پالایش نفت اصفهان

شرکت پالایش نفت اصفهان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101874620 (فعال)
13
افراد
21
آگهی‌ها
40855
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14767572
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ و نامه شمارهxxx۵ مورخ ۶/۵/xxx۸ سازمان خصوصی سازی: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی ـ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب گردیدند. روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14486030
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ و به استناد نامه شماره xxx۰۶ مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید اعظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به بعنوان نماینده شرکت آراز شیمی جلفا ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای جلیل رجب کردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت آوای پردیس سلامت ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان مدیرعامل و آقای مهدی صرامی فروشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با لحاظ قرار دادن بندهای ۳ و ۴ و ۵ این صورتجلسه با سه امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره ( باستثنای آقای مهدی صرامی ) و مدیرمالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه چک‌های بانکی با موضوعات ذیل با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد : الف - حقوق و مزایای کلیه پرسنل رسمی ، قرارداد مستقیم و جذبی و پاداش سنوات خدمت کلیه کارکنان طبق صورتحساب ماهیانه ب - علی الحساب حقوق کارکنان پیمانکاران مستمر طبق صورتحساب ماهیانه تائید شده توسط ادارات ناظر ج - مالیات و عوارض اعم از مالیات تکلیفی ، مالیات حقوق ، مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق اظهارنامه تسلیمی مالیات عملکرد ، بیمه تأمین اجتماعی کارگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصا حساب د - پرداخت کلیه قبوض گاز ، برق و آب مصرفی و تلفن شرکت طبق صورتحساب‌های دریافتی . کلیه چک‌های بانکی خارج از موضوعات چکهای مندرج در بند ۳ تا سقف چهار میلیارد ریال با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه قراردادها و توافقنامه‌های شرکت تا سقف معاملات جزئی ( مطابق آیین نامه معاملات شرکت ) با دو امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . بر اساس تأیید هیات مدیره ، اعضای جانشین نیز مشخص تا در غیاب مدیرعامل و یا مدیرمالی نسبت به امضای اسناد مالی و اوراق بهادار اقدام نمایند که در غیاب مدیرعامل ، هر یک از اعضای هیات مدیره به استثنای آقای مهدی صرامی ( مدیر مالی ) منفردا جانشین مدیرعامل و آقای حمید کمالی جانشین مدیر مالی تعیین گردیدند و افراد فوق با امضای ذیل صورتجلسه مراتب مذکور را قبول نمودند . کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اختیارات هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱ ، ۷ ، ۸ ، ۱۴ ( به استثنای موارد مصالحه و سازش ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن مندرج در ردیف ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ ) به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317530
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد نامه شماره xxx۹۷ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ سازمان خصوصی سازی و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بهعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸، شرکت آوای پردیس سلامت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت آراز شیمی جلفا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600339
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600342
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل رجب کردی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت آوای پردیس سلامت (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تا تاریخ تاتاریخ ۳۰/۴/xxx۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340229
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۸۸/۴۱ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه قراردادها و توافقنامه‌های شرکت تا سقف یکصد و بیست میلیون ریال با دو امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177123
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۵/۴۱ مورخ ۲/۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی، بهمن طاهریان مبارکه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تا تاریخ ۳۰/۴/xxx۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104457
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۹/۴۱ مورخ ۲۴/۶/xxx۵ سازمان خصوصی سازی، صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شرکت آوای پردیس سلامت شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال بختیاری شرکت آراز شیمی جلفا به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104458
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ و نامه شماره xxx۰۰/۴۱ مورخ ۲۴/۶/xxx۵ سازمان خصوصی سازی، حشمت اله ابراهیمی فرسنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال و بختیاری (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیات مدیره حمیدرضا متقی گیلانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت آوای پردیس سلامت (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره لطفعلی چاوشی نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل حمید مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت آراز شیمی جلفا (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت (با لحاظ قرار دادن بندهای ۳ و ۴ و ۵ این صورتجلسه) با سه امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرمالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. کلیه چک‌های بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چک‌های بانکی با موضوعات ذیل با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. الف حقوق و مزایای کلیه پرسنل رسمی، قرارداد مستقیم و جذبی و پاداش سنوات خدمت کلیه کارکنان طبق صورتحساب ماهیانه ب علی الحساب حقوق کارکنان پیمانکاران مستمر طبق صورتحساب ماهیانه تائید شده توسط ادارات ناظر ج مالیات و عوارض اعم از مالیات تکلیفی، مالیات حقوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق اظهارنامه تسلیمی مالیات عملکرد، بیمه تأمین اجتماعی کارگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصا حساب د پرداخت کلیه قبوض گاز، برق و آب مصرفی و تلفن شرکت طبق صورتحساب‌های دریافتی براساس تأیید هیات مدیره، اعضای جانشین نیز مشخص تا در غیاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و یا مدیرمالی نسبت به امضای اسناد مالی و اوراق بهادار اقدام نمایند که در غیاب مدیرعامل، هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا جانشین مدیرعامل و حمید کمالی جانشین مدیر مالی تعیین گردیدند و افراد فوق با امضای ذیل صورتجلسه مراتب مذکور را قبول نمودند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اختیارات هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱، ۷، ۸، ۹ (در چهارچوب آیین نامه معاملات شرکت)، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804500
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پورسینا به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای مرتضی عزیزی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۵/xxx۵ تعیین گردید. در سایر سمتها و حق امضای اوراق و اسناد تغییری حاصل نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12391903
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید.روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴انتخاب شدند.صورت های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12391905
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت (با لحاظ قرار دادن بندهای ۲ و ۳ و ۴ این صورتجلسه) با سه امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرمالی شرکت متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر باشد ـ ۲کلیه چک های بانکی تا سقف یک میلیارد ریال با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد ـ ۳ کلیه چک های بانکی با موضوعات ذیل با دو امضای ثابت مدیرعامل و مدیر مالی شرکت متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. الف ـ حقوق و مزایای کلیه پرسنل رسمی، قرارداد مستقیم و جذبی و پاداش سنوات خدمت کلیه کارکنان طبق صورتحساب ماهیانه. ب ـ علی الحساب حقوق کارکنان پیمانکاران مستمر طبق صورتحساب ماهیانه تائید شده توسط ادارات ناظر. ج ـ مالیات و عوارض اعم از مالیات تکلیفی، مالیات حقوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده طبق اظهارنامه تسلیمی مالیات عملکرد، بیمه تأمین اجتماعی کارگران رسمی و پیمانکاری به منظور اخذ مفاصا حساب. د ـ پرداخت کلیه قبوض گاز، برق و آب مصرفی و تلفن شرکت طبق صورتحساب های دریافتی ـ ۴ براساس تأیید هیات مدیره، اسناد مالی و اوراق بهادار در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرمالی با امضای آقای حمید کمالی معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404043
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و نامه ی شماره ی xxx۴۰/۴۱ مورخ ۱/۷/xxx۴ سازمان خصوصی سازی و نامه ی شماره ی xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۵/xxx۴ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۴ مبنی بر افزایش سرمایه از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید، سرمایه شرکت از مبلغ ده هزار میلیارد ریال به مبلغ بیست هزار میلیارد ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ بیست هزار میلیارد ریال منقسم به بیست میلیارد سهم یک هزار ریالی بانام عادی می باشد که تماماً پرداخت شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417762
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان شركت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب معرفی نامه شماره xxx۱۰ مورخ ۲۶/۵/xxx۴ آقای شاهرخ خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای لطفعلی چاوشی نجف آبادی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی تا تاریخ ۱۲/۵/xxx۵ انتخاب گردیدند در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723231
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مرتضی عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده (تاتاریخ ۱۲/۵/۹۵ ) انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624878
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ـ آقایان شاهرخ خسروانی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به سمت رییس هیأت مدیره وحمید مرادی کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به سمت نائب رییس هیأت مدیره و لطفعلی چاوشی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهار محال بختیاری (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره و بهمن طاهریان مبارکه کدملی xxxxxxxxx۹نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره و احمد بارول کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) به سمت عضو هیأت مدیره و آقای لطفعلی چاوشی نجف آبادی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲کلیه اوراق و اسنادمالی و تعهدآور شرکت با سه امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مدیر مالی شرکت متفقا" ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.بر اساس تایید هیأت مدیره در غیاب مدیر مالی برای امضای اسناد مالی و اوراق بهادار آقای حمید کمالی بعنوان جانشین ایشان تعیین گردیدند.کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناکلیه اختیارات هیأت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱ ‘ ۷ ‘ ۸ ‘۹ (در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت) ‘ ۱۴ ‘ ۱۵ و ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657102
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد
۱ـ صورت های مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۴ـ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657103
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد
۱ـ آقایان شاهرخ خسروانی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به سمت رییس هیات مدیره و حمید مرادی کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به سمت نائب رییس هیات مدیره و لطفعلی چاوشی نجف آبادی کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال بختیاری (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و بهمن طاهریان مبارکه کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره و احمد بارول کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره و آقای لطفعلی چاوشی نجف آبادی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با سه امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مدیرمالی شرکت متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. بر اساس تایید هیات مدیره در غیاب مدیرمالی برای امضاء اسناد مالی و اوراق بهادار آقای حمید کمالی بعنوان جانشین ایشان تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
ضمناً کلیه اختیارات هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح مندرج در ردیفهای ۱، ۷ ، ۸ ، ۹ (در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت) ۱۴، ۱۵ ، ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528056
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن طاهریان مبارکه کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شماره ثبت xxxxxx به جای آقای سیدعباس حسینی به عنوان عضو هیات مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426299
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۰۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اسناد مالی شرکت با سه امضای ثابت ۱. مدیر عامل ۲. عضو موظف هیئت مدیره و معاون اجرایی ۳. مدیر مالی به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا عضو موظف با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بصورت متغیر و در غیاب مدیر مالی با امضای رئیس حسابداری مالی، متفقاً ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409762
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۴۰۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۲۰
باستناد مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۹/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ هزار ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ هزار ریال از محل سایر اندوخته ها و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح زیر اصلاح گردید. ماده ۵ـ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال (ده هزار میلیارد ریال) است که به xxx/xxx/xxx/۱۰ سهم عادی xxx/۱ ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات