خود را به مدیرعامل شرکت به شرح ذیل واگذار نمود . لذا ایشان در موارد ذیل نماینده شرکت محسوب شده و از طرف هیئت مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره شرکت اقدام لازم بعمل خواهد_آورد : ۱ انجام هرگونه اقدام و عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در ماده ۲ اساسنامه . ۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی ، واردات و صادرات و انجام انواع معاملات و عملیات بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید و فروش ، واردات و صادرات مرتبط با عملیات و فعالیت شرکت . ۳ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت در راستای مقاصد و فعالیت شرکت . ۴ انعقاد قراردادهای خدمت ، پیمانکاری ، مهندسی مشاور ، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات علمی ، فنی و مالی در راستای مقاصد و فعالیت شرکت . ۵ خرید ، فروش ، اجاره ، استجاره ، رهن ، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت . ۶ جذب و تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز شرکت . ۷ مطالعه ، تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار . ۸ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت‌های شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت . ۹ رعایت استانداردهای بین المللی ، ملی و صنعت نفت برای محصولات و فرآورده‌ها . ۱۰ رعایت الزامات محیط زیست . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر . ۱۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۱۳ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در اجرای مقاصد و فعالیت شرکت . ۱۴ نمایندگی شرکت در برابر کلیه صاحبان سهام ، ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۱۵ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی . ۱۶ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت . ۱۷ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده و شرکت در جلسات دادرسی هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، قبول یا رد سوگند ، تقاضای تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۱۸ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت ، به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643097
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۹ ۱۷/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای سیدمحمود امام زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643100
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا مظاهری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای نجات امینی به عنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای باقیمانده دوره تعیین گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643103
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۹ ۱۷/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اکبر ماهرخ زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای سیدنورالدین شهنازی زاده به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ برای باقیمانده دوره تعیین گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643106
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹ ۱۷/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ ، صورت حساب سود و زیان و جریان وجه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شدند . شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به جای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره برای باقیمانده دوره انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643107
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۹ ۱/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ توسعه فن آوری رفاه پردیس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ شرکت خدمات گستر رفاه پردیس دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643109
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹ ۱۷/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تبصره ذیل ماده ۱۸ اساسنامه شرکت که بیان می‌دارد ، « هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی از جمله موارد ذیل ، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند » ، از متن ماده ۱۸ اساسنامه شرکت حذف شده و ماده مذکور بشرح فوق اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643111
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی ( ترازنامه ) و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت . بانک رفاه کارگران ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای سازمان تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت کهن تجارت مهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به جای شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره برای تصدی باقیمانده دوره انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدوین و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14454094
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به موجب نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۹۷ و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۵ مرکز اصلی شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx از واحد ثبتی تهران به استان هرمزگان واحد ثبتی بندرعباس به نشانی دهستان تازیان - آبادی ایستگاه رادار بندرعباس محله خونسرخ بزرگراه بندرعباس - رجائی خیابان پالایشگاه نفت طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۸۴ به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۱۱/۹۷ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده است و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14255895
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۹۵ مورخ۲۷/۵/۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به:استان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس ـ بخش مرکزی ـ دهستان تازیان ـ آبادی ایستگاه راداربندرعباس ـ محله خونسرخ ـ بزرگراه بندرعباس رجائی ـ خیابان پالایشگاه نفت ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۳انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132053
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۳۲/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای سیدنورالدین شهنازی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ با نمایندگی آقای هاشم نامور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سازمان تأمین اجتماعی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای نجات امینی با شماره ملی ۸۷ xxxxxx۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای سیدجعفر علوی معلم با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ با نمایندگی آقای حمید شریف رازی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره و همچنین انعقاد قرارداد وکالت و یا اعطای نمایندگی جهت اقامه دعاوی له شرکت و یا دفاع از دعاوی علیه شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد مذکور در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با سمت مدیرعامل با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامحسین رمضانپور با سمت مدیر عملیات با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با سمت مدیر مالی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و عیسی تاجیک با سمت رئیس حسابداری مالی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132055
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۲/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید نورالدین شهنازی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای هاشم نامور ک. م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هاشم نامور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به جای آقای سید نورالدین شهنازی زاده ک. م xxxxxxxxx به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تعیین و آقای سعید خدامرادی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای آقای سیدجعفر علوی معلم ک. م xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132058
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۲/۲۰ مورخ ۱۷/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود امام زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ باستناد نامه شماره xxx۸۸ مورخ ۰۹/۰۴/۹۵، به جای آقای حمید شریف رازی ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055939
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ و نامه شماره xxx۵۹/۲۰ مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ک. م xxxxxxxxx۶۹، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه ک. م xxxxxxxxx۸۰، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان ک. م xxxxxxxxx۴۵ و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ک. م xxxxxxxxx۰۶ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031244
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۲۹/۴/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید نورالدین شهنازی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی بیژن صفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی نجات امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علی اصغر صراف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی هاشم نامور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه الف» و یک نفر از افراد معرفی شده در «گروه ب» به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. «گروه الف» آقایان هاشم نامور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامحسین رمضانپور با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بوده و «گروه ب» آقایان محمدرضا صدری اصفهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و نبی الله محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ می‌باشند. ضمنا امضای اوراق عادی با امضای آقایان هاشم نامور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031264
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۲/۲۰ مورخ ۳/۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031269
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۲۹/۴/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031271
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۲۹/۴/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ماهرخ زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای بیژن صفوی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره حمید شریف رازی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای علی اصغر صراف به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی هاشم نامور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952194
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱/۸/۹۲ اعلام میدارد: نوع حقوقی شرکت «سهامی عام» صحیح می‌باشد که در اگهی فوق الذکر اشتباها «سهامی خاص» درج گردیده بود که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1757851
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۵/۵/۹۲ اعلام میدارد: نوع حقوقی شرکت " سهامی عام" صحیح می باشد که در اگهی فوق الذکر اشتباها " سهامی خاص" درج گردیده بود که بدینوسیله اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393793
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهبین ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی رهیافت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215599
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۸ به تصویب رسید.
پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215600
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هاشم نامور شماره ملیxxxxxxxxx۸ بجای آقای علیرضا امین بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای آقایان هاشم نامور و حسن عادل پیله رود ممهور به مهر شرکت مهتبر می باشد.
پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848183
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۷/۸۹ غلامحسین رمضان‌پورآبگرمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای مجید رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی زیار به کدملی xxxxxxxxx بجای سید محمود امام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10584961
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۳/۸۹ بشرح ذیل اتخاذ گردید. اختیارات هیئت‌مدیره ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا یکی از آقایان مجید رحیمی و علیرضا امین و بیژن منوچهری و یکی از آقایان حسن عادل‌پیله‌رود و نبی‌اله محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038622
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
پیرو آگهی xxx۶/۳۲ مورخ ۱۴/۲/۸۹ علیرضا امین به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره انتخاب شدند و حسن عادله‌پیله‌رود به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و مجید رحیمی به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بیژن صفوی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضای هیئت‌مدیره صحیح است و بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12021475
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ به موجب احکام صادره سید محمود امام‌زاده به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به عنوان عضو و رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا امین بنمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و حسن عادل‌پیله‌رود به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا علیرضا امین و حسن عادل‌پیله‌رود با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800563
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی و مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10332522
آگهی تغییرات و تبدیل نوع شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موضوع شرکت بشرح: الف: موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی، و مشابه ۲ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) ازشرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام وسایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ب موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت. ۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت. ۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ خرید، فروش، اجاره، استیجاره رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت. ۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز. ۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور و ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار. ۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت. ۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها. ۱۳ رعایت الزامات محیط زیست. ۱۴ انجام هرگونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد تغییریافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردیده مفاد اعلامیه تبدیل جهت اطلاع عموم بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ نام و شماره ثبت شرکت: شرکت پالایش نفت بندرعباس بشماره ثبت xxxxxx ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن، موضوعات اصلی: ۱ احداث، راه اندازی و بهره برداری ازکارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی، و مشابه ۲ دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) ازشرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر. ۳ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی. ۴ انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه. ب موضوعات فرعی: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۲ خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت. ۳ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. ۴ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه. ۵ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۶ انجام هرگونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت. ۷ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی. ۸ خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول منقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت. ۹ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز. ۱۰ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار. ۱۱ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت. ۱۲ رعایت استانداردهای بین المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها. ۱۳ رعایت الزامات محیط زیست. ۱۴ انجام هرگونه احکام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت به تشخیص هیئت مدیره ضروری باشد. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان استاد نجات الهی، روبروی خیابان اراک به کدپستی: xxxxxxxxx۳ میباشد. ۴ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود میباشد. ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۳ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/ ۱۳ سهم با نام عادی xxx۰ ریالی میباشد که تماما پرداخت شده میباشد. ۶ شرکت فاقد سهام ممتازه میباشد. ۷ هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای سید محمود امام زاده فرزند سید مصطفی به ش. ش ۷ تاریخ تولد xxx۸ به شماره ملی xxxxxxxxx عضو اصلی هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا امین فرزند محمدرضا به ش. ش xxx۲ تاریخ تولد xxx۴ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای امین ا … اسکندری فرزند عباس به ش. ش xxx۱ تاریخ تولد xxx۸ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سید علی میرمحمدی فرزند سید یوسف به ش. ش xxx تاریخ تولد xxx۸ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای حسن عادل فرزند خداویردی به ش. ش xxx تاریخ تولد xxx۰ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی هیئت مدیره، آقای مجید رحیمی فرزند علیمراد به ش. ش ۱ تاریخ تولد xxx۳ به شماره xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بیژن مطلبی فرزند عیسی به ش. ش xxx تاریخ تولد xxx۱ به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل هیئت مدیره. ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد_داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهد_داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تأییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. مطابق ماده ۲۳ اساسنامه طریقه اخذ رأی بصورت شفاهی، مثلا با بلندکردن دست یا قیام بعنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتیکه به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رأی گیری بصورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی بصورت کتبی بعمل خواهد_آمد. تبصره: اخذ رأی درخصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس الزاما بصورت کتبی خواهدبود. ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته طبق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهم توسط هیئت مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده ۱۸ اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میگردد. مطابق ماده ۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته کنارگذاشته شود. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده_است: شرکت، فاقد دیون و یا دیون تضمین شده اشخاص میباشد. ۱۱ در روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت در آن درج میگردد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال ماقبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل نوع شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و درمرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787545
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت بندرعباس سهامی‌خاص بشماره۱۴۴۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۸۸
پیرو آگهی شماره xxx۹/۳۲ مورخ ۷/۲/۸۸ امین‌اله اسکندری و سیدعلی میرمحمدی و حسن عادل و مجید رحیمی و سیدمحمود امام‌زاده و علیرضا امین بسمت اعضای اصلی و بیژن مطلبی بسمت عضو علی‌البدل انتخاب شدند. سیدمحمود امام‌زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا امین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات