پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 10101874601 (فعال)
0
افراد
33
آگهی‌ها
20925
شماره ثبت
1377/7/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14562871
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ باستناد مجوز شماره xxx۴۸ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز ، حسین آباد ، بلوار کمربندی ، کوچه کوی بوستان ، پلاک ۰ ، طبقه دوم ، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . ۲ اختیارات هیات مدیره در بنده‌های اول ، هفتم ، هشتم ، دهم و چهاردهم در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281336
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ باستناد مجوز شماره xxx۸۹ مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای سعید ناقدی نیا به نمایندگی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14212653
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ باستناد مجوز شماره xxx۳ مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات یا دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به جای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند در سمت بقیه مدیران تغییری حاصل نگردید. ۴ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116630
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدعلی اخباری به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره وآقای یونس کریم نژاد به نمایندگی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید ناقدی نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالهادی مطلق به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عادل زارعی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضا: اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050573
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ و شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷۶ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692012
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ ترازنامه وحساب وسود وزیان سال مالی متهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549044
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ درویش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536217
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ باستناد مجوز شماره xxx۰۱/۴۱ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13374793
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ با ستناد مجوز شماره xxx۶۱/۴۱ مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۰۹/xxx۵ در سطر اول آقای بهمن نیازمند اقدم بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان صحیح می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306134
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ باستناد xxx۸۱/۴۱ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای پرویز هاشم زاده اهرنجانی عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200863
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ و باستناد مجوز شماره xxx۶۱/۴۱ مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای بهمن نیازمند اقدام به جای آقای سید شریف حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند، در سمت بقیه مدیران ودارندگان حق امضا تغییری ایجاد نگردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018964
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ بانضمام مجوز شماره xxx۸۸/۴۱ مورخ. ۷/۰۶/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914331
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد علی اخباری به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره، آقای عبدالهادی مطلق به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای یونس کریم نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، آقای سید شریف حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای پرویز هاشم زاده اهرنجانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی بعنوان اعضاهیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805613
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاهیات مدیره به قرار ذیل انتخاب شدند: موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت اعضاهیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448314
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز هاشم زاده اهرنجانی بجای آقای میر علی اصغر ساجدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420435
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصل و علی البدل) شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12140980
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) به‌شماره‌ثبت۲۰۹۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱و۷و۸و۱۰و۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034150
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی اخباری به جای آقای محمدعلی دادور به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اکبر ایزدی به جای آقای سیدمحمد حسن امامی میبدی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده دوره انتخاب و مقرر گردید اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699792
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد درج آگهی های شرکت تعیین شد
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید
۳ ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت جهت یک سال مالی تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685232
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدعلی دادور به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای محمدحسن امامی میبدی به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و آقای ابوعلی غیاثی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای میرعلی اصغر ساجدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند.
حق امضاء اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1685384
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به نمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی امامی میبدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به سمت نائب رئیس هیات مدیره، اقای محمدعلی دادور به نمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سید سعید سیدسیوانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای محمدحسن امامی میبدی به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به سمت اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659371
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی و شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین و موسسه املاک و مستقلات تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654096
آگهی تغییرات شرکت پالایش نفت لاوان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت جهت سال مالی xxx۲ تعیین گردید.
۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185251
آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی عام) شماره ثبت ۲۰۹۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت یاد شده در تاریخ ۸/۷/۹۲ تصمیمهای زیر گرفته شد:
۱ـ آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل بنمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی جایگزین آقای جابر نوری خانقشلاقی بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۲ انتخاب شد.
۲ـ کلیه اسناد مالی و تعهدآور باامضای مدیر مالی آقای حمید عزیزی و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106830
آگهی اصلاحی شرکت پالایش نفت لاوان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
پیرو آگهی رسمی شماره xxx۵۳ مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ روزنامه ایران جهت درج آگهیهای شرکت از قلم افتاده که بدین نحو اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 863818
آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت فوق، آقای محمد حسن امامی میبدی به جای آقای محمد زالی به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب و در بقیه سمت مدیران و دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10717869
آگهی رسمیشرکت پالایش نفت لاوان (سهامی خاص)شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت فوق، آقای محمد حسن امامی میبدی به جای آقای محمد زالی به نمایندگی از شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب و در بقیه سمت مدیران و دارندگان حق امضا تغییری حاصل نگردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800966
آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان سهامی عامشماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801081
آگهی رسمیشرکت پالایش نفت لاوان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای جابر نوری خانقشلاقی بنمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی امامی میبدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی دادور بنمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای محمد زالی بنمایندگی از شرکت مشاور خدمات ماشینی تامین بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
۵ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و پیمان ها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۶ـ قسمتی از اختیارت هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623626
آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقای جابر نوری خانقشلاقی بنمایندگی از شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی امامی میبدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی دادور بنمایندگی از موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید سعید سید سیوانی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان و آقای محمد زالی بنمایندگی از شرکت مشاور خدمات ماشینی تامین بسمت اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.

۵ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و پیمان‌ها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۶ـ قسمتی از اختیارت هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11831480
آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی و شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان همدان بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 461873

آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان سهامی عام
بشماره ثبت xxx۲۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9855554
آگهی رسمی شرکت پالایش نفت لاوان سهامی عام بشماره ثبت ۲۰۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۰۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی سال ۸۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب گردید.

مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات