پالایش نفت تهران

شرکت پالایش نفت تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10101874640
13
افراد
40
آگهی‌ها
144508
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14796831
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۹۸ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره های xxx۸۴و xxx۸۲ مورخ۱۹/۵/۹۸ و سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۲/xxxxxx,xxx مورخ۱۶/۵/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰سهم xxx۰ریالی با نام از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14755693
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۱ مورخ ۶/۵/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات دایا رهیافت ( حسابداران رسمی ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14460006
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۰ مورخ ۵/۱۰/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرشید محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ، جایگزین آقای محمد زالی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت پالایش نفت تهران و آقای داوود رزاقی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247876
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷و مجوز شماره xxx۸۱ مورخ ۲۰/۶/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از محل سود انباشته و از محل اندوخته طرح و توسعه افزایش یافت . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247891
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۸ مورخ ۸/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود رزاقی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیأت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ آقای فریدون ورشوساز کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد زالی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای محمد علی هاشمی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیأت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ آقای لطف اله هنگی کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ انتخاب گردیدند . هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه اختیارات به شرح بندهای ذیل را به مدیر عامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی در چارچوب آیین نامه معاملات انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آیین نامه معاملات به امانت گذاردن هرنوع سند مدرک وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در چارچوب آیین نامه معاملات تحصیل تهسیلات از بانک ها شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسرا ها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی( به استثنای مصالحه و سازش ) استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن ) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین خواسته تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل(آقای لطف اله هنگی) و مدیر مالی و اقتصادی(آقای فریدون ورشوساز) ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر دو نفر ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218938
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۴۵ مورخ ۱/۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020105
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۶۲/۳۳ مورخه ۶/۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لطف اله هنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای ناصر بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل (آقای لطف اله هنگی) و مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشدو در غیاب هریک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هر دونفر ایشان با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف فراز اول از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ب فراز ششم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ج فراز هفتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت د فراز هشتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ه فراز نهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات و فراز یازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ز فراز دوازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ح فراز چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای مصالحه و سازش ط فراز پانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ی فراز شانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827725
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۳/۳۳ مورخ ۷/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی هاشمی (xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان ش م xxxxxxxxx۵ جایگزین آقای ناصر بابائی ش م xxxxxxxxx۴ جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت پالایش نفت تهران برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581546
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱/۳۳ مورخ ۲/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان سال ۹۵ تصویب شد. ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هوشیار ممیز دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات دایار رهیافت بعنوان بازرس علی البدل دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳) روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301804
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ ونامه‌های شماره xxx xxxxxx , xxx مورخ ۱۲/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و xxx۱۶/۴۱ مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ و xxx۴۳/۴۱ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی بانام که تماما از محل سود انباشته و از محل اندوخته طرح و توسعه تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الدکر تکمیل امضا گردیده است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251861
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی شماره xxx۱۵/۴۱ مورخ ۱۵/۱۰/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون ورشوساز کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ جایگزین آقای محمدرضا حاجیان جهت عضویت در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده دوره مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل (آقای ناصر بابایی) و مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هریک از آنها با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب هردونفر ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968729
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968733
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدزالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ناصربابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای احمدرضا اسدی خشویی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سعید محجوبی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان قزوین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه و به شرح بندهای ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف) فراز اول از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ب) فراز ششم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ج) فراز هفتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت د) فرازهشتم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ه) فراز نهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چاچوب آئین نامه معاملات و) فراز یازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات ز) فراز دوازدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ح) فراز چهاردهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به استثنای مصالحه و سازش ط) فراز پانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت ی) فراز شانزدهم از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل، مدیرمالی (آقای فریدون ورشوساز) و یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه قراردادها و چک‌های بانکی تا سقف یک میلیارد ریال، با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر بوده و مازاد بر آن با امضای مشترک مدیرعامل، مدیرمالی و یک نفر از اعضای هیات مدیره شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چک‌های بانکی با موضوعات ذیل، با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد: الف) حقوق و مزایای کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد مستقیم و زیر پوششی طبق صورتجلسات ماهیانه آنان و پاداش سنوات خدمت کارکنان فوق و پرداخت‌های ماهیانه به بهداری و بهداشت و صندوقهای بازنشستگی نفت. ب) علی الحساب حقوق و بیمه کارکنان پیمانکاری طبق صورتجلسات ماهیانه تاییدشده توسط ادارات ناظر و صورت وضعیت‌ها و پیش پرداخت‌ها. ج) کلیه مالیات‌ها و عوارض اعم از مالیات تکلیفی، مالیات حقوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده و آلایندگی، بیمه تامین اجتماعی کاگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصاحساب. د) پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن شرکت طبق صورت حساب‌های دریافتی. ه) پرداخت هایی که در مجمع و هیئت دیره شرکت تصویب شده_باشند. و) خرید ارز و چرداخت‌های ارزی ز) پرداخت کلیه مطالبات دولتی - اسناد مالیو اوراق بهادار در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرمالی با امضای رئیس حسابداری مالی (آقای رسول زالی) معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968739
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۲/۴۱ مورخه ۱۳/۵/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضاحاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان قزوین شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ جایگزین آقای سعید محجوبی جهت عضویت در هیات مدیره شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834595
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/ ۲/ xxx۵ ومجوز شماره ۱۶ xxxxxx/ xxx مورخ ۲۹/ ۲/ xxx۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال منقسم به ۱۲ میلیارد سهم یکهزارریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834607
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت سرمایه گذاری استان قزوین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ وشرکت سرمایه گذاری استان اصفهان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691056
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ و مجوزشماره xxx/xxxxxx , xxx مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به موجب گواهی بانکیشماره xxx/۹۴/۱۲ مورخ ۲۴/۱۱/۹۴ بانک ملت شعبه پالایشگاه نفت واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375286
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425012
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخه ۲۶/۰۸/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxx۴۳/۲۰ مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم با نام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته و اندوخته مخصوص افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707215
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۳و تنفس مورخ۱۴/۵/۹۳و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شمارهxxx۲۳/۲۰ مورخ ۶/۸/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681411
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۹/۲۰ مورخ ۲۳/۷/xxx۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی حسین ایزدی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی احمدرضا اسدی خشویی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی سعید محجوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دبه سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575793
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ وتنفس مورخ ۱۲/۰۵/xxx۲ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۰۲/xxx۳سازمان بورس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گرددید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575794
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۰۲/xxx۳سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: -شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بنمایندگی حسین ایزدی با بوکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان قم شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی مهدی رستم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی ناصر بابایی بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی افشار سرکانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی محمد زالی بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیر عامل تفیض گردید. تمام اوراق قراردادها واسناد بهادار وتعهد آور با امضاءمدیر عامل ویک عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت ودرغیاب اعضاءبا امضاءمدیر عامل و مدیر مالی ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاءیک عضو هیئت مدیره و مدیر مالی ممهور به مهر شرکت ود غیاب مدیر عامل ومدیر مالی با امضاءدو عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.اختیارات هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575798
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۷/۰۲/۹۳سازمان بورس اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxx۲۰میلیون ریال به مبلغ xxxxxxمیلیون ریال منقسم بهxxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی با نام از محل اندوخته طرح وتوسعه افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575800
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575803
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۰ ومجوز شماره xxx۶/۲۰مورخ ۱۳/۰۸/xxx۲سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشارایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال xxx۹بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575805
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۰ ومجوز شماره xxx۶/۲۰مورخ ۱۳/۰۸/xxx۲سازمان خصو صی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575808
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۲۹/۰۲/۹۳ سازمان بورس اداره نظارت بر ناشران فرا بورسی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ شرکت سرمایه گذاری استان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ شرکت سرمایه گذاری استان قم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری استان قزوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053585
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۷/۸۹ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت در غیاب مدیرعامل و مدیر امور مالی با امضاء مدیر عملیات ناصر بابائی به کدملی xxxxxxxxx۴ و رئیس حسابداری عمومی فریدون ورشوساز به کدملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، محل شرکت به تهران ابتدای جاده قدیم قم بعد از سه راه خیرآباد بلوار شهید تندگویان پالایشگاه تهران ساختمان اداری کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052724
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ واصل گردید. حمیدرضا سیدجعفری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو و رئیس هیات مدیره برای باقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021543
آگهی اصلاحی
پیرو آگهی صادره به شماره xxxxxx/۹۱ مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ اشعار می‌دارد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید که در آگهی صادره مزبور از قلم افتاده و مراتب جهت درج در روزنامه رسمی اعلام میگردد. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963292
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11464492
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10967182
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ‌ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
با بررسی صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۶/۸۹ محسن قدیری به جای شاهرخ خسروانی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. و امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای محسن قدیری و سید حجت سیدجلالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770029
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۲/۸۹ قسمتی از اختیارات هیئت‌مدیره مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه به تعداد ۱۱ بند بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل واگذار گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119366
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۸۹ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور درغیاب مدیرعامل و مدیر امور مالی با امضا ناصر بابایی و رئیس حسابداری مالی عبدالرضا اوقاتیان همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10601189
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۱/۸۹ اسداله میکائیلی به نمایندگی از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شاهرخ خسروانی به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ناصر بابائی به نمایندگی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سید حجت سیدجلالی به نمایندگی از شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و فاضل اردشیرلاریجانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری سهام عدالت بسمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای شاهرخ خسروانی و سید حجت سیدجلالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11678941
آگهی تصمیمات شرکت پالایش نفت تهران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۴۴۵۰۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت کارگزاری سهام عدالت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687152
آگهی تصمیمات در شرکت پالایش نفت تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۸ امضاء کلیه قراردادها و اسناد مالی تعهدآور با امضاء مدیرعامل شاهرخ خسروانی و اسداله میکائیلی رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073895
آگهی تصمیمات در شرکت پالاتین نفت تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۴/۸۸ موضوع شرکت به عبارت الف: موضوعات اصلی: ۱ ـ احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه ـ ۲ ـ دریافت و معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه‌کننده داخلی و خارجی دیگر ـ ۳ ـ انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکروبورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ـ سوخت هواپیما ـ و سایر مشتقات و فرآورده‌های جانبی ـ ۴ ـ انجام هر گو.نه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ـ ب: موضوعات فرعی: ۱ ـ تشکیل انواع شرکتها با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ـ‌ ۲ ـ خرید و فروش کالای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت ـ ۳ ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ـ ۴ ـ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه ـ ۵ ـ انجام هر گونه عملیات بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت ـ ۶ ـ اخذ نمایندگی ایجاد شعبه، اعطاء‌ نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ ۷ ـ انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، نفتی و مالی ـ ۸ ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت ـ ۹ ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ۱۰ ـ مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار، ۱۱ ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت، ۱۲ ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی، ملی و صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها ۱۳ ـ رعایت الزامات محیط زیست. ۱۴ ـ انجام هر گونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیأت‌مدیره ضروری باشد. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از نوع سهامی خاص به نوع سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین گردید. نام شرکت به نام شرکت پالایش نفت تهران به شماره ثبت xxxxxx می‌باشد ـ ۲ ـ موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر قرار گرفت: الف: موضوعات اصلی: ۱ ـ احداث راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی، شیمیایی و مشابه دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه‌کننده داخلی و خارجی دیگر انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی ۴ ـ انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه ب ـ موضوعات فرعی: تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه و خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی صادرات و واردات و انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی وخارجی مرتبط با عملیات شرکت ـ استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ـ خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه انجام هرگونه عملیات ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکتانعقاد قراردادهای خدمات و پیمانکاری، مهندسی مشاور، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات علمی، نفتی و مالی ـ خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت ـ جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز ـ مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده‌ها با توجه به معیارهای روز بازار ـ کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهای شرکت و اهتمام در به حداقل رسانیدن وابستگی شرکت،ـ رعایت استانداردهای بین‌المللی ملی صنعت نفت ایران برای محصولات و فرآورده‌ها ـ رعایت الزامات محیط زیست. ـ انجام هر گونه اقدام دیگری که برای وظایف اصلی شرکت، به تشخیص هیأت‌مدیره ضروری باشد. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خیابان استاد نجات‌الهی روبروی خیابان اراک و مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود تعیین گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۱ ریال که کلا پرداخت شده است و شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. اعضای هیات‌‌مدیره عبارتند از: اسداله میکائیلی فرزند کریم به ش‌ش ۶ متولد xxx۲ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مدرک لیسانس عضو اصلی و رئیس هیئت‌مدیره و شاهرخ خسروانی فرزند ناصر به ش‌ش xxx متولد xxx۷ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ لیسانس به عنوان عضو اصلی و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ناصر بابائی فرزند علی ش‌ش ۹۱ متولد xxx۸ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ لیسانس به عنوان اعضا اصلی هیئت‌مدیره و حسن عادل فرزند خداویردی به ش‌ش xxx متولد xxx۰ به شماره ملی xxxxxx۱۳ لیسانس و سعید محمدی طامه فرزند هابی به ش‌شxxx متولد xxx۱ به شماره ملی xxxxxxxxx۶ لیسانس به عنوان اعضاء‌اصلی هیآت‌مدیر و محمد غفاری فرزند ابوذر به ش‌ش xxx متولد xxx۸ به کدملی xxxxxxxxx۲ لیسانس عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره می‌باشد و شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام عبارت از کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌توانند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نماینده حضور به هم رسانند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت ـ در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. اعلامیه خرید سهام ـ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ـ اصل ورقه سهام ـ تاییدیه سهامداری صادره شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مطابق ماده ۲۳ طریقه اخذ رای به صورت شفاهی مثلا با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعلام موافقت صورت می‌پذیرد. در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، را‌ی‌گیری به صورت شفاهی امکان‌پذیر نباشد، اخذ رای به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. تبصره: اخذ رای‌ در خصوص انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. ۹ ـ نحوه تقسیم سود: طبق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام توسط هیئت‌مدیره صورت می‌پذیرد و طبق ماده xxx اساسنامه میزان سود تقسیمی توسط مجمع عمومی عادی سالانه تعیین می‌گردد. مطابق ماده ۵۱ اساسنامه شرکت وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود ۱۰ ـ شرکت فاقد دیون و یا دیون تنظیم شده اشخاص می‌باشد. ۱۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از تقسیم به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات